A A A

Prowadzenie działalności w złożonym otoczeniu

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. prowadzi działalność w złożonym otoczeniu - na które oddziałuje i które wpływa na jego funkcjonowanie.

Poprzez odpowiedzialne decyzje, działania i zachowania ZMPG-a S.A. kształtuje swoje relacje z interesariuszami portu w sposób możliwie najkorzystniejszy dla wszystkich zainteresowanych stron. Wdrażanie przez Zarząd Spółki idei zrównoważonego rozwoju opiera się na równoważeniu celów ekonomicznych, społecznych i tych związanych z koniecznością ochrony środowiska przyrodniczego.

Społeczna odpowiedzialność Portu Gdynia

Społeczna odpowiedzialność – stanowiąca integralną część strategii działania ZMPG-a S.A. – realizowana jest poprzez:

- odpowiedzialne praktyki biznesowe
- odpowiedzialność środowiskową
- dobre relacje ze społecznością lokalną
- przyjazne środowisko pracy

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. został Laureatem programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2021!

Spółka została odznaczona w trzech kategoriach – Dobra Firma, Dobry Pracodawca oraz EKO Firma, uzyskując tytuł Laureata w każdej z nich. Ocenione zostały ponadstandardowe działania związane z wdrażaniem zasad Odpowiedzialnego Biznesu w szerokim obszarze prowadzonej działalności, zarówno w strukturach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Nagroda – Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2021, świadczy o konsekwentnej i profesjonalnej realizacji przez Spółkę idei zrównoważonego rozwoju. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu coraz częściej integruje się z główną działalnością przedsiębiorstw.

Ostatnie badanie FOB – Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największa w Polsce organizacja pozarządowa zajmująca się zrównoważonym rozwojem, wskazuje na zdecydowany wzrost znaczenie CSR w polskich firmach (twierdzi tak: 9 na 10 menadżerów CSR) , gdzie coraz częściej widać integrację zasad szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności z działalnością biznesową.

Na wzrost mają wpływ m.in. regulacje i działania na szczeblu UE, które prawie połowa menadżerów wymienia jako czynnik determinujący popularyzację idei zrównoważonego rozwoju.

Unijne regulacje powodują, że ta  coraz częściej trafia na posiedzenia Zarządów i Rad Nadzorczych. Nie pod hasłem CSR ale pod skrótem ESG, za którym kryją się standardy i wskaźniki mierzące wpływ wywierany przez firmy na środowisko naturalne ( Environmental), na społeczeństwo (Social) i jej podejście do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego (Corporate Governance). Inwestorzy oceniając spółki, coraz częściej pytają już o kwestie ESG, zwłaszcza o zarządzanie ryzykiem klimatycznym.

Badania wskazują, że rola tematów środowiskowych i społecznych w polskim biznesie w ciągu najbliższych pięciu lat będzie rosła. Głównie dlatego, że zwiększy się znaczenie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej firm dla potencjalnych inwestorów i partnerów biznesowych.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy