A A A

„Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia”

Beneficjent:
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi:
300 032 303,25 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:
145 454 553,47 PLN

Kwota dofinansowania z UE:
116 835 301,57 PLN

 

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w nowej perspektywie 2014 – 2020

Nr projektu:
POIS.03.02.00-00-0015/17

Projektowany Terminal Promowy w Gdyni, zlokalizowany będzie przy Nabrzeżu Polskim, w granicach Morskiego Portu w Gdyni. Nabrzeże Polskie stanowi część obudowy Basenu IV i sąsiaduje z Nabrzeżami Rotterdamskim i Fińskim. Zostało zbudowane w latach 1927/28 i przebudowane w latach siedemdziesiątych. Z obszarem objętym projektem bezpośrednio sąsiaduje obiekt Starego Dworca Morskiego, wpisany do rejestru zabytków woj. pomorskiego. Główny teren inwestycji ma powierzchnię ok. 7ha. Dostępność komunikacyjna zapewniona jest od strony południowej za pomocą zjazdów z ulicy Polskiej. Terminal promowy będzie miał również bezpośredni dostęp do intermodalnego terminala kolejowego, który został wybudowany w II strefie Nabrzeża Polskiego w ramach projektu „Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego we wschodniej części Portu Gdynia”. Zakłada się, że dzięki tej dostępności na terminalu promowym odbywać się będzie przeładunek kolejowych naczep intermodalnych.

Rozwiązania przestrzenne i wyposażenie projektowanego Terminalu Promowego umożliwiać będą obsługę transportu promowego w systemie dwupoziomowym na jednym stanowisku promowym oraz obsługę ruchu pasażerskiego. Ruch pasażerski obsługiwany będzie z galerii pasażerskiej łączącej Budynek Terminalu ze stanowiskiem promowym.

W rejonie placu przed budynkiem terminalu projektuje się place postojowe i perony do obsługi komunikacji publicznej dla pasażerów w tym m.in.: miejsca postojowe dla taksówek, minibusów, autokarów i autobusów komunikacji miejskiej oraz dla dowozu prywatnego, np. parking Kiss&Ride.

Nowy terminal promowy połączony będzie z międzynarodowym układem komunikacyjnym poprzez autostradę A1, wykorzystując następujący układ ulic i tras: ul. Polska – ul. Janka Wiśniewskiego – Trasa Kwiatkowskiego – Obwodnica Trójmiasta – autostrada A1.

Termin realizacji projektu planuje się na koniec 2021r.

 

Zakres przedmiotowy projektu:

 • BUDYNKI I OBIEKTY:
 • Budynek Terminalu połączony z galerią pasażerską do wejścia na prom.
 • Budynek magazynowy, mający również funkcję administracyjną oraz składu celnego
 • Galeria Pasażerska do wejścia na prom
 • Łącznik Ruchomy Galerii łączący prom z galerią pasażerską
 • Bramy wjazdowe na terminal
 • Bramy wyjazdowe z terminalu
 • Rampy Dolna i Górna do wjazdu na prom
 • Estakada Najazdowa – dojazd na rampę górną
 • PLACE POSTOJOWE I PARKINGI:
 • Plac przed Check-In dla samochodów osobowych
 • Plac przed Check-In dla samochodów ciężarowych
 • Plac Główny dla samochodów
 • Plac General Cargo / Intermodal do obsługi naczep intermodalnych typu „unattended”.
 • Parking nr 1 (przed Terminalem)
 • Parking nr 2 (parking przy Kapitanacie)
 • PRZEBUDOWA NABRZEŻA POLSKIEGO w zakresie umożliwiającym przeniesienie obciążeń od dobijania i cumowania promów. W tym: przebudowa konstrukcji Nabrzeża Polskiego wraz z linią odbojową i cumowniczą oraz wymiana odbojnic na Nabrzeżu Fińskim. PRZEBUDOWA NABRZEŻA FIŃSKIEGO polegająca na podwyższeniu rzędnej nabrzeża.

 

 • PRZEBUDOWA TORÓW I ROZJAZDÓW KOLEJOWYCH

Połączenie II strefy Nabrzeża Polskiego i Fińskiego z I strefą Nabrzeża Francuskiego.

 • PRZEBUDOWA I BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ ORAZ NIEZBĘDNYCH INSTALACJI NAZIEMNYCH, UZBROJENIE TERENU W SIECI I PRZYŁĄCZA

W tym budowa punktu/ów zasilania statków w energię elektryczną z lądu wraz z niezbędną infrastrukturą.

 • BUDOWA WŁĄCZENIA RUCHU DROGOWEGO Z TERMINALU PROMOWEGO do istniejącej infrastruktury drogowej wraz z uwzględnieniem komunikacji publicznej na placu przed terminalem;
 • OGRODZENIE, SZLABANY, BRAMY;
 • STANOWISKO WAGOWE PRZEJEZDNE
 • PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO DO WSCHODNIEJ CZĘŚCI PORTU GDYNIA W OBRĘBIE WĘZŁA OFIAR GRUDNIA ‘70

Cel projektu

Realizacja projektu wpisuje się w szereg dokumentów strategicznych i stawianych przez nie celów, zarówno na poziomie wspólnotowym jak i krajowym, regionalnym i lokalnym.

Oto cele, do których realizacji przyczynia się projekt:

Budowa terminalu jest projektem o strategicznym znaczeniu dla społeczno ‐ gospodarczego rozwoju kraju i regionu a także dotyczy realizacji zadań publicznych.

Inwestycja przyczyni się do rozwoju połączeń typu “autostrady morskie” i będzie komplementarna z zakończonym niedawno projektem “Autostrada Morska Gdynia – Karlskrona”. Zaoferowana będzie pełna dostępność transportowa do portu jako warunek rozwoju multimodalnej platformy logistycznej. Gdynia jest węzłem bazowym sieci TEN-T i portem Kategorii A. Miejsce Portu Gdynia jest związane, między innymi, z rolą jaką będzie odgrywał w Korytarzu Bałtyk-Adriatyk, jednym z 9 kluczowych Transeuropejskich Korytarzy Transportowych sieci TEN-T.

Nowy terminal zostanie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie kolejowego terminalu intermodalnego i będzie miał zapewniony efektywny dostęp drogowy.

Istotne jest również, że w ramach inwestycji wybudowane zostaną punkty odbioru ścieków statkowych oraz zasilania statków w energię elektryczną z lądu wraz z niezbędną infrastrukturą.

Wszystko to stworzy możliwości obsługi znacznie większych, wchodzących na rynek żeglugowy, promów pasażerskich: dł. ok. 245m, szer. ok. 30m, wys. ok. 50m, zanurzenie ok. 6,7m, GT ok. 64.000. Przewiduje się podwyższenie zdolności przeładunkowej Portu w zakresie obsługi przewozów ro-ro i promowych do 9,7 mln t. Także utrzymanie przez Port Gdynia uniwersalnego charakteru portu i posiadanych przewag rynkowych i dalszy zrównoważony rozwój na głównych bałtyckich rynkach ładunkowych: kontenerowym, ro-ro, w tym promowym. Stworzone zostaną możliwości pozyskania znaczących obrotów tranzytowych.

Na terenie nowego terminalu promowego, który, tak jak cały Port Gdynia, znajduje się w zasięgu morskiego przejścia granicznego w Gdyni (ustalonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.06.2001r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. nr 62 poz. 632)), utworzone zostanie stanowisko do kontroli granicznej i celnej samochodów ciężarowych przeładowywanych na terenie Portu Gdynia. Będzie to jedyne takie stanowisko na terenie portu. W momencie gdyby terminal zaczął obsługiwać trasy spoza ruchu wewnętrznego UE, wówczas zakłada się, że na terenie terminalu utworzony zostanie punkt kontroli granicznej.

Projekt przyczyni się do realizacji celu Strategicznych Wytycznych Wspólnoty “poprawa atrakcyjności państw członkowskich, regionów i miast poprzez poprawę dostępności, zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu usług i zachowanie ich potencjału środowiskowego”.

Przedmiotowy projekt jest wskazany w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.) (dalej SRT) w pkt 7.3.3. „Lista projektów morskich” pod pozycją 12 oraz w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych pod pozycją nr 3.2-7 i będzie realizować zawarte tam cele.

Obejmuje on zarówno cele ogólne, główne UE, określone w Strategii Europa 2020, Białej Księdze Transportu (w tym w szczególności stworzenie do 2030 r. w pełni funkcjonalnej, ogólnounijnej, multimodalnej sieci bazowej TEN-T, co przyczyni się do utworzenia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych), KPR (Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020) oraz w Strategii Rozwoju Transportu), jak też cel strategiczny, transportowy, założony w SRT, dotyczący stworzenia nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej, poprawy sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym oraz zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności.

Natomiast w szczególności, spełniać będzie cel operacyjny, jakim jest uzupełnienie sieci TEN-T. Jeśli chodzi o przewozy towarowe, budowa nowego terminalu przyczyni się do najistotniejszej obecnie poprawy jakości i niezawodności usług, w tym zwiększenia prędkości handlowych, obsługi statków i zapewnienia odpowiednich parametrów infrastruktury oraz obniżenia kosztów dostępu do infrastruktury i stabilnej polityki taryfowej.

Wypełnienie celów Działania 3.2 „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

A: Transport morski

Budowa nowego terminalu promowego przyczyni się do poprawy konkurencyjności Portu Gdynia głównie poprzez skrócenie czasu pobytu promu w porcie z uwagi na znaczne skrócenie drogi do nabrzeża oraz sprawniejszą, efektywniejszą obsługę przeładunkową. Lepsze parametry nawigacyjne – czas pobytu promu w porcie (czas reda – reda) może ulec skróceniu o około 40 minut w trakcie jednego zawinięcia, przez co zawinięcia promów powodować będą znacznie mniejsze utrudnienia dla ruchu pozostałych jednostek, a także spowodują znaczące skrócenie czasu podroży, co daje z kolei bardzo duże oszczędności społeczne.

Nastąpi również poprawa bezpieczeństwa morskiego, poprzez inwestycję w infrastrukturę dostępu do portu od strony morza (nowe stanowisko promowe z dwupoziomową rampą przeładunkową, w dogodniejszej dla bezpiecznego manewrowania promem lokalizacji – wzrost bezpieczeństwa nawigacyjnego – i przeładunku) i lądu (kolejowy terminal intermodalny), infrastrukturę portową (bramki check-in nowego typu, zapewniające dokładną kontrolę ładunków wjeżdżających na prom). Nastąpi także uzupełnienie istniejących pachołów cumowniczych nowymi w lokalizacji zapewniającej optymalne parametry cumowania. Istniejące pachoły, tam gdzie jest to możliwe, pozostaną jako wyposażenie nabrzeża, a w miejscach kolizji zostaną zdemontowane. Rozwiązanie takie zapewnia większe bezpieczeństwo cumowania i odbijania w zróżnicowanych warunkach pogodowych.

Inwestycja ta zapewnia ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przez statki poprzez:

– zainstalowanie infrastruktury do odbioru ścieków sanitarnych ze statków, co przyczyni się do ograniczenia zrzutu ścieków do wód morskich, a co za tym idzie jednoznacznie wpłynie na poprawę środowiska morskiego;

– budowę dedykowanej kanalizacji kablowej do zasilania statków z lądu w energię elektryczną, co przyczyni się do eliminacji pracy agregatów prądotwórczych na statkach, ograniczy emisję hałasu oraz emisję substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne, w tym gazów cieplarnianych.

Przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana w sposób zapewniający całkowitą szczelność kanalizacji sanitarnej. W zakresie kanalizacji deszczowej, wody opadowe i roztopowe odprowadzone będą wylotami do basenu portowego, po uprzednim ich podczyszczeniu. Nawierzchnie nabrzeża zostaną uszczelnione. Odwodnienie i uszczelnienie torowisk spowoduje ograniczenie do minimum możliwości przypadkowego skażenia gruntu.

C: Transport intermodalny

Zrealizowany projekt budowy terminalu promowego, będzie umożliwiał  między innymi korzystanie z terminalu intermodalnego (kolej ↔ prom, droga ↔ prom) wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym infrastrukturą dostępową). Terminal ma obsługiwać przeładunek specjalistycznych kolejowych naczep intermodalnych, który dotychczas w Porcie Gdynia nie miał miejsca.

Inwestycja zlokalizowana będzie w sieci TEN-T. Na terminalu obsługiwane będzie  połączenie Gdynia – Karlskrona mające status Autostrady Morskiej.

Inwestycja nie będzie obejmowała prac remontowych, jak również nie będzie dotyczyła bieżącego utrzymania infrastruktury.

Dofinansowanie unijne

W dniu 18 czerwca 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu  nr POIS.03.02.00-00-0015/17-00 ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

Wsparcie udzielone będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego DZIAŁANIE: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi: 300 032 303,25 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 145 454 553,47 PLN

Kwota dofinansowania z UE: 116 835 301,57 PLN

Zakończenie realizacji projektu do końca III kwartału 2022 r.

Dane techniczne

Efektem projektu są m. in. następujące elementy infrastruktury portowej o następujących parametrach:

 • Budynek Terminalu cztero-kondygnacyjny, o pow. zabudowy 2.063 m2, pow. użytkowej 5.472 m2 i kubaturze 30 285 m3, z możliwością nadbudowy o jedną lub dwie kondygnacje, połączony z galerią pasażerską do wejścia na prom.
 • Budynek magazynowy, mający również funkcję administracyjną oraz składu celnego, o powierzchni zabudowy ok. 1 054 m2, pow. użytkowej 884 mi kubaturze ok. 7 480m3
 • Galeria Pasażerska do wejścia na prom o dł. ok. 166 m.
 • Estakada Najazdowa – dojazd na rampę górną. Długość całkowita obiektu wraz z murami oporowymi wynosi ok. 270 m
 • Plac przed Check-In dla samochodów osobowych: 1 075 lm – 215 aut – 4 792 m2
 • Plac przed Check-In dla samochodów ciężarowych: 1 875 lm – 110 aut – 12 060 m2
 • Plac Główny dla samochodów: 4 587 lm – 38 527m2

samochody ciężarowe 3 987 lm – 234 auta

samochody osobowe 600 lm – 120 aut

 • Plac General Cargo / Intermodal do obsługi naczep intermodalnych typu „unattended”

35 miejsc parkingowych – 6 218 m2, w tym 15 naczep chłodniczych wymagających ciągłej dostawy energii elektrycznej w trakcie postoju. Dodatkowo w okresie wzmożonej obsługi naczep intermodalnych na placu głównym zaplanowano dodatkowe miejsca parkingowe dla tego typu pojazdów w ilości 149 miejsc parkingowych.

 • Parking nr 1 (przed Terminalem) – 114 miejsc parkingowych w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych – 2 618 m2
 • Parking nr 2 (parking przy Kapitanacie) – 90 miejsc parkingowych w tym miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – 2 450 m2
 • parking Kiss&Ride (ok. 10 stanowisk)
 • postój taksówek (ok. 10 stanowisk)
 • przystanki dla autobusów dowożących pasażerów na prom / odbierających pasażerów z promu (ok. 5 stanowisk)
 • PRZEBUDOWA NABRZEŻA POLSKIEGO na dł. 389,8 m I NABRZEŻA FIŃSKIEGO na dł. 207,7 m
 • PRZEBUDOWA TORÓW I ROZJAZDÓW KOLEJOWYCH – połączenie II strefy Nabrzeża Polskiego i Fińskiego z I strefą Nabrzeża Francuskiego na długości ok. 605 m.
 • Budowa dodatkowego pasa ruchu w lewo oraz wydłużenie istniejącego pasa ruchu w lewo na zachodnim wlocie ul. Wiśniewskiego na Węzeł Ofiar Grudnia ’70; łącznie ok. 187 m;
 • Budowa dodatkowego pasa ruchu w prawo; ok 35 m na północnym wlocie al. Solidarności na Węzeł Ofiar Grudnia ’70;
 • Budowa fragmentów ścieżki rowerowej (155 m) oraz wyznaczenie trasy rowerowej po istniejącej infrastrukturze (1 645 m), łącznie ok. 1 800 m.

Realizacja inwestycji

DOKUMENTY
2014-10 Karta informacyjna Przedsięwzięcia „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia” 
2014-10 Mapa lokalizacji inwestycji „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia”  
2014-10 Rysunek Projekt Zagospodarowania Terenu „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia”   
2014-10 Decyzja o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia”     
2015-01 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia”   
2015-03 Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia”  
2015-04 Decyzja o pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięcia „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia”  
2015-12 Karta Informacyjna Przedsięwzięcia „Przebudowa układu komunikacyjnego do wschodniej części Portu Gdynia”  
2016-06 Decyzja o pozwoleniu na budowę publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia  
2016-07 Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w Decyzji o pozwoleniu na budowę publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia”  
2016-09 Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Przebudowa układu komunikacyjnego do wschodniej części Portu Gdynia”  
2016-12 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Przebudowa układu komunikacyjnego do wschodniej części Portu Gdynia”  
2017-07 Deklaracja RDOŚ (Natura 2000)  
2017-08 Deklaracja RDOŚ (Gospodarka Wodna)  

 

W celu umożliwienia sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 1. specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl) lub
 2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/).

marzec 2019

kwiecień 2019

czerwiec 2019

lipiec 2019

sierpień 2019

wrzesień 2019

październik 2019

grudzień 2019

styczeń 2020

luty 2020

marzec 2020

kwiecień 2020

maj 2020

czerwiec 2020

sierpień 2020

wrzesień 2020