A A A

Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia

Beneficjent:
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Całkowity koszt realizacji Projektu
107 539 970,22 PLN.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych
62 293 932,89 PLN.

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi
52 949 842,92 PLN.

Realizacja projektu: lata 2013-2015.

Inwestycja zlokalizowana jest w Porcie Zachodnim i obejmować będzie budowę brakujących odcinków nabrzeży Bułgarskiego i „zamykającego”, dróg i placów manewrowo-składowych wraz z infrastrukturą nadziemną i podziemną oraz makroniwelację (z wymianą gruntu) terenu. Zagospodarowanie obejmuje również zabudowę ujścia Chylonki wraz z konstrukcją nabrzeża postojowego oraz sukcesywną budowę nowych powierzchni manewrowo-składowych. Inwestycja ma spowodować rozwinięcie potencjału obsługi ładunków w porcie gdyńskim. Inwestycja znajduje się w układzie sieci TEN-T.

W wyniku wybudowania nabrzeży i placów manewrowo-składowych zostaną zwiększone możliwości przeładunkowe portu gdyńskiego. Najistotniejszym jest stworzenie korzystnych warunków do rozwoju i zwiększenia przeładunków powodujących jednocześnie zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w rejonie Morza Bałtyckiego. Projekt umożliwi również tworzenie nowych połączeń w ramach autostrad morskich.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-025/13-00
Projektu „Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia”,
POIS.07.02.00-00-025/13
w ramach działania 7.2. Rozwój transportu morskiego
priorytetu VII Transport przyjazny środowisku
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
zawarta w Warszawie dnia 30 grudnia 2013 r.

 

ANEKS nr POIS.07.02.00-00-025/13-01 został podpisany 27 sierpnia 2015 roku.

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 107 539 970,22 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 62 293 932,89 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 52 949 842,92 PLN

Realizacja projektu: lata 2013-2015

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie infrastruktury w porcie gdyńskim ma na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych w zachodniej części portu, co pozwoli w efekcie na utrzymanie pozycji konkurencyjnej Portu Gdynia w Regionie Morza Bałtyckiego. W ramach projektu planuje się zagospodarowanie wolnych nieruchomości gruntowych w rejonie Nabrzeża Bułgarskiego poprzez budowę infrastruktury niezbędnej do wykonywania przeładunków transportowanych drogą morską towarów. Wymaga to m.in. budowy dróg, nabrzeży, placów manewrowo-składowych i infrastruktury sieciowej.

 

Projekt obejmuje dwa podstawowe obszary zagospodarowania:

 1. bezpośrednie sąsiedztwo akwenu portowego (część wschodnia),
 2. tereny rozwojowe dla logistycznych funkcji portowych (część zachodnia).

1. Część wschodnia projektu

 

BUDOWA NABRZEŻA BUŁGARSKIEGO

Parametry nabrzeża:

 • długość – 192,3 m, rzędna korony 2,89 m n.p.m.;
 • głębokość w linii cumowniczej 13,5 m;
 • obciążenie użytkowe – 40kN/m2.

Wyposażenie nabrzeża, m.in.:

 • pachoły cumownicze o uciągu 150t i 50t, drabinki wyjściowe co 50 m, urządzenia odbojowe z tarczą co 12,0 m, szyny toru dla urządzeń przeładunkowych, 4 punkty poboru wody, 2 punkty odbioru ścieków,  nawierzchnia ścieżki cumowniczej z kostki betonowej wibroprasowanej, wylot kanalizacji deszczowej.
 • Fundamenty dla torów urządzeń przeładunkowych będą położone: odwodny w odległości osiowej 3,0 m od krawędzi nabrzeża, odlądowy w odległości 20,0 m od odwodnego. Trzecia szyna dla urządzenia przeładunkowego większego typu (o rozstawie torów 30,48 m) będzie położona w odległości osiowej 10,48 m od szyny odlądowej na palach Ø 559mm w nachyleniu 4:1.

 

BUDOWA NABRZEŻA ZAMYKAJĄCEGO

Od końcówki Nabrzeża Bułgarskiego, dla zamknięcia końcowego odcinka Kanału Portowego, niezbędne jest wykonanie nabrzeża pomocniczego, z rezerwą w konstrukcji na ewentualną pochylnię ro-ro, o szerokości 40,0 m. Parametry nabrzeża:

 • długość całkowita 127,5 m, rzędna korony 2,50 m npm,
 • głębokość w linii cumowniczej 13,5m;
 • obciążenie użytkowe 20kN/m2 oraz 30kN/m2 w rejonie pochylni ro-ro.
 • Wyposażenie nabrzeża m.in.:

– pachoły cumownicze o udźwigu 50t, urządzenia odbojowe z belek gumowych lub elastomerowych,  drabinki wyjściowe, studnie instalacyjne.

 

STREFA MANEWROWO-SKŁADOWA

Strefa ta będzie zlokalizowana na bezpośrednim zapleczu Nabrzeża Bułgarskiego, poza strefą przeładunków nabrzeżowych i będzie uniwersalną strefą dla obsługi ładunków drobnicowych i masowych. Jej powierzchnia wyniesie 26.820 m2.

Największe obciążenie użytkowe placów składowych winno osiągać 100kN/m2. Nawierzchnia placów manewrowo – składowych została zaprojektowana na grubość 35 cm z betonu żwirowego B–45, następnie będzie uzbrojona zbrojeniem rozproszonym na warstwie betonu podkładowego grubości 10 cm.

 

ZAPLECZE NABRZEŻA ZAMYKAJĄCEGO

Rejon ten obejmuje obszar służący głównie funkcjom komunikacyjnym i stanowi całość z terenem pomiędzy strefą manewrowo – składową a ul. Wiśniewskiego. Nawierzchnia placów manewrowych będzie miała grubość 25 cm betonu B–45.

Elementem zaplecza obszaru nabrzeżowego będzie jego ogrodzenie od strony estakady drogowej i ul. Janka Wiśniewskiego. W ogrodzeniu zaprojektowano bramę wjazdowo – wyjazdową o konstrukcji przesuwnej.

 

DROGA WJAZDOWO – WYJAZDOWA

Celem utworzenia niezależnego obszaru portowego na terenie zaplecza nabrzeży Bułgarskiego i zamykającego zaprojektowana jest droga wjazdowo – wyjazdowa od ul. Janka Wiśniewskiego, w przedłużeniu projektowanej ul. „Logistycznej”.

 

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. JANKA WIŚNIEWSKIEGO

W związku z koniecznością wykonania niezależnego wyjazdu z obszaru nabrzeżowego, a jednocześnie stworzenia pełnego skrzyżowania z nowoprojektowaną ulica „Logistyczną”, niezbędna jest przebudowa odcinka ok. 230 m ul. Janka Wiśniewskiego.

Przebudowa wywołana jest równocześnie budową mostu nad rzeką Chylonką, w ciągu ul. „Logistycznej”, który dla swobodnego przepływu wód musi posiadać wymagane światło.

 

ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE CZĘŚCI WSCHODNIEJ

Inwestycję zaplanowano w oparciu o warunki techniczne zasilania w energię elektryczną wynikające z przyjętych na terenie portu parametrów i potrzeb wg wieloletnich doświadczeń eksploatacyjnych.

Oświetlenie strefy manewrowo-składowej zaprojektowano w postaci pięciu wież oświetleniowych o wysokości 36 m, zlokalizowanych przy drodze technologicznej, z projektorami o mocy 400, 1000 i 2000W i światłem czerwonym ostrzegawczym na szczycie. Sterowanie oświetlenia za pomocą zegara astronomicznego.

Oświetlenie zaplecza nabrzeża zamykającego powstanie przy ogrodzeniu terenu, w postaci pięciu słupów oświetleniowych, stalowych ocynkowanych o wysokości 14 m, z projektorami sodowymi 400W, zasilanymi z szafy oświetleniowej SO/RSW przy rampie stanowiska ro-ro (złącze kablowe ze stacji SO–8).

 

GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA CZĘŚCI WSCHODNIEJ

Wodociąg dla zasilania 4 punktów poboru wody na Nabrzeżu Bułgarskim i 2 punktów poboru wody na nabrzeżu zamykającym oraz dla zasilania sieci hydrantów pożarowych, wybudowany będzie od magistrali portowej Ø300 w rejonie ul. Janka Wiśniewskiego. W ramach projektu wybudowana będzie również kanalizacja deszczowa, sanitarna i drenaż wód gruntowych.

 

NIWELACJA TERENU W CZĘŚCI WSCHODNIEJ

Teren od ogrodzenia zaplecza nabrzeży Bułgarskiego i zamykającego do ul. Janka Wiśniewskiego (ok. 1,2 ha) wymaga ukształtowania powierzchni na okres „perspektywiczny”. W ramach projektu przebudowany zostanie ciepłociąg miejski oraz ułożony docelowo rurociąg kablowy Netii S.A.

Dlatego teren pomiędzy granicą inwestycji zaplecza nabrzeży Bułgarskiego i zamykającego ZMPG S.A. i linią rozgraniczającą ul. Janka Wiśniewskiego objęty został projektem ukształtowania nawierzchni. Przeważająca część tego terenu (pas o szerokości 30,0m) znajduje się pod estakadą drogową ul. Kwiatkowskiego.

2. Część zachodnia projektu

 

BUDOWA ULICY LOGISTYCZNEJ

Dla udostępnienia, znajdujących się na zachód od Estakady Kwiatkowskiego, terenów rozwojowych portu pod usługi logistyczne przewiduje się budowę drogi łączącej ul. Janka Wiśniewskiego z ul. Kontenerową. W centralnej części terenu, zaprojektowano drogę klasy technicznej L (lokalna) z kategorią ruchu KR5, o dwóch pasmach ruchu po 3,5 m szerokości. Droga podzieli tereny rozwojowe na dwa obszary (północny i południowy) o powierzchniach odpowiednio 116 000 m2 i 135 000 m2.

Włączenie projektowanej ul. Logistycznej do ul. Janka Wiśniewskiego wymaga budowy mostu na rzece Chylonce, co spowodowało podniesienie profilu podłużnego istniejącej ulicy.

Węzeł ul. Logistycznej z ul. Kontenerową projektowany jest w formie ronda, z którego wychodzi jeszcze droga dojazdowa (awaryjna) do Elektrociepłowni (EC III) i rezerwa drogowa, wymagana przez władze miasta Gdyni, w kierunku południowo – zachodnim. Budowa ronda spowoduje potrzebę przebudowy niewielkich odcinków dróg wpadających w planowane rondo (ul. Kontenerowa od strony północnej, droga do EC III) oraz stworzenie wylotu z ronda w stronę południową.

Na poboczach drogi projektuje się pasma chodnikowe i ścieżkę rowerową oraz zatoki przystankowe dla autobusów.

Długość drogi wynosi 1 091,0 m od osi z ul. Janka Wiśniewskiego do osi węzła z ul. Kontenerową. Konstrukcja nawierzchni dla obciążenia na oś – 11,5T.

Odwodnienie ulicy oraz terenów przyległych (według podziału zlewni odpływu wód opadowych z terenu ZMPG S.A. w dorzeczu Potoku Chylońskiego) projektowane jest wspólnym kanałem do rzeki Chylonki z wylotem poniżej mostu drogowego, poprzez urządzenia podczyszczające.

 

SIECI WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE W PASIE DROGOWYM UL. LOGISTYCZNEJ

Dla realizacji pasa drogowego potrzebna jest przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Ø150 i kanalizacji sanitarnej Ø200 w rejonie projektowanego węzła z ul. Kontenerową. Wodociąg czynny, wzdłuż projektowanej ul. Logistycznej, pozostaje bez przebudowy.

 

OŚWIETLENIE ULICY

Oświetlenie ulicy zaprojektowano na południowo-zachodnim poboczu jezdni, za pomocą opraw sodowych o mocy 100, 150 i 250W, na słupach stalowych z dwoma wysięgnikami o wysokości 9,0 m. Rozstaw podstawowy słupów przewidziany jest co 30,0 m.

 

BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Od nowego węzła łączności (studnia TL–0) do sieci TP S.A., przy ul. Janka Wiśniewskiego, projektuje się na poboczu ul. Logistycznej kanalizację kablową 4–otworową, z przejściem 2 otworów kanalizacji na stronę północną ulicy dla potrzeb terenów inwestycyjnych i 1 otworu odgałęzienia do portowej stacji uzdatniania wody.

 

MOST NAD RZEKĄ CHYLONKĄ W CIĄGU DROGI LOGISTYCZNEJ

Konstrukcję mostu będzie stanowiła rama żelbetowa o rozpiętości 14,7 m, wsparta na przyczółkach. Droga na moście posiada dwie jezdnie o szerokości 7,0 m i 5,5 m, rozdzielone wysepką, na poboczu południowym – chodnik o szerokości 2,0 m i ścieżkę rowerową o szerokości 2,2 m, a na poboczu północnym – chodnik o szerokości 2,0m do 1,5m.

 

MAKRONIWELACJA TERENU

Tereny inwestycyjne na zachód od estakady drogowej są obecnie nieużytkami, po likwidacji ogrodów działkowych. Tereny te wymagają oczyszczenia, wycinki antropologicznie ukształtowanej zieleni w postaci drzew i krzewów, wraz z karczowaniem i frezowaniem gruntu. Jako następny krok zaplanowano wywiezienie humusów i ziemi urodzajnej, na których niemożliwe byłoby posadawianie konstrukcji nawierzchni czy obiektów budowlanych. Natomiast przygotowanie gruntów poprzez nawiezienie właściwych frakcji materiału do podbudowy postanowiono zorganizować poprzez wykorzystanie urobku z poszerzania i pogłębiania Kanału Portowego i budowy Nabrzeża Bułgarskiego. Teren przygotowany więc będzie do zarefulowania urobkiem z pogłębiania i budowy części hydrotechnicznej, z zaznaczeniem podziału, dokonanego lokowaniem ulicy, na dwa obszary (pole nr 1 północne i pole nr 2 południowe, o powierzchniach odpowiednio 116 000 m2 i 135 000 m2).

POLE NR 1 zlokalizowane będzie pomiędzy linią rozgraniczającą ulicy Logistycznej i doliną Potoku Chylońskiego. Zgodnie z warunkami technicznymi ZDiZ miasta Gdyni na wyższej skarpie korony potoku przygotowany ma być pas terenu dla drogi eksploatacyjnej wzdłuż potoku z wjazdem z drogi publicznej.

POLE NR 2 zlokalizowane będzie pomiędzy linią rozgraniczającą ulicy Logistycznej i strefą napowietrznych sieci miejskich (ciepłociąg, linie wysokiego napięcia) i rezerwą terenu na planowaną od strony południowej nową arterię wylotową miasta, tzw. „DROGĘ CZERWONĄ”.

 

BILANS MAS ZIEMNYCH

Obudowa końcówki akwenu portowego nabrzeżami powoduje potrzebę przemieszczania znacznych ilości mas ziemnych, w tym:

 • wykopy dla konstrukcji hydrotechnicznych – 23800 m3,
 • roboty czerpalne basenu – 173600 m3,
 • wykop odciążający 18400 m3.

Roboty czerpalne i wykop odciążający basenu przyniosą w sumie 192000 m3 urobku czerpalnego. Strefa manipulacyjno-składowa wymaga ok. 56000 m3 wykopów. Ukształtowanie terenu pod Estakadą Kwiatkowskiego wymaga 14700 m3 wykopów i 1900 m3 nasypów. Zabudowa końcowego odcinka rzeki Chylonki wymaga 2500 m3 wykopów. Regulacja rzeki Chylonki i Potoku Chylońskiego wymaga 1300 m3 wykopów. Układy drogowe wymagają 35200 m3 wykopów.

Ziemia będzie odkładana na polach refulacyjnych nr 1 i 2.

Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło we wrześniu 2013 roku.
Oddanie całej inwestycji do użytkowania nastąpi w IV kwartale 2015 r.

OPIS ZADANIA TERMIN ROZPOCZĘCIA MIESIĄC/ROK TERMIN ZAKOŃCZENIA MIESIĄC/ROK
1. Prace projektowe 2004 03’2013
2. Pozwolenie na budowę 10’2012 01’2013
3. Prace aplikacyjne 02’2013 12’2013
4. Dokumentacja przetargowa 01’2013 05’2013
5. Ogłoszenie przetargu 05’2013
6. Ocena ofert i zaakceptowanie wyników przetargu 06’2013 08’2013
7. Podpisanie umowy z wykonawcą 09’2013
8. Budowa 09’2013 06’2015
9 Zakończenie rozliczania projektu 12’2015
10. Wybór Operatora Terminalu 03’2015 12’2015

 

DODATKOWE DOKUMENTY
Zgoda  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną w zakresie przesadzenia części egzemplarzy Rokitnika zwyczajnego z terenów przeznaczonych pod realizację inwestycji pt. “Zagospodarowanie rejonu Nb. Bułgarskiego w Porcie Gdynia”  na inne miejsce i zniszczenie jego siedlisk.
Zgoda  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną w zakresie niszczenia osobników Ślimaka winniczka występujących na terenach przeznaczonych pod realizację inwestycji pt. “Zagospodarowanie rejonu Nb. Bułgarskiego w Porcie Gdynia”
“Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia” – Streszczenie
Zgoda Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
na odstępstwo od zakazu w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną w zakresie niszczenia siedlisk ptaków i niszczenia osobników orlika pospolitego, pióropusznika strusiego, śniedka baldaszkowatego, rokitnika zwyczajnego, jarzęba szwedzkiego występujących na terenach przeznaczonych pod realizację inwestycji pt. “Zagospodarowanie rejonu Nb. Bułgarskiego w Porcie Gdynia”
Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni na wycinkę drzew i krzewów
na terenach przeznaczonych pod realizację inwestycji pt. “Zagospodarowanie rejonu Nb. Bułgarskiego w Porcie Gdynia”.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez RDOŚ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia “Zagospodarowanie rejonu Nb. Bułgarskiego w Porcie Gdynia”
Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku Podania do publicznej wiadomości informacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia “Zagospodarowanie rejonu Nb. Bułgarskiego w Porcie Gdynia”
Decyzja Prezydenta Miasta Gdynia na wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym
Informacja środowiskowa dot. rejonu Nabrzeża Bułgarskiego
Aktualna mapa inwestycji
Obwieszczenie RDOS
Sprawozdanie z oceny udatności przesadzenia Rokitnika zwyczajnego 2011 (Hippophae rhamnoides) z terenów przeznaczonych pod realizację inwestycji
Sprawozdanie z oceny udatności przesadzenia Rokitnika zwyczajnego 2012 (Hippophae rhamnoides) z terenów przeznaczonych pod realizację inwestycji
Sprawozdanie z oceny udatności przesadzenia Rokitnika zwyczajnego 2013 (Hippophae rhamnoides) z terenów przeznaczonych pod realizację inwestycji
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgoda Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na odstępstwo od zakazu w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną w zakresie niszczenia, na terenach przeznaczonych pod realizację inwestycji pt. “Zagospodarowanie rejonu Nb. Bułgarskiego w Porcie Gdynia” siedlisk i zebrania młodych osobników Rokitnika zwyczajnego celem przeniesienia na inne stanowisko
Zgoda Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na odstępstwo od zakazu w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną w zakresie niszczenia siedlisk i osobników turówki Leśnej Hierochioe austrlis na terenach przeznaczonych pod realizację inwestycji pt. “Zagospodarowanie rejonu Nb. Bułgarskiego w Porcie Gdynia”
Zgoda regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na odstępstwo od zakazu w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną w zakresie niszczenia siedlisk orlika pospolitego, pióropusznika strusiego, śniedka baldaszkowatego, rokitnika zwyczajnego, jarzęba szwedzkiego występujących na terenach przeznaczonych pod realizację inwestycji pt. “Zagospodarowanie rejonu Nb. Bułgarskiego w Porcie Gdynia”
Pozwolenie na budowę
Ocena stanu środowiska gruntowego
Ocena stanu środowiska gruntowego – zalaczniki
Ocena stanu środowiska gruntowego z dn. 24.08.2015r.
Zał. nr 3 Mapa lokalizacji poboru próbek

Dodatkowe informacje:

Nabrzeże Bułgarskie

Konsultacje społeczne

spoleczne.bulgarskie@port.gdynia.pl

 

Opracowano:

Dział Zarządzania Projektami Unijnymi

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A