A A A

Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże Rumuńskie Faza I

Beneficjent:
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Koszt całkowity projektu wynosi
56 573 813,69 PLN

Wydatki kwalifikowalne wynoszą
45 824 690,96 PLN

Kwota dofinansowania z UE wynosi
38 950 987,31  PLN

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Projekt zlokalizowany jest w Porcie Gdynia znajdującym się na południowym wybrzeżu Bałtyku. Port Gdynia znajduje się w północnej części województwa pomorskiego, nad Zatoką Gdańską, na terenie Gminy Gdynia. Inwestycja stanowiąca przedmiot projektu będzie zlokalizowana we wschodniej części Portu Gdynia na obszarze przeznaczonym pod rozwój funkcji przeładunkowych. Nabrzeże Rumuńskie znajduje się w Porcie Gdynia, stanowiąc północno-wschodnią obudowę Basenu V.

Projekt jest jedną z wielu inwestycji w infrastrukturę portową zawartych w dokumencie „Strategia Rozwoju Portu Gdynia do roku 2015”.

1. Projekt dotyczy poprawy infrastruktury wewnątrzportowej i dostępowej od strony lądu, ponieważ w ramach inwestycji planuje się przebudowę torów kolejowych, które zostaną wykorzystane na potrzeby obsługi ładunkowej statków. Budowa ma na celu zapewnienie bezpiecznego przeładunku oraz umożliwi łatwy transport towarów. Efektem będzie bardzo dobre połączenie transportowe z resztą kraju. Łączna długość wybudowanej linii kolejowej wynosić będzie 0,37 km.

2. Projekt przyczynia się do rozwoju połączenia o charakterze „Autostrady morskiej” między północą, a południem oraz wschodnią a zachodnią częścią Europy, jak również realizuje cel osi priorytetowej jakim jest przygotowanie inwestycji dostępu od strony morza, ponieważ dotyczy przebudowy i pogłębienia nabrzeża do obsługi ładunków. Łączna długość wybudowanych nabrzeży wynosić będzie 0,35 km.

Nadrzędnym celem planowanego projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska. Jego głównym celem jest natomiast zwiększenie udziału alternatywnych gałęzi transportu (w stosunku do transportu drogowego) w Korytarzu Transportowym Bałtyk – Adriatyk sieci TEN-T poprzez wzrost przewozów drogą morską.

Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia jednego z czterech celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w zakresie „Polityki transportowej” – a mianowicie do zwiększenia dostępności i atrakcyjności regionu, w szczególności poprzez zapewnianie bezpieczeństwa morskiego i rozwój dróg wodnych Morza Bałtyckiego w ramach sieci transeuropejskich (TEN-T).

W wyniku przebudowania nabrzeża zostaną zwiększone możliwości przeładunkowe portu gdyńskiego. Najistotniejszym jest stworzenie korzystnych warunków do rozwoju i zwiększenia przeładunków powodujących jednocześnie zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w rejonie Morza Bałtyckiego. Projekt umożliwi również tworzenie nowych połączeń w ramach autostrad morskich.

Dnia 27 marca 2015 roku została podpisana umowa nr POIS.07.02.00-00-033/14-00 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże Rumuńskie Faza I” POIS.07.02.00-00-033/14-00 w ramach działania 7.2:Rozwój Transportu Morskiego, priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 56 573 813,69 PLN.

Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 45 824 690,96 PLN.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 38 950 987,31 PLN.

Prace budowlane będą realizowane w latach 2014-2015.

Zakres przedmiotowy projektu:

Przedsięwzięcie polegające na przebudowie Nabrzeża Rumuńskiego jest elementem większego projektu mającego na celu unowocześnienie i zwiększenie możliwości przeładunkowych wszystkich nabrzeży Portu Gdynia, które jeszcze nie były poddane modernizacjom w ostatnich latach. Pozwoli to na podniesienie poziomu konkurencyjności całego Portu Gdynia w Regionie Morza Bałtyckiego. W ramach projektu planuje się efektywniejsze zagospodarowanie istniejącej infrastruktury na nabrzeżu oraz zapewnienie sprawniejszego przeładunku towarów transportowanych drogą morską. Wymaga to m.in. przebudowy nabrzeża, układu kolejowego i infrastruktury sieciowej. Projekt został podzielony na dwie fazy.

Całkowity zakres projektu Fazy I obejmuje przebudowę odcinka nabrzeża o dł. 355,89 m oraz przebudowę odcinka linii kolejowej o dł. 369,03 m. (wartości podane zgodnie ze wskaźnikami określonymi dla działania 7.2. POIiŚ). Zakres projektu został przedstawiony na podstawie dokumentacji technicznej opartej o wytyczne decyzji środowiskowej uzyskanej dla inwestycji.

Szczegółowy zakres przedmiotowy projektu Fazy I na podstawie dokumentacji technicznej:

Projekt pn. „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże Rumuńskie – Faza I” obejmuje (zgodnie z dokumentacją techniczną i SIWZ na roboty budowlane):

1. Przebudowę konstrukcji hydrotechnicznej nabrzeża na dł. 355,89 m (odcinek nr II – faza I) z nową belką poddźwigową, odtworzeniem belki poddźwigowej odlądowej oraz odwodnej, zakotwieniem w nadbudowie i z wyjściem na wodę maksymalnie do ok. 7 m (odcinek zasadniczy dł. 331,95 m głębokowodne stanowisko przeładunkowe, odcinek zamykający dł. 23,94m łączący odcinek zasadniczy z Nabrzeżem Słowackim).

2. Roboty czerpalne do głębokości 13,5 m (bez umocnienia dna) – wzdłuż przebudowywanego odcinka.

3. Przebudowę istniejącego układu kolejowego na odcinku od km 0,2+51,40 (tor nr 401 długość 333,17 metrów) i od km 0,2+14,60 (tory nr 402 długość 374,06 metrów i 403 długość 383,03 metrów) do końca torów hamownych na końcu nabrzeża. Przebudowa dotyczy torów nr 401, 402, 403 oraz rozjazdów nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 połączoną z likwidacją rozjazdów nr 11, 12, 13, 14 i zamianą kozłów oporowych żelbetowych na kozły samohamujące; długość wstawek pomiędzy rozjazdami wyniesie 16,78 metrów. Łącznie przebudowa torów wyniesie 1090,26 metrów, natomiast przebudowany odcinek linii kolejowej wyniesie 369,03 metrów.

4. Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i energetycznej w strefie przebudowywanego odcinka nabrzeża – dla zakresu fazy I. 5.

5. Na czas przebudowy przeniesienie istniejącej konstrukcji nabieżnika Gdynia i ustawienie jej na tymczasowym fundamencie w postaci rusztu stalowego. Wykonanie żelbetowego fundamentu pod docelowy nabieżnik, dostawa i ustawienie na fundamencie nowego słupa nabieżnika.

W przedsięwzięciu można wyróżnić następujące etapy przygotowania i realizacji:

Etap 1. Prace projektowo-przygotowawcze

Etap obejmuje sporządzenie niezbędnych ekspertyz, projektów koncepcyjnych, projektów budowlano-wykonawczych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Etap ten rozpoczął się w 2011 r. i będzie trwał do końca realizacji robót (w końcowym etapie będzie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy konferencji zamykającej projekt).

Etap 2. Realizacja projektu: budowa

Realizacja projektu została poprzedzona przeprowadzeniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zgodnie z prawem zamówień publicznych. Podpisanie umowy z wykonawcą robót nastąpiło 10.10.2014 roku. Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2015 r. Oddanie do użytkowania planowane jest na 1 styczeń 2016 roku.

Etap 3. Zarządzanie projektem

W ramach projektu realizowane będą usługi nadzoru w trakcie budowy. Działania te mają zapewnić stałą kontrolę nad technicznymi aspektami realizowanej inwestycji, jej zgodność z dokumentacją projektową, na bieżąco mają rozwiązywać techniczne problemy konstrukcyjne i wykonawcze oraz zapewnić bezpieczeństwo inwestycji na etapie robót budowlanych i eksploatacji.

Etap 4. Działania informacyjne i promocyjne

Na stronie internetowej Beneficjenta umieszczono od początku 2012 roku ogólne informacje o projekcie. Działania informacyjne prowadzone są na bieżąco od 2012 roku (strona www beneficjenta) i zostaną zakończone po zakończeniu robót budowlanych. Strona internetowa będzie aktualizowana 5 lat po zakończeniu projektu. Wstępne działania promocyjne rozpoczęły się w 2014 roku. Zintensyfikowanie promocji nastąpiło w 2015 roku po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

DATA ROZPOCZĘCIA (A)
DD/MM/RRRR
DATA UKOŃCZENIA (B)
DD/MM/RRRR
1. Studium wykonalności 19.08.2013 07.11.2014
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 19.08.2013 07.11.2014
3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne 09.05.2013 18.11.2013
4. Studium projektowe 18.08.2011 10.10.2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 18.06.2011 01.10.2015
6. Procedura przetargowa 18.06.2011 03.11.2015
7. Nabycie gruntów 19.11.2012 15.11.2015
8. Etap budowy/realizacji projektu 25.08.2014 17.12.2015
9. Etap operacyjny 01.01.2016 nie dotyczy

 

INFORMACJE
Karta Informacyjna Przedsięwięcia – „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże Rumuńskie”
Ekspertyza Analiza możliwości spowodowania przez inwestycję Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże Rumuńskie nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – uprawomocioniona
Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 nr RDOŚ-Gd-PNI.63635.18.2014.MBC.2
Decyzja nr WI-II.7840.1.226.380.2014.MW z dnia 29 września 2014 roku, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla ww. inwestycji
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wydania decyzji nr WI-II.7840.1.226.380.2014.MW z dnia 29 września 2014 roku