A A A

Osoby, które zamierzają realizować loty bezzałogowym statkiem powietrznym nad terenami Zarządu Morskiego Portu Gdynia, zobowiązane są do zapoznania się z poniższą procedurą.

Działając na podstawie:

 • Załącznika nr 6 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. 2013 poz. 440 z późn. zm.),
 • Art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65 i 904),

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wprowadza zasady wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz modelami latającymi o masie startowej nie większej niż 25kg, wykonywanymi na obszarach Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
Poniższe zasady mają na celu podniesienie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa oraz jego pracowników, ujednolicenie procedur oraz uproszczenie wydawania zgód na wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych na terenach ZMPG S.A.
W celu wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym nad terenami Portu Gdynia, ZMPG S.A. wprowadza dla operatorów poniższe zasady ich zgłaszania:

 1. Operator bezzałogowego statku powietrznego zobowiązany jest do stworzenia własnego profilu operatora i zalogowania się na stronę PANSA UTM https://utm.pansa.pl/#/login w celu zgłoszenia misji.
  Zgodnie z procedurą, podczas tworzenia misji, operator zostanie poproszony o podanie jej typu (VLOS czy BVLOS), przewidywanego czasu trwania wraz z celem lotu oraz o wyrysowanie obszaru misji w edytorze graficznym. Takie zgłoszenie zostanie zarejestrowane automatycznie w systemie PANSA UTM i odnotowane przez Dział Bezpieczeństwa i Monitoringu ZMPG S.A., który dokona weryfikacji wniosku i podejmie decyzję o wydaniu zgody.
 2. Zgłoszenie lotu poprzez aplikację PANSA UTM musi zostać wykonane minimum 48h przed planowanym lotem.
 3. Procedura ta nie zwalnia operatora z obowiązku telefonicznego powiadomienia TWR Oksywie o planowanym locie.

Ponadto operator jest zobowiązany do:

 1. Posiadania OC;
 2. Ubrania odzieży ostrzegawczej (kamizelka odblaskowa, kask);
 3. Oznaczenia używanego sprzętu latającego w sposób umożliwiający łatwą identyfikację operatora/właściciela;
 4. Wykonywania lotów wyłącznie na zasadach VLOS, z zachowaniem szczególnej ostrożności;
 5. Spełnienia wszystkich wymogów lotów w wojskowej przestrzeni kontrolowanej przez MATZ EPOK;
 6. Zapoznania się i przestrzegania stref bezwzględnego zakazu lotów wyznaczonych przez ZMPG S.A.;
 7. Zalogowania się do aplikacji DroneRadar.

Powyższe zasady nie obowiązują w przypadku lotów wykonywanych przez służby państwowe lub na ich potrzeby oraz wyznaczonych pracowników ZMPG S.A. (należy poinformować Dział Bezpieczeństwa i Monitoringu ZMPG S.A.).

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699