A A A

Rozbudowa Obrotnicy nr 2 w Porcie Gdynia” w ramach projektu inwestycyjnego „Pogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia” – zadanie nr 1, Etap I – poz. z planu I/1, nr zadania 2013/15

Cel projektu – poszerzenie Obrotnicy nr 2 do średnicy 480 m, w celu umożliwienia obracania się jednostek o długości do 400 m.

Etap projektu – projekt jest realizowany w dwóch etapach.

1) Zrealizowano rozbiórkę odcinka Pirsu nr III na długości ok 240 m – Wykonano nowe stanowisko prób na uwięzi dla PGZ SW (na końcówce Pirsu nr III), wykonano roboty czerpalne do rzędnej -13,5 m w zakresie związanym z wykonaniem Obrotnicy nr 2 o średnicy 480 m (roboty czerpalne do rzędnej -16,0 m zostaną wykonane w ramach pogłębienia kanału portowego).

2) wykonanie nowej wnęki dokowej na terenie PGZ Stocznia Wojenna w związku z koniecznością przestawienia doku pływającego, w celu uzyskania założonej średnicy 480 m. W tym celu niezbędne jest także dokonanie rozbiórki odcinka 22,7 m Pirsu nr II.

Okres realizacji – Pierwszy etap przebudowy Obrotnicy nr 2 do średnicy 480 m realizowany był w latach 2017 – 2019.

W maju 2021 została podpisana umowa z Wuprohyd Sp. z o.o. na wykonanie zamiennego projektu wykonawczego wnęki dokowej. Termin realizacji – koniec lipca 2021.

Podpisano Porozumienie pomiędzy ZMPG S.A. a PGZ Stocznia Wojenna, określające zasady współpracy podczas realizacji inwestycji (wejdzie w życie po uzyskaniu zgód korporacyjnych przez PGZ SW).

Korzyści – poszerzenie wejścia do Portu – możliwość obsługi statków o większej nośności i długości do 400 m (zbiornikowce typu Baltimax)

 

„Przebudowa Nabrzeża Norweskiego w Porcie Gdynia” w ramach projektu inwestycyjnego „Pogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia” – zadanie nr 1, Etap III – poz. z planu I/2, nr zadania 2012/09

Cel projektu – umożliwienie wykonania Kanału Portowego o głębokości -16,0 m, wzmocnienie nabrzeża i uzyskanie przy nabrzeżu głębokości -15,50 m

Etap projektu – Do realizacji robót budowlanych została wybrana spółka STRABAG. Trwają prace budowlane.

Okres realizacji – W latach 2017 – 2019 trwały prace projektowe, realizowane przez spółkę WUPROHYD oraz uzyskano Decyzję o Pozwoleniu na budowę.

Planowany termin zakończenia robót – koniec roku 2021.

Korzyści – pogłębienie akwenu umożliwiające obsługę jednostek o maksymalnych wymiarach gabarytowych (statki Baltimax).

 

„Przebudowa Nabrzeża Słowackiego w Porcie Gdynia” w ramach projektu inwestycyjnego „Pogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia” – zadanie nr 1, Etap III w ramach POIiŚ 2014-2020 – poz. z planu I/2, nr zadania 2012/09

Cel projektu – dostosowanie konstrukcji nabrzeża do głębokości technicznej 16,0 m, co umożliwi planowane pogłębienie Kanału Portowego na całej szerokości.

Etap projektu – zrealizowany. Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o.o. Roboty zostały wykonane zgodnie z terminem umownym. Przebudowa nabrzeża polegała na wykonaniu na całej jego długości (ok. 186 m) nowej ściany nabrzeża w postaci zakotwionej ścianki szczelnej. Została ona zwieńczona nowym oczepem żelbetowym.

Okres realizacji – w latach 2017-2018 trwały prace projektowe, realizowane przez firmę WUPROHYD Sp. z o.o. oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Prace budowlane – 12.2018 do 06.2020 r.

Korzyści – pogłębienie akwenu umożliwiające obsługę jednostek o maksymalnych wymiarach gabarytowych (statki Baltimax).

 

„Przebudowa Nabrzeża Włoskiego w Porcie Gdynia” w ramach projektu inwestycyjnego „Pogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – zadanie nr 1, Etap III – poz. z planu I/2, nr zadania 2012/09

Cel projektu – Inwestycja została zrealizowana w celu zabezpieczenia istniejącej konstrukcji nabrzeża w związku z pogłębieniem Kanału Portowego w Porcie Gdynia do rzędnej -16,0 m.

Etap projektu – zrealizowany. Do realizacji robót budowlanych została wybrana spółka STRABAG. W roku 2020 zakończono przebudowę Nabrzeża Włoskiego, umożliwiając uzyskanie na Kanale Portowym głębokości -16,00 m.

Okres realizacji – W latach 2017-2018 prowadzone były prace projektowe realizowane przez firmę AQUAPROJEKT Sp. z o.o. oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane realizowane były w latach 2019 – 2020.

Korzyści – pogłębienie akwenu umożliwiające obsługę jednostek o maksymalnych wymiarach gabarytowych (statki Baltimax).

 

„Przebudowa Północnej Ostrogi Pilotowej w Porcie Gdynia” w ramach projektu inwestycyjnego „Pogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – zadanie nr 1, Etap III – poz. z planu I/2, nr zadania 2012/09 – skrócenie Ostrogi (pkt 1 z MON)

Cel projektu – poszerzenie Wejścia Wewnętrznego do portu do szerokości 140 m

Etap projektu – zakończono realizację robót budowlanych, trwa procedura odbiorowa.

Okres realizacji – Prace projektowe realizowano w latach 2018 – 2019, roboty budowlane realizowano w terminie 03.2020 do 04.2021.

Korzyści – inwestycja umożliwi zawijanie do portu jednostek o większych gabarytach.

 

„Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego w Porcie Gdynia” w ramach projektu inwestycyjnego „Pogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – zadanie nr 2, Etap II – poz. z planu I/3, nr zadania 2017/23

Cel projektu – dostosowanie konstrukcji nabrzeża do głębokości technicznej 16,0 m, co umożliwi planowane pogłębienie Kanału Portowego na całej szerokości.

Etap projektu – w marcu 2021 został odebrany Projekt Wykonawczy wykonany przez Pracownię Projektową Budownictwa Hydrotechnicznego AQUAPROJEKT Sp. z o.o. W dniu 30.06.2021 został złożony wniosek o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę.

Okres realizacji – Prace projektowe realizowano w okresie 09.2019 – 03.2021. Planowany termin zakończenia robót – IV kwartał 2023.

Korzyści – realizacja przebudowy na odcinku ok. 530 m (licząc od narożnika z Nabrzeżem Norweskim) umożliwi uzyskanie głębokości przy nabrzeżu -15,5 m, co pozwoli na obsługę większych statków.

 

„Przebudowa Nabrzeża Portowego, Ostrogi Pilotowej oraz Nasady Nabrzeża Francuskiego w Porcie Gdynia” w ramach projektu inwestycyjnego „Pogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia” – zadanie nr 1, Etap III – poz. z planu I/2, nr zadania 2012/09

Cel projektu – przebudowa (zabezpieczenie) Ostrogi Południowej, przebudowa oraz rozbudowa Nabrzeża Portowego i Ostrogi Pilotowej z wykonaniem konstrukcji wygaszającej falowanie, w celu zabezpieczenia istniejących konstrukcji ostrogi i nabrzeża, aby umożliwić pogłębienie Kanału Portowego i Awanportu w Porcie Gdynia do rzędnej -16,0 m.

Etap projektu – trwa postępowanie przetargowe – wybór Wykonawcy.

Okres realizacji – podpisanie umowy z Wykonawcą planowane jest na 10.2021 r. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia szacuje się na 9 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.

Korzyści – możliwość pogłębienia Kanału Portowego do 16,0 m i tym samym umożliwienie obsługi statków o większej nośności i długości do 400 m (zbiornikowce typu Baltimax), ograniczenie falowania w Awanporcie.

 

„Wykonanie robót czerpalnych i zasypowych wraz z robotami budowlanymi i telekomunikacyjnymi” – zadanie nr 1, Etap III – poz. z planu I/2, nr zadania 2012/09

Cel projektu – zabezpieczenie rurociągów podwodnych dla potrzeb przebudowy akwenów wewnętrznych Portu Gdynia do głębokości 16 m, przebudowa umocnienia dna stanowiska

prób na uwięzi przy Pirsie III dla potrzeb przebudowy akwenów wewnętrznych Portu Gdynia do głębokości 16 m, przełożenie kabli podwodnych akwenów wewnętrznych Portu Gdynia, przebudowa akwenów wewnętrznych Portu Gdynia do głębokości 16 m, wraz z budową i rozbiórką umocnień dna.

Etap projektu – trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej oraz weryfikacja przez CUPT.

Okres realizacji – ogłoszenie postępowania przetargowego planowane jest w III kw. 2021, podpisanie Umowy z Wykonawcą planowane jest w IV kw. 2021 r. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia szacuje się na 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Korzyści –- możliwość obsługi statków o większej nośności i długości do 400 m (zbiornikowce typu Baltimax)

Perspektywa 2007-2013:

Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia

Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia

Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia

Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże Rumuńskie Faza I

Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia

Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia

Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia

Perspektywa 2014-2020:

Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia

Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III

Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja

Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia

Inne

EEA Grants Norway

Prototyp systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699