A A A

(stan na 06.10.2021)

Akcjonariusz Akcje serii A Akcje serii B Akcje w kapitale zakładowym
Liczba (seria A+B) Udział [%]
Skarb Państwa 5 100 11 165 380 11 170 480 99,4830
Gmina Gdynia 4 900 nie posiada 4 900 0,0436
Pozostali Akcjonariusze
zidentyfikowani *
nie posiadają 730 730 0,0065
Pozostali Akcjonariusze nie posiadają 52 420 52 420 0,4668
Razem 11 228 530 100
  • kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 11.228.530 akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych każda, w tym akcje serii A w liczbie 10.000 i akcje serii B w liczbie 11.218.530.
  • akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie pierwszeństwa przy podziale majątku w przypadku likwidacji Spółki w taki sposób, że z kwoty uzyskanej w wyniku likwidacji wpłaca się na wszystkie akcje kwotę nominalną, a nadwyżkę dzieli się pomiędzy właścicieli akcji uprzywilejowanych, proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji.
  • na jedną akcję przypada 1 głos, poza akcjami Gminy Gdynia, gdzie na jedną akcję przypada 5 głosów (akcje Gminy Gdynia stają się akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia akcji przez Skarb Państwa, na jedną akcję przypadać będzie 5 (pięć) głosów).

___________________________________

* akcjonariusze, którzy złożyli dokumenty akcji w Spółce (art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw)

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy