A A A

Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia

Beneficjent:
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Koszt całkowity projektu wynosi
74 621 334,60  PLN

Wydatki kwalifikowalne wynoszą
60 239 878,54  PLN

Kwota dofinansowania z UE wynosi
30 119 939,27 PLN

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Opis projektu

Rozbudowa układu torowego i przyjmowanie dłuższych składów pociągów wpłynie na zwiększenie efektywności pracy terminalu i ograniczenie jazd manewrowych pociągów z lokomotywami spalinowymi. Dodatkowo z uwagi na intermodalny charakter terminalu, przewiduje się zmniejszenie ruchu ciężkich pojazdów samochodowych (naczepy wraz z kontenerem przewożone będą koleją).

Projekt przyczyni się również do ograniczenia hałasu generowanego przez pojazdy samochodowe oraz składy towarowe przetaczane po istniejącym układzie torowym. Wyposażenie terenu terminalu w szczelne, betonowe nawierzchnie z ujęciem w system kanalizacji wód opadowych, wyposażony w urządzenia oczyszczające, eliminuje możliwość zanieczyszczenia gruntu, wód podziemnych i wód powierzchniowych, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska.

Projekt będzie gotowy do funkcjonowania bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia udziału ekologicznego transportu morskiego w ogólnych przewozach ładunków. Projekt służy zwiększeniu konkurencyjności Portu Gdynia w rejonie Morza Bałtyckiego i w VI Paneuropejskim Korytarzu TEN-T.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje uporządkowanie układu torowego i zwiększenie możliwości przeładunkowych w zakresie wielkości przeładowanych jednostek skonteneryzowanych.

Dofinansowanie unijne

Dnia 27 grudnia 2013 roku została podpisana umowa nr POIS.07.04.00-00-028/13-00 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia” POIS.07.04.00-00-028/13 w ramach działania 7.4:Rozwój transportu intermodalnego, priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 74 621 334,60 PLN.

Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 60 239 878,54 PLN.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 30 119 939,27 PLN.

Prace budowlane będą realizowane w latach 2014-2015.

Dane techniczne

Przedmiotem planowanej inwestycji jest:

  • przebudowa istniejącego terminalu kolejowego w rejonie Nabrzeża Helskiego I portu gdyńskiego, w celu zwiększenia długości użytkowej torów do minimum 650m,
  • przebudowa toru podsuwnicowego do długości co najmniej 660m,
  • przebudowa układu drogowego, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i teletechnicznej, w rejonie terminalu kolejowego,
  • przebudowa istniejącego układu kolejowo-drogowego przed magazynem nr 25.
INFORMACJE
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach