A A A

(ostatnia zmiana 05.12.2023)

Akcjonariusz Akcje serii A Akcje serii B Akcje serii C Akcje w kapitale zakładowym
Liczba (seria A+B+C) Udział [%]
Skarb Państwa 5 100 11 165 380 67 198 500 78 368 980 99,9260
Gmina Gdynia 4 900 nie posiada nie posiada 4 900 0,0062
Pozostali Akcjonariusze
zidentyfikowani *
nie posiadają 860 nie posiadają 860 0,0011
Pozostali Akcjonariusze nie posiadają 52 290 nie posiadają 52 290 0,0667
Razem 78 427 030 100
  • kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 78.427.030 akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych każda, w tym akcje serii A w liczbie 10.000, akcje serii B w liczbie 11.218.530 i akcje serii C w liczbie 67.198.500.
  • akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie pierwszeństwa przy podziale majątku w przypadku likwidacji Spółki w taki sposób, że z kwoty uzyskanej w wyniku likwidacji wpłaca się na wszystkie akcje kwotę nominalną, a nadwyżkę dzieli się pomiędzy właścicieli akcji uprzywilejowanych, proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji.
  • na jedną akcję przypada 1 głos, poza akcjami Gminy Gdynia, gdzie na jedną akcję przypada 5 głosów (akcje Gminy Gdynia stają się akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia akcji przez Skarb Państwa, na jedną akcję przypadać będzie 5 (pięć) głosów).

___________________________________

* akcjonariusze, którzy złożyli dokumenty akcji w Spółce (art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw)

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy