A A A

Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia

Beneficjent:
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Wartość projektu:
90 660 788,00 PLN

Koszty kwalifikowalne:
60 190 082,45 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:
51 161 570,04 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Opis projektu


Zakres geograficzny projektu

Projekt zlokalizowany jest w Porcie Gdynia znajdującym się na południowym wybrzeżu Bałtyku. Port Gdynia znajduje się w północnej części województwa pomorskiego, nad Zatoką Gdańską, na terenie Gminy Gdynia.

Położenie geograficzne – współrzędne: 54°32’N, 18°34’E.

Kanał Portowy prowadzi od wejścia głównego do portu do najdalej położonych nabrzeży Helskie I i Bułgarskie, umożliwiając podejście statków do wszystkich basenów i nabrzeży portowych. Na Kanale Portowym znajdują się trzy obrotnice (akweny o rozmiarach umożliwiających obracanie się statków przed podejściem do nabrzeży).

Zakres przedmiotowy projektu

Projekt obejmuje prace czerpalne (pogłębiarskie) w obrębie całego Kanału Portowego, tj. od wejścia głównego do portu (główki falochronu), poprzez obrotnice 1, 2 i 3 do Nabrzeża Helskie I oraz do obszaru Basenu III.

Szczegółowy zakres projektu obejmuje:

1. Zabezpieczenie konstrukcji nabrzeży Francuskiego, Belgijskiego, Holenderskiego, Norweskiego, Słowackiego (d. Jugosłowiańskie), Helskiego I, poprzez umocnienie dna przy nabrzeżach materacami z geowłókniny wypełnionymi piaskiem; długość zabezpieczonych nabrzeży będzie wynosić 2474 m.

2. Pogłębienie do -13,5 m Kanału Portowego na całej długości 5300 m od wejścia do portu do nabrzeży Helskie I i Bułgarskie (w kierunku zachodnim) oraz do Basenu III (w kierunku wschodnim); obecna głębokość kanału wynosi od 11,5 m do 12,0 m, a po zakończeniu realizacji będzie wynosiła 13,5 m (różnica 1,5 – 2,0 m).

3. Przebudowę konstrukcji Ostrogi Pilotowej w zakresie koniecznym do poszerzenia wejścia wewnętrznego do portu na poziomie dna, na głębokości -13,5 m. Szerokość wejścia wewnętrznego do portu na poziomie dna wynosi obecnie 84 m, a po zakończeniu realizacji inwestycji szerokość będzie wynosiła 98 m (różnica 14 m).

4. Pogłębienie dna przy następujących nabrzeżach:

– Holenderskie: odcinek ok. 100 m z 9,8 m na 11,1 m (o 1,3 metra), a odcinek ok. 400 m z 12,2 m na 13,5 m (o 1,3 metra),

– Helskie I: odcinek 282 m z 11,0 m na 12,5 m (o 1,5 metra), odcinek 400 m z 12,0 m na 13,2 m (o 1,2 metra),

– Norweskie: odcinek ok. 105 m z 8,8 m na 9,0 m (o 0,2 metra) i odcinek ok. 150 m z 7,5 m na 9,0 m (o 1,5 metra),

– Francuskie: odcinek 196 m z 11,8 m na 12,0 m (o 0,2 metra), odcinek ok. 204 m z 11,6 m na 13,5 m (o 1,9 metra), odcinek 112 m z 12,5 m na 13,5 m (o 1,0 metr);

– Słowackie (d. Jugosłowiańskie): 190 m z 8,4 m na 8,7 m (o 0,3 metra).

5. Pogłębienie obrotnic portowych nr 1, 2 i 3; Obrotnica nr 1 z 11,5 m do 13,5 m (o 2 m), nr 2 z 11,5 m do 13,5 m (o 2 m), nr 3 z 11,5 m do 13,5 m (o 2 m).

6. Zwiększenie średnicy obrotnic portowych nr 2 i 3; nr 2 ze średnicy 300 m do 385 m (o 85 m) i nr 3 ze średnicy 270 m do 400 m (o 130 m).

Cel projektu

Cel główny

Podstawowym celem realizacji projektu jest zwiększenie wielkości dopuszczalnego zanurzenia dla statków oraz poprawa warunków nawigacyjnych w Porcie Gdynia.

Cele szczegółowe

Ø Port gdyński posiada morskie połączenia kontenerowe, ro-ro i promowe do europejskiej sieci autostrad, dróg ekspresowych i szlaków kolejowych. Przebudowa kanału portowego poprzez jego pogłębienie do docelowej głębokości -13,5 m pozwoli na obsługę statków o całkowitym zanurzeniu do około 13 metrów.

Ø Po zakończeniu realizacji inwestycji w zakresie przebudowy nabrzeża Ostrogi Pilotowej, szerokość wejścia wewnętrznego na głębokości maksymalnej -13,5 m będzie wynosiła 98 m, co pozwoli na bezpieczną obsługę manewrową statków o większej szerokości.

Ø Pogłębienie dna przy nabrzeżach: Holenderskim, Helskim I, Norweskim , Francuskim oraz Słowackim (d. Jugosłowiańskim),w przyszłości pozwoli na obsługę statków o większym zanurzeniu. Dotychczasowe głębokości przy wyżej wymienionych nabrzeżach, uniemożliwiały obsługę znacznie większych statków, coraz częściej awizowanych na działających przy nich terminalach. Statki te, jeśli zdarzało się dotąd zakontraktować, przypływały do portu nie w pełni załadowane. Pogłębienie spowoduje możliwość lepszego wykorzystania tonażu statków, a tym samym będzie sprzyjało rozwojowi żeglugi morskiej.

Ø W wyniku realizacji inwestycji zostanie zmodernizowanych 6 nabrzeży portowych (umocnienie dna wzdłuż Nabrzeży: Holenderskie, Belgijskie, Francuskie, Norweskie, Słowackie, Helskie I) w wyniku zabezpieczenia konstrukcji nabrzeży poprzez umocnienie dna akwenów, co pozwoli na bezpieczną pracę konstrukcji i zapewnienie większej stateczności nabrzeży. Umocnienia dna przy nabrzeżach, których zwiększane są dotychczasowe głębokości, spowoduje zmniejszenie ryzyka podpłukania konstrukcji nabrzeży.

Ø W wyniku realizacji inwestycji pogłębione zostaną obrotnice portowe. Powiększone zostaną również średnice dwóch obrotnic. Pogłębienie i poszerzenie obrotnic zapewni większe bezpieczeństwo podczas wykonywania na nich manewrów oraz pozwoli na obsługę statków o większych niż obecnie parametrach, tj. o zanurzeniu do -13m i długości około 200 m na Obrotnicy nr 2 i długości około 250 m na Obrotnicy nr 3.

Dofinansowanie unijne

Projekt został pierwotnie ujęty, jako podstawowy, pod numerem 123 na liście indykatywnej (MP nr 30/2008 Poz. 269 z dnia 6 marca 2008) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ¦rodowisko 2007 – 2013, Priorytet VII Transport Przyjazny ¦rodowisku, Działanie 7.2 Rozwój Transportu Morskiego.

W dniu 30 listopada 2009 roku w Warszawie została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-004/09-00 dla projektu pod nazwą “Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia”, nr POIS.07.02.00-004/09, w ramach działania 7.2. Rozwój Transportu Morskiego, w priorytecie VII Transport Przyjazny Środowisku, Program Operacyjny Infrastruktura i ¦rodowisko 2007 – 2013.

Wartość projektu z podatkiem VAT wynosi 90 660 788,00 PLN, wysokość dofinansowania: 51 161 570,04 PLN.

Dane techniczne

Inwestycja obejmuje następujące elementy:

Ostroga Pilotowa

Z opracowanej przez ZMPG S.A. ekspertyzy nawigacyjnej wynika, że bezpieczeństwo ruchu większych statków wymaga poszerzenia wejścia wewnętrznego do portu na poziomie dna poprzez likwidację istniejących skarp. Nie jest to możliwe bez przebudowy konstrukcji Ostrogi Pilotowej.

Zakres robót

Część podwodna: poszerzenie w dnie o 14 m wejścia wewnętrznego, do rzędnej głębokości -13,5 m; zabezpieczenie przy pomocy stalowej ścianki szczelnej – żelbetowej skrzyni głowicy ostrogi posadowionej na 3-metrowej podsypce tłuczniowej; ścianka szczelna pogrążona w wykopie, zasypanym następnie do rzędnej -9,2 m, a na tym warstwa betonu podwodnego do rzędnej -8,4 m; dla zabezpieczenia stateczności wbicie 6 mikropali o nośności 600kN, w rurach osłonowych; wokół konstrukcji przebudowanej głowicy Ostrogi umocnienie dna w postaci powiązanych ze sobą worków (277 szt.) o wymiarach 2,0×1,5×0,5 m z geotkaniny polipropynowej ułożonych na geowłókninie przypiętej do dna szpilkami – całkowita powierzchnia 860 m2, obrzeża geowłókniny przysypane pospółką lub żwirem grubym; kubatura robót podczyszczeniowych maks. 214 m3, zasypy wyrównujące piaskiem;

Część nadwodna: rzędna korony +2,3 m; nadbudowa żelbetowa w postaci oczepów w ściance szczelnej połączonych żebrami, wykonanymi w żelbetowych płytach szalunkowych, usytuowanymi nad żebrami istniejącej konstrukcji; przestrzeń między oczepem a istniejącą konstrukcją wypełniona żelbetową płytą; na głowicy nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej (8 cm) na podbudowie z podsypki cementowo-piaskowej i warstwie chudego betonu cementowego, spadek nawierzchni na zewnątrz od osi 0,5 %; wyposażenie nadbudowy: odbojnice gumowe po 6 szt. z każdej strony i odbojnice przegubowe od czoła, dwie drabinki wyłazowe, dwa żeliwne pachoły cumownicze ZI-22,5, barierka ochronna z rur stalowych, cztery przepusty PCV i studzienka dla instalacji elektrycznych; odtworzenie światła nawigacyjnego, zdemontowanego na czas budowy.

Kanał Portowy – roboty czerpalne

Etapy robót czerpalnych (proj. głęb. -13,5 m):

Etap I: Awanport, Obrotnica nr 1 o śr. 500 m, Basen III; proj. kubatura 687 206 m3, proj. powierzchnia czerpania 539 740 m2;

Etap II: Kanał Portowy od Obrotnicy nr 1 do Obrotnicy nr 2; proj. kubatura 94 297 m3, proj. powierzchnia czerpania 118 963 m2;

Etap III: Obrotnica nr 2 o śr. 385 m; proj. kubatura 57 332 m3, proj. powierzchnia czerpania 132 663 m2;

Etap IV: Kanał Portowy od Obrotnicy nr 2 do Obrotnicy nr 3; proj. kubatura 219 243 m3, proj. powierzchnia czerpania 195 073 m2;

Etap V: Obrotnica nr 3 o śr. 400 m; proj. kubatura 160 519 m3, proj. powierzchnia czerpania 139 436 m2;

Etap VI: Kanał Portowy od Obrotnicy nr 3 do Nabrzeża Helskie I; proj. kubatura 437 812 m3, proj. powierzchnia czerpania 180 858 m2;

Łączna proj. kubatura czerpania 1 656 409 m3, a powierzchnia 1 306 733 m2.

Umocnienia dna

Projektowanie umocnienie polega na ułożeniu na uprzednio wyprofilowanym dnie pojedynczej warstwy geowłókniny technicznej, a następnie ułożeniu warstwy worków uszytych z tkaniny geotekstylnej, wypełnionych piaskiem. Warstwa geowłókniny układana z zakładem i mocowana do dna szpilkami z pręta okrągłego; szpilkowanie wykonywane rzędami co 2 m, odległość szpilek w rzędzie co 1,4 m, na obrzeżu co 1 m; geowłóknina wykładana na ściankę szczelną lub ścianę skrzyni na wys. 50 cm i na zewnątrz umocnienia też 50 cm. Worki o wymiarach 2,0×1,5×0,45 m, ułożone ściśle, powiązane linkami przewlekanymi przez specjalne ocynkowane otwory. Przestrzenie we wnękach brusów stalowej ścianki szczelnej wypełniane korkiem betonowym.

Zakres umocnienia dna:

Nab. Holenderskie – poszerzenie umocnienia (dł. 100 m) i nowe umocnienie (dł. 399 m) w pasie do 21 m, z rzędną -13,5 m;

Nab. Belgijskie – poszerzenie umocnienia (dł. 134 m) w pasie do 21 m, z rzędną -10 m;

Nab. Francuskie – poszerzenie umocnienia (dł. 316 m), z rzędną -13,5 m i nowe umocnienie (dł. 196 m) z rzędną -12,0 m, w pasie do 21 m;

Nab. Norweskie – zabezpieczenie stopy skrzyni półką szer. 7,2 m na rzędnej -9,2 m, dalej skarpa do dna w pasie o szer. 6,1 m na rzędnej -11,0 m (dł. 256 m) oraz zabezpieczenie narożników nabrzeży Indyjskiego i Stanów Zjednoczonych;

Nab. Słowackie (d. Jugosłowiańskie) – umocnienie dna z zabezpieczającym przykryciem stóp skrzyń na rzędnej -8,7 m, zejście skarpą do rzędnej -9,7 m i dalej do głębokości -10,2 m (dł. 172 m) oraz narożników nabrzeży Węgierskie i Rumuńskie;

Nab. Helskie I – umocnienie dna w pasie do 21 m, z rzędną -12,5 m na dł. 398 m i z rzędną -13,2 m na dł. 400 m; w rejonie pochylni “A” (dł. 49,5 m) umocnienie obszaru do szer. 30 m na dł. 21 m.

Łączne umocnienia dna (rozszerzenia i nowe) wzdłuż ww. nabrzeży wyniosą ok. 47 tys. m2.

Działania w zakresie realizacji inwestycji

Realizacja tej inwestycji była poprzedzona przeprowadzeniem procedur przetargowych na wykonawcę inwestycji. Umowę z wykonawcą zawarto 4 marca 2008 roku. Oddanie całego pogłębionego Kanału Portowego do użytkowania planowane jest na koniec 2010 roku.

Harmonogram realizacji inwestycji został wykonany w oparciu o następujące założenia:

– realizacja robót czerpalnych na danym akwenie odbywa się równolegle z pracami związanymi z umocnieniem dna przy nabrzeżach sąsiadujących z danymi akwenami,

– w pierwszej kolejności wykonywane są prace czerpalne, następnie roboty związane z umocnieniem dna (za wyjątkiem Nabrzeża Helskiego I),

– z uwagi na znaczną eksploatację nabrzeża Helskie I (w tym również specyfikę ładunku oraz stałe linie żeglugowe) umocnienie dna przy tym nabrzeżu rozpoczęto przed robotami czerpalnymi w pobliżu nabrzeża.

– inwestycja realizowana będzie w okresie marzec 2008 – grudzień 2010.

W 2010 roku przedmiotem kolejnej procedury przetargowej będzie faza dodatkowa inwestycji dotycząca przebudowy Ostrogi Pilotowej (szczegóły w tabeli poniżej).

Terminy poszczególnych działań

l.p. Data rozpoczęcia
(A)
dd/mm/rrrr
Data ukończenia
(B)
dd/mm/rrrr
1. Studium wykonalności 07.11.2006 30.06.2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 07.11.2006 30.07.2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne 01.01.2006 28.02.2009
4. Prace projektowe 11.01.2006 28.07.2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej Faza główna: 09.2007
Faza dodatkowa: 12.2009
Faza główna: 10.2007
Faza dodatkowa: 02.2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej Faza główna: 10.2007
Faza dodatkowa: 02.2010
Faza główna: 11.2007
Faza dodatkowa: 02.2010
7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana Faza główna: 03.2008
Faza dodatkowa: 04.2010
Faza główna: 12.2010
Faza dodatkowa: 11.2010
9. Rozliczenie/Zakończenie projektu 01.01.2007 31.07.2011
10. Etap operacyjny 01.01.2011 31.12.2035

Galeria multimedialna

25.01.2010. Konferencja Informacyjna

Pogłębianie

08.04.2011. Konferencja zamykająca

Spot reklamowy

Do pobrania: spot reklamowy promujący projekt “Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia”
Format: AVI (DIVX)
Wielkość: 19 764 408 B

 

Monitoring mediów

25.01.2010. Materiał z konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie ZMPG S.A. (TVP Gdańsk, Panorama)
Format: WMV
Wielkość: 9 MB