A A A

„Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”

Beneficjent:
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Szacowana całkowita wartość projektu:
70 157 494,30 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych:
51 985 170,62 PLN

Wysokość dofinansowania UE:
18 276 501,37 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w nowej perspektywie 2014-2020

Nr projektu:
POIS.03.02.00-00-0072/18

Projekt pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja” jest projektem o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i regionu, a także dotyczy realizacji zadań publicznych, realizowanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne polega na rozbudowie i modernizacji torów kolejowych prowadzących do bramy intermodalnego terminalu kontenerowego, tj. w szczególności na elektryfikacji trasy, dobudowaniu nowych odcinków torów oraz wyposażeniu jej w nowoczesne systemy kierowania ruchem.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne stanowi odpowiedź na rosnącą dynamikę przewozów kolejowych. Konieczna będzie budowa nowych torów grupy rozrządowo-odstawczej oraz zmodernizowanie istniejących układów torowych, w tym wyposażenie ich w nowoczesne systemy kierowania ruchem (srk) i elektryfikację. Pozwoli to przede wszystkim na ograniczenie wykorzystania lokomotyw spalinowych, co będzie miało znaczący pozytywny wpływ na oddziaływanie transportu na środowisko naturalne.

Torowiska będą zarządzane przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. i dostępne dla wszystkich zainteresowanych przewoźników kolejowych.

Generalnie projekt wpłynie na zintensyfikowanie transportu kolejowego i intermodalnego w Porcie Gdynia. Rozwój transportu kolejowego jest jednym z priorytetów zarówno w opracowaniach strategicznych Polski, jak i Unii Europejskiej. Inwestycja ta wiąże się pośrednio zarówno z programem sieci TEN-T, jak i żeglugi bliskiego zasięgu. Inwestycja będzie kompatybilna do innych inwestycji prowadzonych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Celem projektu pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja” jest zwiększenie ruchu kolejowego i bezpieczeństwa jego prowadzenia, jak również znaczące ograniczenie emisji spalin do środowiska, a w efekcie także poprawa konkurencyjności tego środka transportu w obsłudze ładunkowej portu (skrócenie czasu obsługi). Wraz z przebudowaną infrastrukturą kolejową PKP PLK w ramach zadania „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”, przebudowa portowego układu torowego wraz z elektryfikacją i systemem SRK zapewni efektywny i kompleksowy dostęp kolejowy do zachodniej części Portu Gdynia.

Projekt pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja” został skierowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:

 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
 2. Oś priorytetowa III „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego”
 3. Działanie: 3.2. „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych”
 4. Poddziałanie: A – Transport Morski

Projekt został wpisany na „Listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” – numer projektu 3.2-14. W trakcie oceny projektu otrzymał numer POIS.03.02.00-00-0072/18.

Dnia 17 lipca 2019 r. Zarząd Morskiego Portu Gdynia otrzymał informację o zakończeniu oceny wniosku o dofinansowanie. Przedmiotowy wniosek został zatwierdzony przez Komisję Oceny Projektu, która w ramach przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej potwierdziła, że projekt spełnia kryteria ustanowione dla III osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

 

Dnia 9 września 2019 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0072/18-00.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 70 157 494,30 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 18 276 501,37 PLN.

Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, w kwocie nie większej niż 18 276 501,37 PLN.

Dane techniczne

Rozbudowywany układ torowy, zlokalizowany będzie w zachodniej części Portu Gdynia.

Inwestycja polega na przebudowie i elektryfikacji układu kolejowego w zachodniej części Portu Gdynia (od EC III do bramy BCT), na długości ok. 2,59 km (w tym przebudowa torów kolejowych na odcinku ok. 2,22 km). Elektryfikacją objęty będzie również odcinek torów nie podlegający przebudowie, ok. 0,4 km.

Bocznica kolejowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego jest bocznicą czynną. Odgałęzia się od rozjazdu nr 572 w km 6,437 linii kolejowej nr 228 Rumia-Gdynia Port Oksywie, będącej w zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni. Bocznica składa się z toru dojazdowego nr 38, grupy zewnętrznej torów (tory o nr 32-37) oraz z torów na płycie kontenerowej (tory o nr 848-852). Bocznica nie jest zelektryfikowana. Rozjazdy są obsługiwane ręcznie. Działki sąsiednie to z jednej strony tereny przemysłowe z drugiej tereny PKP z linią kolejową nr 228 na Oksywie.

Podstawowe zadanie w projekcie:

 • przebudowa nawierzchni torowej z rozjazdami: planuje się wykonanie nawierzchni torowej klasycznej z szyn, na podkładach betonowych, natomiast w łukach o promieniu R˂300 m oraz na wstawkach rozjazdowych projektowana jest nawierzchnia na podkładach drewnianych twardych na podsypce tłuczniowej,
 • wybudowanie na grupie zewnętrznej dodatkowego (siódmego) toru nr 31,
 • wybudowanie dwóch nowych rozjazdów na grupie przyjazdowo-odjazdowej o numerach 1006 i 1016,
 • przesunięcie istniejących rozjazdów zwyczajnych,
 • wymiana nawierzchni na nową na torze nr 38 bocznicy (skrzyżowanie z drogą prywatną),
 • utwardzenie płytami betonowymi części toru nr 37 (o dł. ok. 200 m +-/ 15 %) wraz z terenem pomiędzy torami a ul. Promową
 • budowa sieci trakcyjnej nad wszystkimi torami w zakresie przedsięwzięcia,
 • budowa systemu sterowania ruchem kolejowym (SRK),
 • budowa ogrodzenia grupy torów wraz z bramą kolejową; brama sterowana będzie przez system SRK,
 • modernizacja odwodnienia torów; miejsce odprowadzenia wód opadowych i z drenażu do sieci kanalizacyjnej deszczowej pozostanie bez zmian,
 • modernizacja w branży energetycznej, w tym oświetlenia torów, rozjazdów i drogi (zastosowanie opraw energooszczędnych) oraz elektryczne ogrzewanie rozjazdów sterowanych automatycznie na podstawie warunków atmosferycznych mierzonych przez przetworniki pogodowe,
 • adaptacja pomieszczeń znajdujących się w istniejącym budynku na pomieszczenia sterowania ruchem (stanowisko dyżurnego) wraz z ich wyposażeniem w niezbędne systemy i urządzenia,
 • budowa systemu dozoru kamerowego (telewizji dozorowej) mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Uzyskane decyzje administracyjne:

DOKUMENTY
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 21.11.2017 r. (RDOŚ-Gd-WOO.4210.16.2017.MBC.AT.7) stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 21.11.2017 r. dotyczące brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 06.11.2018 r.
Obwieszczenie – podanie do publicznej wiadomości decyzji o pozwoleniu na budowę
Decyzja pozwolenie na użytkowanie

 

W dniu 5 kwietnia 2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane w ramach projektu z konsorcjum firm COLAS RAIL Polska Sp. z o.o. i COLAS RAIL S.A.S. (Francja).

Roboty zostały zakończone i w dniu 31.05.2021 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

 

W celu umożliwienia sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 1. specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl) lub
 2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/).