A A A

Standardy jakości gleby

Dobrą praktyka w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. jest badanie standardów jakości gleby na terenach portowych. Wyniki badań stanowią załączniki do umów najmu i dzierżawy terenów oraz pozwalają szybko zidentyfikować przekroczenia standardów jakości gleby ujętych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

 

Ze względu na charakterystykę prowadzonej działalności na terenach portowych mierzone są w glebie stężenia zanieczyszczeń dla grupy gruntów IV (tereny przemysłowe) zgodnie z w/w Rozporządzeniem

Na przeważającej części terenów Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. stężenia metali ciężkich, benzyny, oleju mineralnego, węglowodorów aromatycznych (BTEX), wielkopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), polichlorowanych bifenyli (PCB) są znacznie niższe od wartości dopuszczalnych stężeń w glebie lub ziemi określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września  2016 r.  w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Na terenie Terminalu Przeładunkowo-Składowego Materiałów Płynnych Koole Tankstorage Gdynia Sp. z o.o. w rejonie stanowiska nalewczego cystern kolejowych stwierdzono wystąpienie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi benzyną (węglowodory C6-C12), olejami mineralnymi (węglowodory C12-C35), benzenem, toluenem, etylobenzenem, ksylenami, sumą węglowodorów aromatycznych (BTEX), sumą wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Ze względu na wielkość i miejsce koncentracji zanieczyszczenia, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podjął działania mające na celu usunięcie ogniska zanieczyszczenia oraz przywrócenie środowiska gruntowo – wodnego do stanu pierwotnego. Od 2009 roku na Nabrzeżu Indyjskim przeprowadzany jest proces remediacji gruntów i wód podziemnych polegający na zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń w środowisku.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699