A A A

Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia

Beneficjent:
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Koszt całkowity projektu wynosi
88 541 489,09  PLN

Wydatki kwalifikowalne wynoszą
60 445 110,68  PLN

Kwota dofinansowania z UE wynosi
51 378 344,07  PLN

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Opis projektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Porcie Wschodnim i obejmować będzie przebudowę odcinka Nabrzeża Szwedzkiego oraz układu drogowo-kolejowego wraz z infrastrukturą nadziemną i podziemną. Inwestycja ma spowodować rozwinięcie potencjału obsługi ładunków masowych. Inwestycja znajduje się w układzie sieci TEN-T.

Cel projektu

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się: przebudowę nabrzeża portowego wraz z dostępem drogowo-kolejowym oraz budowę instalacji odbierającej ścieki ze statków.

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego „Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia”, tj. w szczególności polegać będzie na przebudowie zachodniej części nabrzeża, która umożliwi cumowanie statków typu PANAMAX o wymiarach 245m x 34,5m x 12,7m i nośności 63000DWT.

Realizacja projektu spowoduje wzrost konkurencyjności Portu Gdynia w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez działania służące rozwojowi przeładunków masowych na obszarze obecnie wykorzystywanego w tym celu terminalu masowego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia udziału transportu kombinowanego w ogólnych przewozach ładunków poprzez lepsze dostosowanie terminalu masowego do przewozów kolejowych. Przyczyni się również do poprawy jakości i szybkości obsługi ładunków w porcie. Będzie miała poważne znaczenie dla zwiększenia w przewozie ładunków udziału gałęzi transportu przyjaznych środowisku.

Wraz z ukończeniem inwestycji Gdynia zyska rozbudowaną nowoczesną infrastrukturę portową do obsługi ładunków masowych, takich jak produkty paszowe, czy też kruszywa do budowy dróg w kraju. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia udziału ekologicznego transportu morskiego w ogólnych przewozach ładunków.  Mając na uwadze dobro środowiska morskiego i otoczenia portu, w ramach planowanego przedsięwzięcia “Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia” zostaną wykonane 2-3 punkty odbioru ścieków ze statków, co będzie stanowiło wkład Portu Gdynia w ograniczenie zrzutu ścieków ze statków do Morza Bałtyckiego. Poprzez zastosowanie systemów podczyszczających wody opadowe projekt przyczyni się również do ograniczenia przedostawania się zanieczyszczeń do wód portowych, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy stanu środowiska.

Wybiegając naprzeciw działaniom ograniczającym emisje zanieczyszczeń do atmosfery, realizacja planowanego przedsięwzięcia zapewni instalacje umożliwiające w przyszłości zasilanie statków w energię elektryczną z nabrzeża. Projekt będzie gotowy do funkcjonowania bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

W wyniku wybudowania nabrzeży i placów manewrowo-składowych zostaną zwiększone możliwości przeładunkowe portu gdyńskiego. Najistotniejszym jest stworzenie korzystnych warunków do rozwoju i zwiększenia przeładunków powodujących jednocześnie zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w rejonie Morza Bałtyckiego. Projekt umożliwi również tworzenie nowych połączeń w ramach autostrad morskich.

Dofinansowanie unijne

Dnia 30 grudnia 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-024/13-00 Projektu „Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia” POIS.07.02.00-00-024/13, w ramach działania 7.2: Rozwój transportu morskiego, priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, przez Janusza Jarosińskiego, Prezesa Zarządu i Krystynę Szambelańczyk, Wiceprezesa Zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Pawła Szaciłło, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 88 541 489,09  PLN.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 60 445 110,68  PLN.

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 51 378 344,07  PLN.

Realizacja projektu: lata 2013-2015.

Dane techniczne

W ramach inwestycji zostanie wykonany następujący zakres prac:

  1. Przebudowa konstrukcji hydrotechnicznej na długości 392,4 m z wysunięciem linii cumowniczej na wodę o 1 m;
  2. Roboty czerpalne do głębokości 13,5 m ( bez umocnienia dna) – wzdłuż przebudowywanego odcinka nabrzeża;
  3. Umocnienie dna skarp podwodnych;
  4. Przebudowa układu kolejowego i nawierzchni drogowych na odcinku 484mb od strony Nabrzeża Duńskiego;
  5. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej w strefie przebudowywanego odcinka nabrzeża.

Działania w zakresie realizacji projektu

INFORMACJE
Aktualna mapa inwestycji
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

 

Prace projektowe zostały zakończone w 2012 roku. Natomiast przebudowa infrastruktury rozpoczęła się na początku 2013 roku. Oddanie całej inwestycji do użytkowania planowane jest w 2015 roku.

Opracowano:
Dział Zarządzania Projektami Unijnymi
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.