A A A

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółki akcyjnej. Kompetencje Walnego Zgromadzenia są określane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Walne Zgromadzenie stanowi o najważniejszych sprawach Spółki. Akcjonariusze mogą podejmować decyzje tylko na Walnych Zgromadzeniach.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzanie jest obligatoryjne i powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie Spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy