A A A

„Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego na odcinku 470 mb wraz z modernizacją linii cumowniczo-odbojowej” – poz. z planu I/15, nr zadania 2019/10

Cel projektu – modernizacja istniejącego oczepu wraz z wymianą linii cumowniczo – odbojowej.

Etap projektu – Część nabrzeża po wykonanej modernizacji wykorzystywana jest w celach przeładunkowych.

Realizacja dalszych robót związanych z przebudową Nabrzeża Indyjskiego na odcinku 470 mb przewidziana jest na rok 2023.

Okres realizacji – 09.2020 – 12.2023 r.

Korzyści – przebudowa umożliwi wykorzystywanie tego odcinka Nabrzeża Indyjskiego do prac przeładunkowych, co dotychczas, z uwagi na nierówną linię cumowniczą, było niemożliwe.

 

„Przebudowa Nabrzeża Pomocniczego na terenie Marynarki Wojennej” – poz. z planu I/16, nr zadania 2019/05

Cel projektu – przywrócenie Marynarce Wojennej pierwotnej długości linii cumowniczej, skróconej w wyniku rozbiórki 40 m Ostrogi Pilotowej.

Etap projektu – w kwietniu 2021 dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej, opracowywanej zgodnie z wymogami BIM. W dniu 29.06.2021 został zaakceptowany dokument BEP. 02.08.2021 podpisano umowę z PROJMORS Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji technicznej.

Okres realizacji – planowany termin zakończenia robót – III kwartał 2024 r.

Korzyści – przywrócenie Marynarce Wojennej pierwotnej długości linii cumowniczej, skróconej w wyniku rozbiórki 40 m Ostrogi Pilotowej, zrealizowanej w celu poszerzenia wejścia do portu do 140 mb.

 

Projekt pn. „Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia”

Projekt obejmuje obszar w południowo-zachodniej części Portu, w rejonie istniejącej ulicy Logistycznej oraz torów przebiegających do Elektrociepłowni Gdynia (powierzchnia – ok. 30 ha). Celem jest budowa terminalu intermodalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia. Nowy terminal intermodalny ma umożliwić obsługę składów całopociągowych. Rozpoczęcie działalności przez przyszłego operatora na infrastrukturze intermodalnej zaplanowano na styczeń 2022 roku. Celem głównym inwestycji jest zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków z/do Portu Gdynia.

Inwestycja obejmuje dwa zadania:

 • Budowę terminalu intermodalnego
 • Budowę drogi technologicznej, która została zakończona w III kw. 2020 roku.

Zakres projektu obejmuje następujące budowy:

 • terminalu intermodalnego składającego się z dwóch torów ładunkowych;
 • toru dojazdowego nr 80 do projektowanej bocznicy kolejowej;
 • toru komunikacyjnego (objazdowego) nr 81 dla obsługi punktu ładunkowego;
 • placu manewrowo-odstawczego;
 • drogi łączącej plac manewrowo-odstawczy z ul. Logistyczną;
 • drogi łączącej ul. Logistyczną z ul. Kontenerową;
 • oświetlenia torowiska;
 • infrastruktury towarzyszącej, w tym podziemnej (wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej);
 • ogrodzenia wraz z bramami wokół bocznicy i placów manewrowo-odstawczych;
 • zbiornika retencyjnego.

Dane techniczne terminalu: 2 tory ładunkowe: 780 m.b. każdy, tor nr 80 (dojazdowy): ok. 310 m.b., tor wyciągowy nr 81: ok. 970 m.b., powierzchnia terminalu: 30.000 m2, droga technologiczna: 360 m.b., droga wewnętrzna na terminalu: 175 m.b.

Roboty budowlane zaplanowano też na infrastrukturze podmiotów zewnętrznych (PKP PLK S.A., OPEC Sp. z o.o., ZDiZ S.A., PEWiK Sp. z o.o., PGE Energa Wybrzeże S.A.): usunięcie kolizji lub spełnienie wymagań stawianych przez te podmioty na etapie uzgodnień dokumentacji projektowej.

Koszty projektu zgłoszone do CUPT w ramach procedury konkursowej:

Koszt: ok. 123 mln zł netto.

Wydatki kwalifikowalne: 122,7 mln zł netto.

Koszty niekwalifikowalne: 329 tys. zł netto (studium wykonalności oraz miejsca parkingowe).

Kwota dofinansowania: 61,34 mln zł netto.

Planowany pierwotnie termin realizacji: I kw. 2018 – IV kw. 2021.

Wskutek wzrostu cen robót budowlanych, znacząco wzrosły koszty realizacji projektu – o ponad 90 mln zł netto.

Przy zachowaniu obecnych założeń (zakres planowanych prac oraz wysokość stawki najmu) projekt nie kwalifikuje się do dofinansowania ze środków UE, gdyż wskazane koszty zmniejszają drastycznie wskaźnik rentowności poniżej 4% (wymagany w konkursie). Obecne szacunki wykazują poziom jedynie 0,06%. Zgodnie z opracowanym w 2018 roku studium wykonalności inwestycja była rentowna finansowo – stopa FRR/C wynosiła 5,03%.

Stan obecny:

Z powodu prognozowanego wzrostu kosztów robót budowlanych Zarząd ZMPG S.A. podjął decyzję o wyłączeniu inwestycji ze zgłoszenia do dofinansowania w procedurze konkursowej działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 (uchwała ZMPG S.A. nr 073/VII/2020). Jednocześnie Zarząd ZMPG S.A. zdecydował o podzieleniu zakresu projektu na dwa odrębne zadania inwestycyjne: Budowa terminalu intermodalnego na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia oraz Budowa placów manewrowo-składowych na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia.

Termin realizacji inwestycji: IV kw. 2021 – I kw. 2023.

Koszt inwestycji: ok. 63,43 mln zł.

 

Budowa placów manewrowo-składowych na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia

9 września 2020 roku podpisano umowę z Konsorcjum firm: NDI Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, NDI S.A. (Partner konsorcjum) ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot na wykonanie placów manewrowo-składowych na terenie Centrum Logistycznego w ramach zadania inwestycyjnego Budowa placów manewrowo-składowych na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia. Zbudowany zostanie plac nr 1 o powierzchni 9,04 ha przeznaczony do składowania 8.136 szt. kontenerów standardowych i 432 szt. kontenerów chłodniczych, oraz plac nr 2 o powierzchni 8,51 ha przeznaczony do składowania 7.092 szt. kontenerów standardowych.

Place będą przystosowane do składowania kontenerów (w 6-ciu warstwach) oraz innych ładunków intermodalnych. Plac nr 2 będzie połączony bezpośrednio z projektowanym w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego terminalem intermodalnym (zadanie Budowa terminalu intermodalnego na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia).

W ramach niniejszego zadania zostanie wybudowana również towarzysząca infrastruktura elektroenergetyczna, sanitarna, telekomunikacyjna, a także zbiornik retencyjny, ogrodzenia, nasadzenia zieleni i inne elementy niezbędne do eksploatacji wybudowanych placów.

Prace związane z uzbrojeniem podziemnym są wykonane w 90%. Podbudowę pod nawierzchnię betonową wykonano na placu nr 1 w 90% a na placu nr 2 w 70%. Na koniec II kw. 2021 nawierzchnia betonowa docelowa wraz z dylatacjami została wykonana w 50% na palcu nr 1.

Termin realizacji inwestycji: III kw. 2022.

Koszt inwestycji: ok. 70 mln zł.

 

Budowa nawierzchni manewrowo-składowych przy Nabrzeżu Węgierskim

Realizacja zadania ma na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych we wschodniej części portu. W ramach projektu przewiduje się zagospodarowanie terenów pozyskanych w 2018 roku od firmy Vistal Stocznia Remontowa. Projekt zakłada budowę nawierzchni dostosowanych do składowania towarów drobnicowych oraz ładunków masowych.

W celu zwiększenia efektywności planowana jest budowa infrastruktury drogowej, kolejowej, sieciowej, przebudowa Nabrzeża Węgierskiego na długości ponad 700 m oraz pogłębienie basenu VI do głębokości technicznej 15,5 m.

W roku 2018 przygotowano dokumentację projektową robót rozbiórkowych. W kwietniu 2019 roku uzyskano prawomocne pozwolenie na rozbiórkę obiektów kubaturowych.

24 października 2019 r. została podpisana umowa z firmą WUPROHYD Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni manewrowo-składowych. Na podstawie projektu koncepcyjnego, którego odbiór nastąpił w marcu 2020 roku, wykonawca wykonał badania geotechniczne, Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz dokonał Analizy Nawigacyjnej. W kwietniu 2020 roku projektant złożył wniosek o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

W październiku 2020 roku uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W marcu 2021 roku uzyskano decyzję o warunkach zabudowy.

Równolegle trwają prace projektowe związane z projektem budowlanym, którego termin umowny opracowania określono na lipiec 2021 roku. Rozpoczęcie robót rozbiórkowych uzależnione będzie od rozwiązania umów z najemcami przedmiotowego terenu. W Lipcu 2021 ogłoszono przetarg na rozbiórkę budynku nr GA-44 i wybrano wykonawcę robót.

Terminy realizacji inwestycji:

 • dokumentacja projektowa budowy nawierzchni: IV kw. 2019 – IV kw. 2021,
 • rozbiórka obiektów kubaturowych: od 2021 roku,
 • budowa nawierzchni, przebudowa infrastruktury sieciowej i Nabrzeża Węgierskiego: od 2023 roku.

Koszt inwestycji: ok. 130,0 mln zł.

 

Przebudowa parkingu dla samochodów ciężarowych trasowych przy ulicy Kontenerowej wraz z uzbrojeniem podziemnym

Inwestycja zlokalizowana w Porcie Zachodnim. Powstanie 86 stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych trasowych oraz przebudowana zostanie infrastruktura podziemna. Projektuje się wydzielenie powierzchni automatycznej kontroli pojazdów trasowych. Wjazd na ul. Kontenerową pozostawia się w obecnej lokalizacji. Ogrodzenie przebudowywanego parkingu zostanie wymienione na nowe. Przebudowana zostanie nawierzchnia parkingu wraz z infrastrukturą podziemną
o powierzchni około 24.000 m2. W grudniu 2019 roku uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu
na budowę.

Umowa na roboty budowlane została podpisana 29 kwietnia 2020 roku, na kwotę ok. 9 mln zł.

Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło 12 maja 2020 roku.

Trwają roboty związane z przebudową ogrodzenia oraz z układaniem nawierzchni parkingu z kostki betonowej. Zakończono budowę uzbrojenia podziemnego. Całość prac wykonano w 90% na koniec II kw. 2021.

Termin umowny zakończenia realizacji robót: I kw. 2022.

Koszt inwestycji: ok. 10 mln zł.

 

Budowa Zintegrowanego Stanowiska Bezpieczeństwa Portu Gdynia

W październiku 2018 roku podpisano umowę z firmą GARDA Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków przy ul. Chrzanowskiego 15/17 w Gdyni. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynków siedziby Portowej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

W ramach inwestycji planuje się:

 • przebudowę II piętra obu budynków z adaptacją na potrzeby zespołu pomieszczeń biurowych dla Dyspozytora Portu, Działu Bezpieczeństwa i Monitoringu, Portowej Straży Pożarnej,
 • przebudowę parteru części należącej do budynku przy ul. Chrzanowskiego 15 z adaptacją
  na potrzeby zespołu pomieszczeń biurowych (pomieszczenie ruchu elektrycznego, węzeł teleinformatyczny) i Portowej Straży Pożarnej (szatnia strażaków),
 • budowę agregatu prądotwórczego stanowiącego zapasowe źródło zasilania,
 • budowę przyłącza telekomunikacyjnego z budynku magazynu H przy ul. Polskiej 17.

W ramach przebudowy nie ingeruje się w istniejący układ funkcjonalny pozostałej części budynku. Zachowuje się istniejące połączenie komunikacyjne (klatki schodowe) służące również do ewakuacji, wprowadzając system kontroli dostępu.

W czerwcu 2020 roku uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. W sierpniu 2020 roku odebrano projekt wykonawczy, natomiast we wrześniu 2020 roku ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy robót.

2 października 2020 r. Uchwałą Zarządu Spółki nr 078/VIII/2020 wybrano firmę LOTUS Sp. z o.o. na wykonanie Przebudowy pomieszczeń w budynkach biurowych oraz dostawę sprzętu i urządzeń do pomieszczeń biurowych przy ul. Chrzanowskiego 15 i 17 w Gdyni.

2 listopada 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót firmą LOTUS Sp. z o.o.

Zakończono roboty rozbiórkowe oraz instalacyjne. W trakcie realizacji są roboty wykończeniowe budynku. W czerwcu 2021 roku zakończono wszystkie roboty objęte umową z firmą Lotus Sp. z o.o. i dokonano odbioru końcowego.

Termin realizacji dokumentacji projektowej: 2018 – 2020.

Termin realizacji robót: IV kw. 2020 – II kw. 2021.

Koszt inwestycji: ok. 4,5 mln zł.

Przebudowa nawierzchni kolejowo-drogowej w torach nr 601, 602, 603, 604 wraz z uzbrojeniem podziemnym i budową kanalizacji zasilania dla sieci średniego napięcia dla żurawi portowych na Nabrzeżu Holenderskim w Porcie Gdynia 

W sierpniu 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych firmą SPECBUD Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego i Morskiego Sp. z o.o. Uzyskano decyzję środowiskową oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wielobranżowy projekt budowlany został odebrany. W listopadzie 2020 roku uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt wykonawczy został zrealizowany. Z uwagi na stanowisko firmy HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o. obejmujące rozszerzenie zakresu realizacji prac projektowych związanych z wykonaniem dodatkowego przejazdu z ulicy Francuskiej na Nabrzeże Holenderskie wraz z częściową przebudową zasobni, zlecono firmie SPECBUD wykonanie dodatkowej dokumentacji. Wykonawca złożył wniosek o wydanie warunków zabudowy. Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy.

W lipcu 2021 r. został odebrany projekt budowlany obejmujący dodatkowy zakres robót, wykonanie przejazdu z ulicy Francuskiej na Nabrzeże Holenderskie wraz z częściową przebudową zasobni.

Termin realizacji dokumentacji projektowej: 2018 – 2021.

Termin realizacji robót: 2021 – 2022.

Koszt inwestycji: ok. 30,0 mln zł.

 

Budowa Magazynu Wysokiego Składowania nr 2 przy ulicy Logistycznej 

W kwietniu 2020 roku podpisano umowę z „Projmorsem” Biurem Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej magazynu wysokiego składowania przy ul. Logistycznej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót. Inwestycja realizowana będzie w ramach planowanej budowy drugiego (z czterech) magazynu wysokiego składowania na terenie Centrum Logistycznego Portu Zachodniego w Gdyni – przewidywana powierzchnia użytkowa ok. 8.000 m2.

W grudniu 2020 roku wykonawca złożył projekt budowlany, który został odebrany.

W czerwcu 2021 został ogłoszony przetarg na wykonanie Projektu koncepcyjnego budowy magazynów wysokiego składowania na obszarze ok. 70 000 m2 na ternie Centrum Logistycznego z uwzględnieniem maksymalnego oraz najbardziej efektywnego wykorzystania terenu pod obiekty magazynowe przy założeniu ogrzewania magazynów poprzez przyłączenie ich do sieci ciepłowniczej miejskiej oraz wyposażenia w mokrą instalację tryskaczową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Termin realizacji dokumentacji projektowej: 2020 – 2022.

Termin realizacji robót: II kw. 2023 – 2024.

Koszt inwestycji: ok. 35,0 mln zł. 

 

Przebudowa magazynu cytrusów (nr 25A) na potrzeby granicznych punktów kontroli

Przedsięwzięcie polega na przebudowie części budynku magazynowego nr 25A położonego na terenie Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni. Przebudowa obejmie dwie komory magazynowe.

W ramach przedsięwzięcia planuje się adaptację istniejącego budynku magazynowego na potrzeby Punktu Granicznej Kontroli obsługiwanego przez: Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku, Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Inwestycja realizowana na wniosek i w porozumieniu z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, docelowo magazyn będzie pełnił funkcję granicznego stanowiska kontroli sanitarnej na terenie ZMPG S.A. Dla każdej inspekcji planowane są doki rozładowczo-załadowcze z uszczelnieniem bramowym z podnoszoną ruchomą rampą, chłodnie, zaplecze sanitarne i pomieszczenia do poboru i inspekcji próbek.

W listopadzie 2020 roku zakończono odbiór dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. W lutym 2021 roku podpisano umowę z firmą PPH „VOYDAREX” na realizację robót. W marcu 2021 roku przekazano teren budowy. Do końca II kw. 2021 roku zakończono niezbędne rozbiórki, wykonano żelbetowe fundamenty oraz konstrukcje doków magazynowych i ścian oporowych.

Termin realizacji dokumentacji projektowej: 2019 – 2020.

Termin realizacji robót: I kw. – IV kw. 2021.

Koszt inwestycji: ok. 7,0 mln zł.

 

Przebudowa nawierzchni kolejowych i drogowych w II strefie Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia

W styczniu 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych firmą SPECBUD Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego i Morskiego Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa nawierzchni kolejowych i drogowych w II strefie Nabrzeża Szwedzkiego
w Porcie Gdynia”.

W listopadzie 2020 roku uzyskano decyzję środowiskową, w trakcie pozyskiwania jest decyzja
o warunkach zabudowy. W I kw. 2021 r. uzyskano Decyzję o warunkach zabudowy i przedstawiono rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe przebudowy nawierzchni kolejowej i drogowej, które zostało zaakceptowane. W czerwcu 2021 r. Wykonawca opracował projekt budowlany oraz złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Obecnie realizowany jest projekt wykonawczy.

Termin realizacji dokumentacji projektowej: 2020 – 2022.

Termin realizacji robót: od 2023.

Koszt inwestycji: ok. 14,0 mln zł.

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699