A A A

Badanie standardów jakości wód portowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów  poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (dz. U. z 2011 r. nr 140, poz. 824) Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. dwa razy do roku, w 28 punktach pomiarowych wykonuje analizy poziomu substancji zanieczyszczających w wodach basenów portowych.

 

Miejsca pobierania próbek wody do badań zlokalizowane zostały na następujących basenach portowych:

 • Basen I – Prezydencki: punkty pomiarowe nr 2 i 3,
 • Kanał Południowy: punkty pomiarowe nr 1, 4 i 8,
 • Basen II – Wendy: punkty pomiarowe nr 5, 6 i 7,
 • Basen III – Węglowy: punkty pomiarowe nr 9, 10, 11 i 12,
 • Awanport: punkty pomiarowe nr 13 i 14,
 • Basen IV – Marsz. Piłsudskiego: punkty pomiarowe 15 i 16,
 • Basen V – Min. Kwiatkowskiego: punkty pomiarowe 19 i 20
 • Basen VI: punkty pomiarowe nr 22 i 23,
 • Basen VII: punkty pomiarowe nr 25 i 26,
 • Kanał Portowy: punkty pomiarowe nr 17, 18, 21, 24, 27 i 28

W wodach portowych mierzone są parametry:

  • BZT5 Biologiczne Zapotrzebowanie Tlenu;
  • ChZT Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu
  • pH
  • zawiesina ogólna;
  • ołów
  • kadm;
  • cynk;
  • węglowodory ropopochodne

Pomiary zanieczyszczeń wód w basenach portowych wykonuje się dla substancji i parametrów odniesienia zgodnie z metodykami referencyjnymi podanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 , poz. 1187).

Jednym z parametrów mających wpływ na stan czystości wód portowych jest gospodarka wodami opadowymi. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. posiada w znaczącej  części zmodernizowany system wód opadowych, którego wyloty są zlokalizowane w basenach portowych. Wyloty z kanalizacji deszczowej w chwili obecnej w 70% wyposażone są w systemy podczyszczeniowe i posiadają stosowne pozwolenia wodno – prawne. Docelowo w Porcie Gdynia wszystkie wyloty wód deszczowych zostaną zmodernizowane i wyposażone w systemy podczyszczające. Przeprowadzone kontrole nie wykazały przekroczeń.

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699