A A A

„COMODALCE – Enhancing coordination on multimodal freight transport in Central Europe, finansowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020”

 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. planuje zrealizować koncepcję oraz wstępne studium wykonalności systemu zarządzania ruchem kolejowym na terenie portu oraz integracji portu z zapleczem w ramach technicznej i organizacyjnej poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdynia.
 • Opracowywanie dokumentu pt. Koncepcja z elementami wstępnego studium wykonalności systemu zarządzania ruchem kolejowym i zwiększenia przepustowości układów torowych oraz integracji portu z zapleczem w ramach technicznej i organizacyjnej poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdynia

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej koncepcji z elementami wstępnego studium wykonalności systemu zarządzania ruchem kolejowym i zwiększenia przepustowości układów torowych oraz integracji portu z zapleczem w ramach technicznej i organizacyjnej poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdynia.

Celem analiz jest wariantowa wykonalność zastosowania systemu zarządzania ruchem kolejowym w Porcie Gdynia, w tym systemów wymiany informacji z użytkownikami portu oraz integracji portu z zapleczem, możliwych usprawnień organizacyjnych, technicznych i technologicznych w zakresie zwiększenia przepustowości układów torowych w granicach administracyjnych Portu Gdynia zgodnie z wymogami sieci TEN-T oraz interoperacyjności w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalności Stacji Gdynia Port modernizowanej  przez PKP PLK S.A.

 

Okres realizacji projektu:

 • 1.04.2019 – 30.04.2022

Budżet projektu

 • 185 000,00 EUR

Źródło dofinansowania

 • Program Interreg Europa Środkowa 2014-2020

Strona projektu:

 • https://www.interreg-central.eu/Content.Node/COMODALCE.html

Partnerzy projektu:

 • Port Triest (Lider projektu),
 • Terminal intermodalny Zailog w Weronie,
 • Port La Spezia,
 • Port Rostock,
 • Port Koper,
 • Adria Kombi,
 • BCT-Bałtycki Terminal Kontenerowy,
 • Terminal Mahart Container Center w Budapeszcie

Kierownik Projektu:

 • Michał Gogół
 • Kierownik Sekcji Planowania Strategicznego, Dział Rozwoju Portu
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
 • tel.: +48 58 627-44-35
 • e-mail: m.gogol@port.gdynia.pl

 

„Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia”

 • Celem głównym projektu jest opracowanie studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia, dostosowanego organizacyjnie i technologicznie do potrzeb operacyjnych Portu oraz efektywnego pod względem inwestycyjnym – które będzie stanowiło podstawę dla przyszłego zbudowania i wdrożenia systemu. Studium wykonalności ma na celu kompleksowe wsparcie procesu decyzyjnego Zarządu Portu Gdynia w zakresie wdrożenia systemu oraz umożliwienie ubiegania się Portu Gdynia o dofinansowanie inwestycji wdrożenia systemu ze środków UE. Celem przyszłego wdrożenia jest poprawa drogowej dostępności Portu Gdynia w przepływie ładunków i ich terminowego dowozu/odwozu, co stanowi kluczowy czynnik operacyjny strategii rozwoju jako portu bazowego w Korytarzu sieci TEN-T. Priorytetem wdrożenia będzie zapewnienie płynnej pracy przeładunkowej terminali w Porcie Gdynia oraz zapewnienie warunków rozwoju ich działalności biznesowej, w środowisku dynamicznie rozwijającego się Portu Gdynia i systematycznego wzrostu obsługiwanych ładunków.
 • Trwają prace nad dokumentacją techniczną platformy cyfrowej i systemów funkcjonalnych tworzących Inteligentny System Zarządzania Ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia”.
 • Główną korzyścią wdrożenia systemu jest strategiczne zwiększenie dostępności drogowej Portu Gdynia i płynnego przepływu ładunku do/z terminali działających na obszarze Portu Gdynia, co jest warunkiem ich planowej i terminowej pracy przeładunkowej oraz działalności biznesowej.

 

Planowanie i sterowanie ruchem samochodów ciężarowych ukierunkowane na zwiększenie przepustowości dróg i zmniejszenie nasycenia ruchem na drogach wewnętrznych i dojazdowych Portu Gdynia, tworzy podstawy dla wielu kolejnych korzyści:

 • wyeliminowanie/zmniejszenie kolejek samochodów ciężarowych i zatorów drogowych przed wjazdami na terminale i na drogach dojazdowych Portu Gdynia,
 • skrócenie czasu rozładunku/załadunku statków,
 • zwiększenie efektywności pracy terminali,
 • optymalne wykorzystanie parkingów na terenie Portu Gdynia oraz wyeliminowanie/zmniejszenie braku miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na parkingach Portu i w jego otoczeniu,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na drogach Gdyni i Trójmiasta oraz zmniejszenie podatności na kolizje w ruchu drogowym, a także zwiększenie komfortu życia i transportu dla społeczeństwa Gdyni i aglomeracji Trójmiasta,
 • redukcję negatywnego wpływu na środowisko naturalne, w tym redukcję emisji spalin, gazów cieplarnianych i hałasu,
 • obniżenie kosztów zewnętrznych transportu i działalności logistycznej przewoźników i operatorów logistycznych, realizujących dowozy/odbiory ładunków z terminali w Porcie Gdynia,
 • wzrost konkurencyjności Portu Gdynia na Bałtyku w połączeniu z wizerunkiem wiarygodnego i dynamicznie rozwijającego się Partnera.

 

Okres realizacji projektu

 • 04.04.2019 – 30.04.2022

Budżet projektu

 • 1 345 000,00 EUR

Źródło dofinansowania

 • Instrument finansowy CEF Transport 2018 “Łącząc Europę”

Partnerzy projektu:

 • Aalborg Portland Polska
 • Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.
 • Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.
 • Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o.
 • Gdynia Container Terminal S.A.
 • HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o.
 • KOOLE Tank Storage Gdynia Sp. z o.o.
 • OT Port Gdynia Sp. z o.o.
 • SPEED Sp. z o.o.
 • Stena Line Polska Sp. z o.o.
 • Terminal ONICO Gas
 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Kierownik Projektu

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699