A A A

Pomiary poziomu hałasu w środowisku w roku 2020

Obowiązek wykonania pomiarów hałasu przez zarządzającego portem wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. nr 140, poz. 824 z późn. zm.).

Czytaj więcej

Badanie wód portowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (dz. U. z 2011 r. nr 140, poz. 824) Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. dwa razy do roku, w 28 punktach pomiarowych wykonuje analizy poziomu substancji zanieczyszczających w wodach basenów portowych.

Czytaj więcej

Monitoring wód podziemnych

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. prowadzi monitoring jakości wód podziemnych, w poniższych rejonach portowego ujęcia wody przy ul. J. Wiśniewskiego, Spółki CTL "Trans-Port", Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o. o. WestWay Terminal sp. z o.o.

Czytaj więcej

Pomiary poziomu hałasu w środowisku w roku 2015

Obowiązek wykonania pomiarów hałasu przez zarządzającego portem wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substnacji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. nr 140, poz. 824 z późn. zm.).

Czytaj więcej

Standardy jakości gleby

Dobrą praktyka w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. jest badanie standardów jakości gleby na terenach portowych. Wyniki badań stanowią załączniki do umów najmu i dzierżawy terenów oraz pozwalają szybko zidentyfikować przekroczenia standardów jakości gleby ujętych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Czytaj więcej

Czystość osadów dennych

W związku z planowanymi pracami podczyszczeniowymi i czerpalnymi Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. regularnie zleca analizę czystości osadów dennych, zalegających dno akwenów portowych. Do końca roku 2012 pomiary wykonywane były zgodnie z procedurami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. z 2002 r. Nr 55, poz. 498) oraz zgodnie z Zarządzaniem Porządkowym Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dn. 18 lipca 1998 r. Przepisy portowe (Dz. U. Woj. Pom. Nr 78, poz.474). W roku 2013 r. nastąpiła zmiana Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) i obecnie analiza osadów dennych zalegających dno akwenów portowych jest wykonywana w oparciu o wytyczne do Konwencji Helsińskiej HELCOM Guidelines for the disposal of dredged material at sea adopted in June 2007

Czytaj więcej
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699