A A A

„Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia”

Beneficjent:
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi:
58 434 585,72 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:
35 241 752,93 PLN

Kwota dofinansowania projektu wynosi:
18 700 000,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020

Nr projektu:
POIS.03.02.00-00-0076/19

Projekt polega na budowie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury podziemnej i naziemnej, pracami rozbiórkowymi i odtworzeniowymi.

Lokalizacja projektu

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Portu Gdynia, we wschodniej części Gdyni i obejmuje nabrzeże Francuskie, Belgijskie, Polskie oraz ciąg ul. Polskiej i plac XXVII.

Zakres przedmiotowy projektu

Prace związane z inwestycją realizowane będą w dwóch fazach.

W ramach Fazy 1 planuje się:

 1. Budowę na nabrzeżach Francuskim i Belgijskim instalacji zrzutowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków pasażerskich;
 2. Budowę układu nr 1 – sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do odbioru, ze studni zbiorczej instalacji zrzutowej Nab. Francuskiego, ścieków sanitarnych ze statków pasażerskich cumujących przy Nab. Francuskim, wraz z włączeniem w zespół zbiorników retencyjno-wyrównawczych na placu XXVII przy ul. Polskiej;
 3. Budowę układu nr 2 – sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do odbioru ścieków sanitarnych z promów cumujących przy Nab. Polskim, wraz z włączeniem w zespół zbiorników retencyjno-wyrównawczych;
 4. Budowę zespołu zbiorników retencyjno-wyrównawczych na placu XXVII przy ul. Polskiej wraz z ich podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Gdynia;
 5. Budowę studni zlewnej, włączonej w zespół zbiorników retencyjno-wyrównawczych, przygotowanej do zrzutu ścieków sanitarnych pochodzących z jednostek pływających obsługiwanych przez wozy asenizacyjne, cysterny i przenośne zbiorniki należące do portowego operatora.

W ramach Fazy 2 planuje się:

 1. Budowę mechaniczno-chemicznej podczyszczalni ścieków sanitarnych usytuowanej na placu XXVII przy ul. Polskiej wraz z zagospodarowaniem terenu zajętego pod obiekty podczyszczalni i terenu przynależnego obiektom;
 2. Budowę awaryjnego podłączenia istniejącego układu grawitacyjno-tłocznego kanalizacji sanitarnej zlewni przepompowni PS-1, obsługującego obiekty stacjonarne na terenie Portu Gdynia, do zespołu zbiorników retencyjno-wyrównawczych;
 3. Przebudowę układu parkingu dla samochodów ciężarowych na pozostałej części placu XXVII, nie zajętej pod obiekty podczyszczalni ścieków.

Termin realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji projektu: IV kwartał 2019 r.

Zakończenie realizacji projektu: do końca I kwartału 2022 r.

Celem projektu jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przez statki oraz dostosowanie infrastruktury portu do obowiązujących przepisów prawa.

Projekt przyczyni się do realizacji celów polityki ochrony środowiska poprzez zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko związanego z działalnością portową dzięki wykonaniu nowej i dostosowaniu istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej do odbierania ścieków sanitarnych ze statków i zrzutu tych ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Gdynia. Umożliwienie szybkiego i bezawaryjnego zrzutu ścieków ze statków przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń w wodach morskich oraz do ochrony różnorodności biologicznej w akwenie Morza Bałtyckiego.

Budowa infrastruktury portowej umożliwiającej odbiór ścieków ze statków pasażerskich i promów cumujących w porcie bezpośrednio do lądowej sieci kanalizacyjnej, stanowi realizację wymogów wprowadzonych w 2011 r., na posiedzeniu Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), zmian do Załącznika IV Konwencji MARPOL, zgodnie z którym Morze Bałtyckie ustanowione zostało obszarem specjalnym. Z dniem 1 czerwca 2019 roku dla nowo wybudowanych statków pasażerskich i promów oraz z dniem 1 czerwca 2021 roku dla wszystkich pozostałych obowiązuje zakaz zrzutu ścieków na Morzu Bałtyckim.

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z dokumentami strategicznymi i stawianymi przez nie celami, zarówno na poziomie wspólnotowym jak i krajowym, regionalnym i lokalnym.
Projekt przyczyni się do realizacji zapisów Strategii Rozwoju Portu Gdynia dotyczących utrzymania uniwersalnego charakteru portu i posiadanych przewag rynkowych.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami Ramowej Dyrektywy w sprawie strategii morskiej ochrony i zachowania środowiska morskiego oraz do zapobiegania i stopniowej eliminacji zanieczyszczeń środowiska morskiego.

Projekt jest zgodny z następującymi strategiami na szczeblu:

 1. unijnym
  • Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu,
  • Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu,
  • Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB),
 2. krajowym
  • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (DSRK),
  • Krajowy program ochrony wód morskich,
  • Polityka transportowa Państwa na lata 2006-2025,
  • Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (SRT),
  • Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030),
  • Program Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
  • Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020,
  • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
 3. regionalnym
  • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030,
  • Strategia rozwoju Miasta Gdyni 2030,
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni,
  • Strategia rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku.

Dofinansowanie unijne

W dniu 7 listopada 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu  nr POIS.03.02.00-00-0076/19-00 ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

Wsparcie udzielone będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

DZIAŁANIE: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Typ projektu A – Transport morski

4. Inwestycje ograniczające zanieczyszczenia środowiska przez statki, w tym budowa infrastruktury do odbioru ścieków sanitarnych oraz zasilania statków w energię elektryczną.

 

Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi: 58 434 585,72 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 35 241 752,93 PLN

Kwota dofinansowania projektu wynosi: 18 700 000,00 PLN

 

Zakończenie realizacji projektu: do końca I kwartału 2022 r.

Planowana inwestycja obejmuje budowę oraz przebudowę następujących elementów:

Faza 1 projektu

Budowa na nabrzeżach Francuskim i Belgijskim instalacji zrzutowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków pasażerskich

Planuje się budowę 5 punktów zrzutu ścieków sanitarnych o przepustowości maksymalnej 200 m3/h z zabezpieczeniem antyodorowym, wraz z instalacjami tłocznymi. Instalacja zrzutowa nab. Francuskiego o łącznej długości 0,8 km połączona zostanie przewodem tłocznym ze złączem studni zrzutowej nab. Belgijskiego.

Budowa układu nr 1 – sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do odbioru, ze studni zbiorczej instalacji zrzutowej Nab. Francuskiego, ścieków sanitarnych ze statków pasażerskich cumujących przy Nab. Francuskim, wraz z włączeniem w zespół zbiorników retencyjno-wyrównawczych na placu XXVII przy ul. Polskiej

Wybudowana zostanie zabezpieczona antyodorowo studnia zbiorcza instalacji zrzutowej Nab. Francuskiego wraz z połączoną z nią siecią kanalizacji grawitacyjno-tłocznej o długości 2,7 km. W ramach tego zadania wykonane zostaną również 3 kpl. przepompowni ścieków o maksymalnej wydajności 210 m3/h wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i naziemną.

Budowa układu nr 2 – sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do odbioru ścieków sanitarnych z promów cumujących przy Nab. Polskim, wraz z włączeniem w zespół zbiorników retencyjno-wyrównawczych

Zaplanowana została budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 2,5 km oraz 3 kpl. przepompowni ścieków o maksymalnej wydajności 120 m3/h wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i naziemną.

Budowa zespołu zbiorników retencyjno-wyrównawczych na placu XXVII przy ul. Polskiej wraz z ich podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Gdynia

Wykonane zostaną następujące elementy:

 • zespół zbiorników retencyjno-wyrównawczych, częściowo podziemnych, częściowo wyniesionych ponad teren, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 1600 m3
 • podłączenie zbiorników retencyjno-wyrównawczych do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Gdynia, w rejonie węzła Ofiar Grudnia 1970r., poprzez układ lokalnej sieci grawitacyjno-tłocznej kanalizacji sanitarnej, w tym przepompownię pośrednią, do wylotu nr IV na kolektorze miejskim 800×1200 przy ul. Janka Wiśniewskiego
 • monitoring on-line parametrów jakościowych i ilościowych zrzucanych wylotem nr IV ścieków sanitarnych pochodzących ze statków pasażerskich oraz promów

 

Budowa studni zlewnej, włączonej w zespół zbiorników retencyjno-wyrównawczych, przygotowanej do zrzutu ścieków sanitarnych pochodzących z jednostek pływających obsługiwanych przez wozy asenizacyjne, cysterny i przenośne zbiorniki należące do portowego operatora

 

Faza 2 projektu

 

Budowa mechaniczno-chemicznej podczyszczalni ścieków sanitarnych usytuowanej na placu XXVII przy ul. Polskiej wraz z zagospodarowaniem terenu zajętego pod obiekty podczyszczalni i terenu przynależnego obiektom

W ramach realizacji budowy podczyszczalni ścieków wybudowany zostanie modułowy układ technologiczny podczyszczania ścieków sanitarnych pochodzących ze statków pasażerskich oraz promów i kierowanych na zbiorniki retencyjno-wyrównawcze. Układ ten zawierał będzie następujące elementy:

 • krato-płuczkę, której zadaniem będzie obniżenie stężenia zawiesin pływających oraz separator tłuszczy wraz z dozowaniem detergentów,
 • System gromadzenia odpadów z krato-płuczki i separatora tłuszczy,
 • system napowietrzania mechanicznego ścieków w zbiornikach retencyjno-wyrównawczych wraz z systemem utleniania chemicznego ścieków,
 • przepompownię ścieków o przepustowości maksymalnej 305 m3/h,
 • opomiarowanie ilości i parametrów jakościowych ścieków, system sterowania i lokalnej wizualizacji z możliwością zdalnego podglądu parametrów procesów technologicznych,
 • system powtórnego obiegu ścieków przez układ technologiczny podczyszczania,
 • zrzut ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Gdynia.

 

Budowa awaryjnego podłączenia istniejącego układu grawitacyjno-tłocznego kanalizacji sanitarnej zlewni przepompowni PS-1, obsługującego obiekty stacjonarne na terenie Portu Gdynia, do zespołu zbiorników retencyjno-wyrównawczych

Jako opcję awaryjną przewiduje się podłączenie na placu XXVII istniejącego układu grawitacyjno-tłocznego kanalizacji sanitarnej zlewni przepompowi PS-1, zakończonego na placu XXVII studnią rozprężną, obsługującego obiekty stacjonarne na terenie Portu Gdynia, do zespołu zbiorników retencyjno-wyrównawczych, jako zabezpieczenie sieci miejskiej przed bezpośrednim, przypadkowym zrzutem w tej zlewni ścieków sanitarnych o ponadnormatywnych stężeniach o łącznej długości układu do 0,2 km.

 

Przebudowa układu parkingu dla samochodów ciężarowych na pozostałej części placu XXVII, nie zajętej pod obiekty podczyszczalni ścieków

Na części placu XXVII nie zajętej dla potrzeb podczyszczalni ścieków i zbiorników retencyjno-wyrównawczych niezbędna jest reorganizacja układu parkingowego, tj. wykonanie przebudowy istniejącego parkingu dla samochodów ciężarowych, czekających na wejście do portu, z zapewnieniem 28 miejsc postojowych (+/- 10 pojazdów) wraz z niezbędną infrastrukturą.

Realizacja inwestycji

DOKUMENTY
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 27.06.2018 r.
Zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 20.11.2018 r.
Deklaracja PGW Wody Polskie z dnia 30.11.2018 r.
Decyzja Wojewody Pomorskiego – Pozwolenie na budowę – Etap I Faza 1 projektu z 2.10.2019 r.
Decyzja pozwolenie na użytkowanie Etap 1 Faza 1
Decyzja pozwolenie na budowę Etap 1 Faza 2
Decyzja_pozwolenie na użytkowanie Etap 1 Faza 2

W celu umożliwienia sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 1. specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl) lub
 2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/).