A A A

Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia

Beneficjent:
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Koszt całkowity projektu wynosi
100 276 130,06   PLN

Wydatki kwalifikowalne wynoszą
52 774 337,10   PLN

Kwota dofinansowania z UE wynosi
44 858 186,53  PLN

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakres geograficzny projektu

Projekt zlokalizowany był w Porcie Gdynia znajdującym się na południowym wybrzeżu Bałtyku. Port Gdynia znajduje się w północnej części województwa pomorskiego, nad Zatoką Gdańską, na terenie Gminy Gdynia.

Położenie geograficzne – współrzędne: 54°32’N, 18°34’E.

Inwestycja stanowiąca przedmiot projektu była zlokalizowana we wschodniej części Portu Gdynia na obszarze przewidzianym pod rozwój funkcji przeładunkowych w systemie Ro-Ro.

 

Zakres przedmiotowy projektu

Przedsięwzięcie polegało na rozbudowie infrastruktury w porcie gdyńskim w celu zwiększenia możliwości przeładunkowych we wschodniej części portu, a tym samym utrzymania pozycji konkurencyjnej Portu Gdynia w Regionie Morza Bałtyckiego. W ramach projektu zaplanowano efektywniejsze zagospodarowanie istniejącej powierzchni przy nabrzeżach portowych oraz zapewniono sprawny przeładunek transportowanych drogą morską towarów. Wymagało to m.in. przebudowy znajdujących się na wschodnim obszarze portu układów drogowych i kolejowych oraz wyburzeń niektórych znajdujących się tam obiektów.

 

Szczegółowy zakres przedmiotowy projektu obejmował:

 1. Przebudowę istniejących odcinków dróg (1200 mb) oraz budowę drogi technologicznej  (780 mb) tj. niezbędnego połączenia technologicznego z dwoma placami manewrowo-składowymi, które są wykorzystane na potrzeby terminalu. Przebudowa miała na celu poszerzenie istniejącej, zniszczonej ulicy Rumuńskiej wraz z sieciami podziemnymi do szerokości 7 m i obciążenia KR 5 oraz przebudowę ul. Dokerów wraz z sieciami podziemnymi. Wybudowano nową drogę, która łączy place znajdujące się przy ulicy Polskiej i Janka Wiśniewskiego bezpośrednio z Terminalem Ro-Ro.
 2. Przebudowę odcinka około 2000 mb istniejących głównych torów kolejowych oraz budowę około 660 mb nowych torów. Istniejąca linia kolejowa była w niedostatecznym stanie technicznym. W wyniku realizacji inwestycji tory zostały przebudowane do obciążenia KR5 i powstała możliwość przejazdu przez nie pojazdów drogowych.
 3. Budowę nowych (22,70 tys. m2) i przebudowę starych (59,58 tys. m2) placów manewrowo-składowych. Łącznie 82,28 tys. m2, w tym:
  – całkowicie nowe powierzchnie powstały w wyniku wyburzenia starych zdekapitalizowanych obiektów portowych m.in. magazynów nr 20, R i bunkra. W ramach projektu przebudowane zostały również inne place manewrowo-składowe, niewykorzystywane wcześniej w technologii ro-ro, a niezbędne do kompleksowej obsługi ładunku na terminalu, które w sumie z terenami po wyburzeniach dały 22,70 tys. m2 nowej powierzchni do obsługi ładunku ro-ro.
  – przebudowa starych placów manewrowo-składowych wykorzystywanych dotychczas w technologii ro-ro, w sumie 59,58 tys. m2.
 4. Przebudowę rampy ro-ro, która obejmowała budowę górnej rampy oraz przebudowę dolnej rampy i urządzeń cumowniczych, jak też zabezpieczenie konstrukcji nabrzeży Rumuńskiego i Czeskiego poprzez umocnienie przyległych odcinków dna akwenów portowych.

Realizacja inwestycji została podzielona na 4 fazy:

 1. Faza I: „Komunikacja w II strefie Nabrzeża Rumuńskiego” obejmowała przebudowę ul. Rumuńskiej, placów manewrowo-składowych XX, XXII, XXIII, torów II strefy Nabrzeża Rumuńskiego, wyburzenie magazynu nr 20, budowę placu manewrowo-składowego na terenie po wyburzonym magazynie 20 oraz infrastruktury sieciowej (ciepłowniczej, elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej i teletechnicznej).
 2. Faza II: „Przebudowa wjazdu na plac manewrowo-składowy XXVI od ul. Wiśniewskiego oraz przebudowa nawierzchni placu manewrowo-składowego XXVI wraz z drogą technologiczną” obejmowała budowę drogi technologicznej, wyburzenie budynku ZDK, likwidację kortów, przebudowę nawierzchni placu manewrowo-składowego; przebudowę placu przy ul. Polskiej 28 i 30 (plac A i B), w tym infrastruktury sieciowej na obu placach (ciepłowniczej, elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej i teletechnicznej).
 3. Faza III: „Rozbudowa Terminalu Ro-Ro” obejmowała przebudowę nawierzchni placu manewrowo-składowego XXV (łącznie z placem XXIV, który został wchłonięty do placu XXV), wyburzenie magazynu R, budowę placu manewrowo-składowego na terenie po wyburzonym magazynie R, przebudowę ul. Dokerów, przebudowę układu kolejowego w ulicy Dokerów i ul. Indyjskiej (stanowisko intermodalne), przebudowę części nawierzchni placu manewrowo-składowego XIXA (część terenu dotyczyła krawędzi placu XIX przylegającego do bunkra, przekształcenie tej części w plac XIXA) i powierzchni po bunkrze oraz infrastruktury sieciowej (ciepłowniczej, elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej i teletechnicznej).
 4. Faza IV: „Przebudowa stanowiska Ro-Ro” obejmowała budowę górnej rampy, przebudowę dolnej rampy i urządzeń cumowniczych oraz zabezpieczenie konstrukcji nabrzeży Rumuńskiego i Czeskiego poprzez umocnienie przyległych odcinków dna akwenów portowych.

Cel projektu Ro-Ro

Nadrzędnym celem planowanego projektu było podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury transportowej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska.

Celami pośrednimi było:

 1. Wzrost konkurencyjności Portu Gdynia w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez działania służące rozwojowi przeładunków w technologii Ro-Ro na obszarze obecnie wykorzystywanego w tym celu Terminalu.
 2. Zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków poprzez lepsze dostosowanie Terminalu Ro-Ro do przewozów kolejowych.

W ostatnich latach nastąpił wzrost znaczenia przewozu ładunków typu ro-ro w ogólnym bilansie przeładunków portowych. Wychodząc naprzeciw tendencjom ogólnoświatowym oraz chcąc utrzymać pozycję konkurencyjną gdyńskiego portu, Zarząd Spółki ZMPG S.A. podjął decyzję o realizacji inwestycji zapewniającej dalszą rewitalizację konwencjonalnego rejonu drobnicowego oraz konsekwentny rozwój technologii ro-ro. Realizacja inwestycji przyczyniła się do dalszego rozwoju portu gdyńskiego w ofercie dotyczącej tej technologii.

Projekt był zgodny z celami osi priorytetowej POIS 2007-2013, dotyczył przebudowy i budowy infrastruktury wewnątrzportowej i dostępowej do portu od strony lądu i morza.

Wąskie gardła i problemy na obszarze projektu Rozbudowy infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro:

Zasadniczym problemem rozwojowym regionu jest niska jakość systemu transportowego. Zachodnie i wschodnie obszary województwa wymagają poprawy dostępności i jakości połączeń transportowych z ośrodkami gospodarczymi województwa, głównie z aglomeracją trójmiejską. Stan techniczny dróg i obiektów inżynieryjnych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych jest zły, a poziom bezpieczeństwa ruchu trudny do zaakceptowania. Linie kolejowe są od lat niedoinwestowane, co wpływa na ich wyeksploatowanie. Wydłużający się czas podróży dodatkowo obniża konkurencyjność kolei względem przewozów drogowych. Dlatego inwestycja w Terminalu Ro-Ro w swoim zakresie obejmowała punktowe przygotowanie systemu transportu kolejowego do obsługi intermodalnej towarów oraz przygotowanie wysokiej jakości sieć dróg wewnętrznych.

Powodem kompleksowej realizacji całego projektu była pilna potrzeba wykonania następujących zadań:

 • przebudowa ulicy Rumuńskiej i placów manewrowo-składowych, przebudowa ulicy Dokerów;
 • przebudowa układu torowego (przy ul. Dokerów oraz ul. Indyjskiej) z dostosowaniem do technologii intermodalnych;
 • budowa drogi technologicznej łączącej plac XXVI oraz place A i B z ulicami Rotterdamską i Janka Wiśniewskiego (ulice łączące Terminal z drogami krajowymi);
 • budowa placów manewrowo-składowych po mag. nr 20, R i bunkrze.

Drugim ważnym argumentem wykonania prac budowlanych było wejście nowego armatora i zmiana struktury przeładunków (wzrost przewozów naczep), co powodowało zmiany priorytetów zgłaszanych przez Terminal i armatorów (w tym typów i parametrów statków). Dlatego też m.in. zaistniała potrzeba powiększenia placów manewrowych dla zestawów drogowych i naczep (plac XXVI).

W zakresie projektu unijnego zawarte były, oprócz ww. zadań, następujące elementy: przebudowa placów (XIXA, XX, XXII, XXIII, XXV), wyburzanie magazynów (20, R, bunkier) i budowa w ich miejsce nowych placów, budowa górnej rampy ro-ro przy Nabrzeżu Rumuńskim wraz z modernizacją linii cumowniczej, przebudowa torów kolejowych w II strefie Nabrzeże Stanów Zjednoczonych.

Wymienione elementy oraz szczególnie istotne połączenie drogowe Terminalu z placami na zapleczu (plac XXVI, plac XXVIIb, place na posesji Polska 28 i 30 (A i B) służą już (po realizacji projektu) obsłudze ruchu technologicznego Terminalu Ro-Ro, kierowanego z rejonu Basenu V na place manewrowo-składowe. Głównym placem odstawczym dla naczep jest plac XXVI. Plac XXVIIb służy jako tzw. parking “0” dla pojazdów zmierzających do Terminalu Ro-Ro i obecnie ruch ciężarówek po zjechaniu z ul. Wiśniewskiego (po skomunikowaniu obszaru wybudowaną nową drogą technologiczną), odbywa się w układzie wewnętrznym portu (poprzez ul. Rotterdamską). Również część ruchu ciężarówek w tym kierunku jest obecnie (po realizacji projektu) kierowana z ul. Wiśniewskiego drogą technologiczną, czyli z pominięciem przejazdu przez skrzyżowanie na Węźle Solidarności, będącym głównym skrzyżowaniem dla ruchu osobowego w kierunku centrum miasta Gdyni.

Produkty wynikające z projektu:

 1. Wybudowane drogi w układach transportowych portów morskich: 0,78 km.
 2. Przebudowane drogi w układach transportowych portów morskich: 1,20 km.
 3. Wybudowane linie kolejowe w układach transportowych portów morskich: 0,66 km.
 4. Przebudowane linie kolejowe w układach transportowych portów morskich: 2,00 km.

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz ze środków Unii Europejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UE
Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-018/11-00
Projektu „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro
z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia
”,
POIS.07.02.00-00-018/11” w ramach działania 7.2. Rozwój Transportu Morskiego
priorytetu VII Transport Przyjazny Środowisku
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
zawarta w Warszawie w dniu 12.07.2012 roku

Aneks do umowy nr POIS.07.02.00-00-018/11-01 z dnia 16 października 2015 roku.

 

Numer identyfikacyjny: POIS.07.02.00-00-018/11,

Umowa o dofinansowanie: POIS.07.02.00-00-018/11-00 z dnia 12.07.2012 roku,

Aneks do umowy: POIS.07.02.00-00-018/11-01 z dnia 16 października 2015 roku,

Wartość Projektu: 100 276 130,06 PLN,

Udział Funduszu Spójności: 44 858 186,53 PLN,

Okres realizacji projektu: 2009-2015,

Status projektu: projekt został zrealizowany.

Inwestycja obejmowała następujące elementy:

 

FAZA I – II STREFA NABRZEŻA RUMUŃSKIEGO

 

Najważniejsze elementy tej fazy:

 

 • Przebudowa Infrastruktury Drogowej

Ulica Rumuńska – przebudowa ulicy, nastąpiło poszerzenie ulicy Rumuńskiej z 6,00 m do 7,00 m na odcinkach od początku magazynu nr 18 do Nabrzeża Słowackiego.

Plac XX – przebudowa placu, nawierzchnia placu została wybudowana do obciążeń 10 T/m2.

Plac XXII – przebudowa placu, nawierzchnia placu została wybudowana do obciążeń 10 T/m2.

Plac XXIII – przebudowa placu, nawierzchnia placu została wybudowana do obciążeń 5T/m2.

Rozbiórka Magazynu nr 20 i budowa placu manewrowego. Wybudowano plac o długości 126,25m i szerokości 58,65m. Nawierzchnia placu została zaprojektowana do obciążeń 10 T/m2.

 

 • Przebudowa Infrastruktury Kolejowej

Nastąpiło rozebranie istniejących torów i wybudowano nowe, wydłużone w kierunku Nabrzeża Słowackiego.

Długości budowlane torów po przebudowie wynoszą:

Tor nr 411: 655,70m (654,66m – przed przebudową).

Tor nr 412: 651,85m (550,10m – przed przebudową).

 

Pozostałe elementy tej fazy to:

 • Przebudowa Infrastruktury Energetycznej
 • Przebudowa Infrastruktury Teletechnicznej
 • Przebudowa Sieci Wodociągowych
 • Przebudowa Sieci kanalizacji Deszczowej

 

FAZA II – DROGA TECHNOLOGICZNA

 

W ramach inwestycji wybudowano drogi technologicznej na odcinku do ul. Celnej, pod wiaduktem Al. Solidarności, do dojazdu do Placu XXVII B i Pol-Supply, aż do istniejącego włączenia w ul. Janka Wiśniewskiego. Ponadto przebudowano place XXVI oraz A i B (posesje przy ul. Polskiej 28 i 30), a na linii ich granicy powstała droga przecinającą tory i łącząca place oraz drogę technologiczną z ul. Rotterdamską.

 

Pozostałe elementy tej fazy to:

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej
 • Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

 

FAZA III

 

Najważniejsze elementy tej fazy:

 • Obsługa Komunikacyjna i Place postojowo-manewrowe

W ramach rozbudowy infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro wraz z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia wybudowano nowe i przebudowano istniejące układy torowe i drogowe oraz place składowe na obszarze:

– Rejonu ul. Indyjskiej (w tym budowa torów intermodalnych przy placu po magazynie R)

– II strefy Nabrzeża Stanów Zjednoczonych (w tym budowa 2-ego toru wzdłuż ul. Dokerów)

 • Budowa placu po wyburzonym bunkrze i przebudowa placu wokół bunkra (XIXA)
 • Przebudowa nawierzchni placu nr XXV
 • Przebudowa budynku socjalno – biurowego
 • Wyburzenie magazynu R i budowa placu

 

  Pozostałe elementy tej fazy to:

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej
 • Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

 

FAZA IV – przebudowa rampy Ro-Ro

 

Najważniejsze elementy tej fazy:

 • Przebudowa istniejącej rampy
 • Budowa przyczółku i murów oporowych drogi technologicznej
 • Przebudowa linii cumowniczej Nabrzeża Rumuńskiego
 • Umocnienie dna wzdłuż Nabrzeża Rumuńskiego

Realizacja inwestycji Ro-Ro

Terminy poszczególnych działań:

DATA ROZPOCZĘCIA (A) DD/MM/RRRR DATA UKOŃCZENIA (B) DD/MM/RRRR
1.Studium wykonalności 19.02.2007
01.10.2013
30.11.2011
17.09.2014
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie
z analizą finansową)
19.02.2007
01.10.2013
30.11.2011
17.09.2014
3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne 21.10.2008 10.11.2009
4. Dokumentacja projektowa 10.03.2003 30.04.2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 31.07.2009 14.12.2012
6. Procedura przetargowa dla etapu budowy Faza I i II 30.06.2010
Faza III 01.02.2012
Faza IV 01.10.2009
31.10.2010
31.05.2012
17.12.2009
7. Nabycie gruntów 01.01.2006 24.03.2011
9. Etap budowy Faza I i II 05.01.2011
Faza III 31.07.2012
Faza IV 18.12.2009
11.04.2014
17.02.2015
31.05.2011
10. Promocja projektu 01.08.2011 30.09.2015
11. Etap operacyjny 01.07.2015 nie dotyczy

 

INFORMACJE
Zawiadomienie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Załącznik nr 1 do decyzji
Zgoda Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na odstępstwo od zakazu w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną w zakresie niszczenia gniazda mewy srebrzystej w związku z realizacją inwestycji pt. „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia”.
Sprawozdanie z wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na odstępstwo od zakazu w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną w zakresie niszczenia gniazda mewy srebrzystej w związku z realizacją inwestycji pt. „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia”.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Streszczenie w języku niespecjalistycznym raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji
Zawiadomienie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Ulotka informacyjna
spoleczne.roro@port.gdynia.pl

 

REALIZACJA INWESTYCJI

 

MULTIMEDIA

 

PRASA
201208. Przebudowa nowe drogi i linie kolejowe Gdynski port inwestuje w terminal ro-ro-gdynia naszemiasto.pl
201208. Gdynski port inwestuje w terminal ro-ro Portal Morski
201208. Gdynski port inwestuje w terminal ro-ro www.gospodarkamorska.pl
201208. Konferencja otwierająca w Porcie Gdynia-Morski Wortal
201208. Konferencja otwierająca w Porcie Gdynia-Morza i Oceany
201208. Konferencja otwierająca w Porcie Gdynia-Oficyna Morska
201208. Konferencja otwierająca w Porcie Gdynia www.gospodarkamorska.pl
201208. Port Gdynia o swoich inwestycjach-www.rynekinfrastruktury.pl
201208. Przebudowa nowe drogi i linie kolejowe Gdynski port inwestuje w terminal ro-ro-www.gdynianaszemiasto.pl
201201. Ro-ro tworzy autostrady-Namiary na Morze i Handel
201102. Rozbudowa infrastruktury portowej do obslugi statkow ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia-www.mojagdynia.com
201102. New double ro-ro ramp to speed services at Gdynia-Finnlines news
201101. Umowa dot rozbudowy infrastruktury portowej do obslugi ro-ro-Morski Wortal
201012. Nowa rampa dla statkow ro-ro-Nadmorski_Przegląd_Gospodarczy
201012. Nowe dwupoziomowe stanowisko ro-ro przy Nabrzezu Rumunskim-Oficyna Morska
201012. Nowe dwupoziomowe stanowisko ro-ro przy Nabrzezu Rumunskim www.gospodarkamorska.pl
201012. Promowa wizja-Morski Wortal
201012. Rampa oddana-Namiary na morze i handel nr 24
201012. Gdynia Nowa rampa do obslugi statkow ro-ro-Dziennik Baltycki
201012. Gdynia Nowa rampa do obslugi statkow ro-ro-Portal_Morski
201012. Gdynia otwarto nowe stanowisko ro-ro-www.spedycje.pl
201012. Kolejna nowa inwestycja w Porcie Gdynia zakonczona Nowe dwupoziomowe stanowisko ro-ro przy Nabrzezu Rumunskim-Morza i Oceany
201012. Nowa rampa w Gdyni-www.dziennikbaltycki.pl
201012. Nowe dwupoziomowe stanowisko ro-ro przy Nabrzezu Rumunskim-Morski Wortal
201012. Nowe stanowisko ro-ro w gdynskim porcie-www.mojagdynia.com
201012. Podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy infrastruktury portowej do obslugi statkow ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia-gazetarazem.pl
201011. Rampa prawie gotowa-Namiary na morze i handel