A A A

Obowiązek wykonania pomiarów hałasu przez zarządzającego portem wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. nr 140, poz. 824 z późn. zm.).

Pomiary zostały wykonane na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 2286), przez firmę HYDROACUSTIC Piotr Hilszer podczas normalnych prac załadunkowo – rozładunkowych, transportowych na terenie Portu Gdynia oraz na obszarze objętym granicą portu w Gdyni w roku 2020 r.

Większość prac związana z emisją hałasu do środowiska prowadzona jest w rejonie poszczególnych nabrzeży w oddaleniu od terenów podlegających ochronie przed hałasem.

Uzyskane wyniki pomiarów i obliczeń wskazują na przekroczenia wartości tylko w czterech miejscach na granicy administracyjnej Portu Gdynia: w rejonie BCT Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Sp. z o.o., tj. tereny przy ul. Boisko, tereny zabudowy mieszkaniowej na Oksywiu i Pogórzu (tylko w porze nocy) – 3 punkty oraz w rejonie Alei Jana Pawła II – 1 punkt.

Jednakże, przekroczenie są niewielkie, a hałas związany z działalnością Portu jest poniżej tła akustycznego kształtowanego przez inna źródła hałasu – w szczególności hałasu komunikacyjnego. Dotyczy to szczególnie obszaru wokół BCT Bałtyckiego Terminala Kontenerowego Sp. z  o.o.

MATERIAŁY
Mapa lokalizacji punktów pomiaru poziomu hałasu na terenie Portu Gdynia
Mapa lokalizacji punktów pomiaru poziomu hałasu na granicy administracyjnej Portu Gdynia
Mapa emisji hałasu z terenu Portu Gdynia – PORA DNIA I NOCY
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699