A A A

Klauzula informacyjna

Mariusz Słyszewski

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG SA):

Uprzejmie informuje się, że w/w adres e-mail Inspektora Ochrony Danych. jest dedykowany jedynie do komunikacji z Inspektorem Ochrony Danych i tylko w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ZMPG SA, zgodnie z art. 12 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88)).

W związku z powyższym, wszelkie wiadomości wysłane na w/w adres, w przypadku gdy sprawa nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie, ZMPG SA przekazuje osobie fizycznej kierującej korespondencję na powyższy adres IOD, następujące informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdynia, ul. Rotterdamska 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000082699, posiadająca numer NIP 958-13-23-524.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzoną z Panią/Panem korespondencją e-mail z IOD, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn. wykonanie obowiązków wynikających z art. 12 RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) ( RODO) z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000082699, posiadająca nr NIP 958-13-23-524.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@port.gdynia.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na obszarach chronionych Portu Gdynia S.A. w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa w odniesieniu do obszarów podlegających obowiązkowej ochronie, tj. na podstawie art. 6 ust.1 litera c. RODO.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ten ulega  przedłużeniu  do  czasu prawomocnego zakończenia postępowania, po czym nagrania z monitoringu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna dla osób kierujących pojazdami z ładunkami ponadnormatywnymi

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) ( RODO) z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdynia, ul. Rotterdamska 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000082699, posiadająca numer NIP 958-13-23-524.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@port.gdynia.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe tj. imię, nazwisko oraz numer dowodu osobistego kierowcy,  przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na obszarach chronionych Portu Gdynia S.A. w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa w odniesieniu do obszarów podlegających obowiązkowej ochronie, tj. na podstawie art. 6 ust.1 litera c. RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 24 h od wjazdu na teren Portu Gdynia, po czym dane osobowe zostaną trwale usunięte.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy