A A A

 

English Version

 

 

„Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III”, nr 3.2-10.

Beneficjent:
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Planowany całkowity koszt projektu:
1 281 272 131,28 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych:
452 498 075,89 PLN

Kwota dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi:
273 000 000,00 PLN

Realizacja projektu w latach:
2014-2025

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Opis projektu

Projekt składa się z dwóch następujących zadań:

Zadanie 1 „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I i III”

Planowana inwestycja będzie realizowana w trzech etapach przez dwóch inwestorów – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (Etap I i III) i Urząd Morski w Gdyni (Etap II, który nie jest poniżej opisany).

– Etap I: Przebudowanie obrotnicy nr 2 do średnicy 480 m w rejonie Basenu IX i związane z tym roboty budowlane wynikające z konieczności przeniesienia doku pływającego Stoczni Marynarki Wojennej. W celu wybudowania nowej obrotnicy nr 2 konieczne jest dokonanie rozbiórki Pirsu nr III (Nabrzeża Gościnnego) na długości ok. 240 m oraz głowicy Pirsu nr II na długości ok. 25 m, na terenie Stoczni MW. Dok pływający zostanie przeniesiony do istniejącej wnęki slipowej, znajdującej się w narożniku Nabrzeży Południowego II i Zachodniego. Z uwagi na charakterystykę istniejącej budowli oraz projektowanej niecki dokowej, konieczne będzie całkowite przebudowanie istniejącej wnęki z zachowaniem jedynie podobnego układu ideowego budowli. Ponadto wykonanie robót czerpalnych do rzędnej -13,50 m w nowym obszarze obrotnicy.

– Etap III: Wykonanie robót czerpalnych do rzędnej -16,00 m w Kanale Portowym oraz akwenach portowych (zwiększenie głębokości o 2,5 m z obecnej -13,5 m). Ponadto poszerzenie wejścia wewnętrznego portu od strony Ostrogi Oksywskiej (o ok. 20-50 m – wariantowo). W związku ze znacznym zwiększeniem głębokości w Kanale niezbędna jest także przebudowa przyległych do Kanału nabrzeży, których konstrukcje nie pozwalają na taką głębokość. Wykonanie prac czerpalnych do rzędnej -16,00 m może wymagać także przełożenia/zabezpieczenia kabli i rurociągów podwodnych.

Zadanie 2 „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap II i III”

Planowany projekt będzie się składał z dwóch etapów:

– Etap II zakłada przebudowę Nabrzeża Indyjskiego – Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego na odcinku do 550 m od Nabrzeża Norweskiego z maksymalnym wyjściem na wodę do 7,5 m i do głębokości technicznej -15,5 m, w celu dostosowania nabrzeża dla obsługi statków o większych parametrach.

– Etap III dotyczyć będzie przebudowy Nabrzeża Helskiego – Przebudowa Nabrzeża Helskiego na długości 965 mb. mająca na celu osiągniecie głębokości technicznej przy nabrzeżu do -15,5 m oraz doposażeniu nabrzeża o torowisko suwnicy o rozstawie 30 m.

Zadanie 2, realizowane w latach 2014-2020 w ramach etapów II i III, będzie kontynuacją Etapu I tej inwestycji, który obejmuje przebudowę Nabrzeża Rumuńskiego i jest realizowany z perspektywy finansowej 2007-2013.

 

Urząd Morski w Gdyni zrealizuje w Zadaniu nr 1 Etap II projektu, tj. „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego”. Prace w tym etapie obejmą pogłębienie toru podejściowego do portu, do główek falochronu, tj. poza granicami portu gdyńskiego. Tor podejściowy prowadzi od pław GD przez pławy G1-G2 do wejścia głównego o szerokości 150m. Głębokość na torze podejściowym wynosić ma -17,00 m, a jego parametry będą przystosowane do obsługi statków o szerokości 58 m.

Pogłębienie toru podejściowego jest niezbędne, aby umożliwić wpływanie do Portu statkom o większym zanurzeniu. Podział prac w ramach zadania inwestycyjnego wynika z przepisów prawa, natomiast funkcjonalnie zadanie inwestycyjne stanowi jedno przedsięwzięcie, które powinno być realizowane w sposób spójny i przy ścisłej współpracy zaangażowanych podmiotów.

Zakres projektu obejmuje:

1.            Pogłębianie toru podejściowego do Portu Gdynia do rzędnej – 17,00 m (do główek falochronu);

2.            Poszerzenie toru podejściowego do 280 m (na długości 3734 m);

3.            Zabezpieczenie trasy światłowodu na projektowanej szerokości toru podejściowego;

4.            Zabezpieczenie/przebudowa wejścia do portu z pozostawieniem szerokości wejścia głównego 150 m.

Cel projektu

Podstawowym celem realizacji pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia oraz przebudowy nabrzeży jest umożliwienie zawijania do portu znacznie większych statków, o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do 15 m (obecne maksymalne zanurzenie wynosi 13 m) oraz poprawa warunków nawigacyjnych i stanu bezpieczeństwa budowli. Obecnie tak duże statki mogą zawijać jedynie do części zewnętrznej Portu Gdynia i tylko niedoładowane, co wpływa na spadek atrakcyjności oferty i efektywności transportu morskiego. Z planowanym pogłębieniem związana jest także przebudowa konstrukcji hydrotechnicznych wybranych nabrzeży, w celu zapewnienia właściwych parametrów do cumowania i obsługi dużych statków.

Projekt przyczyni się do zwiększenia poziomu przeładunków w terminalach Portu Gdynia, a tym samym służy zwiększeniu konkurencyjności Portu Gdynia w rejonie Morza Bałtyckiego i w Korytarzu Transportowym Bałtyk – Adriatyk Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T1. Port Gdynia posiada morskie połączenia kontenerowe, ro-ro i promowe do europejskiej sieci autostrad, dróg ekspresowych i szlaków kolejowych. Projekt przyczyni się do realizacji założonych celów szczegółowych wyżej wymienionego działania w POIiŚ 2014-2020 poprzez poprawę parametrów nawigacyjnych portu. Umożliwi to zawijanie do portu, cumowanie przy nabrzeżach i obsługę większych niż dotychczas statków kontenerowych i masowych. W efekcie użycia większych statków nastąpi spadek kosztów jednostkowych transportu jednego kontenera i jednej tony ładunku masowego. Dotyczy to zarówno kosztu ekonomicznego, co zwiększy konkurencyjność transportu morskiego, jako najbardziej przyjaznej środowisku formy transportu, jak i kosztów środowiskowych, poprzez obniżenie emisji zanieczyszczających środowisko i poziomu hałasu w przeliczeniu na jednostkę ładunku. Realizacja Inwestycji jest działaniem przyczyniającym się do poprawy konkurencyjności portów morskich, poprawy bezpieczeństwa morskiego, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę Część 3Dofinansowanie unijne

„Projekt został umieszczony w „Dokumencie implementacyjnym do strategii rozwoju transportu do 2020 r.” przyjętym przez Radę Ministrów 24 września 2014 r., na liście projektów morskich, pod numerami 14 i 21. Projekt pn. „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia, Etap I -III” otrzymał nr 14, natomiast projekt pn. „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap II i III” otrzymał nr 21. Projekt został skierowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,
– Oś priorytetowa III „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego”,
– Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych,
– Cel tematyczny 07 „Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych”,
– Priorytet Inwestycyjny 7.ii „Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej”.

 

W dniu 28 grudnia 2018 r. została podpisana Umowa o Dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0070/18-00.

W dniu 5 grudnia 2019 r. został podpisany Aneks nr 1 do Umowy o Dofinansowanie zmieniający planowany całkowity koszt projektu  na kwotę 559 642 791,41 PLN

W dniu 30 stycznia 2024 został podpisany Aneks nr 2 do Umowy o Dofinansowanie zmieniający planowany całkowity koszt projektu na kwotę 1 281 272 131,28 PLN.

 

Planowany całkowity koszt projektu: 1 281 272 131,28 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 452 498 075,89 PLN

Kwota dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi; 273 000 000,00 PLN

Realizacja projektu w latach 2014-2025

Opis projektu

Projekt składa się z dwóch następujących zadań:

Zadanie 1 „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I i III”

Planowana inwestycja będzie realizowana w trzech etapach przez dwóch inwestorów – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (Etap I i III) i Urząd Morski w Gdyni (Etap II, który nie jest poniżej opisany).

– Etap I: Przebudowanie obrotnicy nr 2 do średnicy 480 m w rejonie Basenu IX i związane z tym roboty budowlane wynikające z konieczności przeniesienia doku pływającego Stoczni Marynarki Wojennej. W celu wybudowania nowej obrotnicy nr 2 konieczne jest dokonanie rozbiórki Pirsu nr III (Nabrzeża Gościnnego) na długości ok. 240 m oraz głowicy Pirsu nr II na długości ok. 25 m, na terenie Stoczni MW. Dok pływający zostanie przeniesiony do istniejącej wnęki slipowej, znajdującej się w narożniku Nabrzeży Południowego II i Zachodniego. Z uwagi na charakterystykę istniejącej budowli oraz projektowanej niecki dokowej, konieczne będzie całkowite przebudowanie istniejącej wnęki z zachowaniem jedynie podobnego układu ideowego budowli. Ponadto wykonanie robót czerpalnych do rzędnej -13,50 m w nowym obszarze obrotnicy.

– Etap III: Wykonanie robót czerpalnych do rzędnej -16,00 m w Kanale Portowym oraz akwenach portowych (zwiększenie głębokości o 2,5 m z obecnej -13,5 m). Ponadto poszerzenie wejścia wewnętrznego portu od strony Ostrogi Oksywskiej (o ok. 20-50 m – wariantowo). W związku ze znacznym zwiększeniem głębokości w Kanale niezbędna jest także przebudowa przyległych do Kanału nabrzeży, których konstrukcje nie pozwalają na taką głębokość. Wykonanie prac czerpalnych do rzędnej -16,00 m może wymagać także przełożenia/zabezpieczenia kabli i rurociągów podwodnych.

Zadanie 2 „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap II i III”

Planowany projekt będzie się składał z dwóch etapów:

– Etap II zakłada przebudowę Nabrzeża Indyjskiego – Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego na odcinku do 550 m od Nabrzeża Norweskiego z maksymalnym wyjściem na wodę do 7,5 m i do głębokości technicznej -15,5 m, w celu dostosowania nabrzeża dla obsługi statków o większych parametrach.

– Etap III dotyczyć będzie przebudowy Nabrzeża Helskiego – Przebudowa Nabrzeża Helskiego na długości 965 mb. mająca na celu osiągniecie głębokości technicznej przy nabrzeżu do -15,5 m oraz doposażeniu nabrzeża o torowisko suwnicy o rozstawie 30 m.

Zadanie 2, realizowane w latach 2014-2020 w ramach etapów II i III, będzie kontynuacją Etapu I tej inwestycji, który obejmuje przebudowę Nabrzeża Rumuńskiego i jest realizowany z perspektywy finansowej 2007-2013.

 

Urząd Morski w Gdyni zrealizuje w Zadaniu nr 1 Etap II projektu, tj. „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego”. Prace w tym etapie obejmą pogłębienie toru podejściowego do portu, do główek falochronu, tj. poza granicami portu gdyńskiego. Tor podejściowy prowadzi od pław GD przez pławy G1-G2 do wejścia głównego o szerokości 150m. Głębokość na torze podejściowym wynosić ma -17,00 m, a jego parametry będą przystosowane do obsługi statków o szerokości 58 m.

Pogłębienie toru podejściowego jest niezbędne, aby umożliwić wpływanie do Portu statkom o większym zanurzeniu. Podział prac w ramach zadania inwestycyjnego wynika z przepisów prawa, natomiast funkcjonalnie zadanie inwestycyjne stanowi jedno przedsięwzięcie, które powinno być realizowane w sposób spójny i przy ścisłej współpracy zaangażowanych podmiotów.

Zakres projektu obejmuje:

1.            Pogłębianie toru podejściowego do Portu Gdynia do rzędnej – 17,00 m (do główek falochronu);

2.            Poszerzenie toru podejściowego do 280 m (na długości 3734 m);

3.            Zabezpieczenie trasy światłowodu na projektowanej szerokości toru podejściowego;

4.            Zabezpieczenie/przebudowa wejścia do portu z pozostawieniem szerokości wejścia głównego 150 m.

Zadanie 1 „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia”

– Etap I i III: – W latach 2016-2022.

Zadanie 2 „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia”,

Etap II i III: – W latach 2017-2022.

INFORMACJE OGÓLNE DLA CAŁEGO PROJEKTU
Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
Postanowienie o uzupełnieniu Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji
Informacja dla społeczeństwa o wydaniu decyzji

 

INFORMACJE DLA ZADANIA 1 ETAP I
Pozwolenie na budowę z dnia 17.08.2016r.
Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu pozwolenia na budowę z dnia 19.08.2016r.
Postanowienie Wojewody Pomorskiego z dnia 26.09.2016r.
Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu pozwolenia na budowę z dnia 27.09.2016r.
Uprawomocnienie pozwolenia na budowę wydane w dniu 27.09.2016r.
Zamienne pozwolenie na budowę – wnęka dokowa

 

INFORMACJE DLA ZADANIA 1 ETAP III
Obwieszczenie Nabrzeże Słowackie
Obwieszczenie Nabrzeże Włoskie
Pozwolenie na budowę Nabrzeże Słowackie
Pozwolenie na budowę Nabrzeże Włoskie
Pozwolenie na budowę Nabrzeże Norweskie
Obwieszczenie Nabrzeże Norweskie
Pozwolenie na budowę – Przebudowa Ostrogi Północnej
Zawiadomienie – Przebudowa Ostrogi Północnej
Obwieszczenie – Przebudowa Ostrogi Północnej
Pozwolenie na budowę dla Części 4 Zabezpieczenie rurociągów podwodnych
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Pozwolenie na budowę dla Części 5 Przebudowa umocnienia dna stanowiska prób na uwięzi
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Pozwolenie na budowę dla Część 1 Przebudowa akwenów wewnętrznych Portu Gdynia do głębokości 16 m
Zaświadczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7840.2.11.2020. BKB z dnia 29.07.2021 r. o prawomocnym pozwoleniu na budowę
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr WI-II.7840.2.11.2020.DT z dnia 22.06.2021 r. o prawomocnym pozwoleniu na budowę
Informacja o wydaniu decyzji z dnia 1.07.2021
Pozwolenie na budowę Część 2 Przebudowa i rozbudowa Nab. Portowego, Ostrogi Pilotowej oraz nasady Nab. Francuskiego z dnia 1.07.2021
Zaświadczenie o ostatecznym pozwoleniu na budowę z dnia 30.07.2021
Pozwolenie na budowę dla Części 3 przełożenie kabli podwodnych
Zaświadczenie o ostatecznym pozwoleniu na budowę z dnia 30.07.2021

 

INFORMACJE DLA ZADANIA 2 ETAP III
Pozwolenie na budowę
Obwieszczenie
Prawomocne pozwolenie na budowę – Nabrzeże Helskie
Pozwolenie na budowę – Nabrzeże Indyjskie
Zaświadczenie o prawomocnym pozwoleniu na budowę – Nabrzeże Indyjskie
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę – Nabrzeże Indyjskie

 

W celu umożliwienia sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl) lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/).