A A A

Monitoring wód podziemnych

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. prowadzi monitoring jakości wód podziemnych, w poniższych rejonach

 • portowego ujęcia wody przy ul. J. Wiśniewskiego,
 • Spółki CTL “Trans-Port”,
 • Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o. o.
 • WestWay Terminal sp. z o.o.

 

 

W rejonie portowego ujęcia wody przy ul. J. Wiśniewskiego monitoring prowadzony jest od 2001r. z pięciu otworów obserwacyjnych wykonanych w 2000r. zlokalizowanych na kierunku dopływu do ujęcia wód podziemnych. Monitoringiem objęte są także otwory eksploatacyjne ujęcia.

Natomiast, na terenie Spółki CTL “Trans-Port” Sp. z o. o. znajdują się trzy otwory obserwacyjne oraz na obszarze Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o. o., usytuowane są dwa otwory obserwacyjne.

Pierwsze pomiary jakości wód przeprowadzono w 2002r. (jednocześnie rok wykonania otworów), jednakże monitoring prowadzony jest od roku 2004.

Pomiary jakości wód podziemnych wykonywane są dwa razy do roku.

Pomiary jakości wód podziemnych dokonywane są dwa razy w roku i w próbach analizowane są:

 • mętność, barwa;
 • zapach;
 • odczyn pH;
 • twardość ogólna,
 • zasadowość;
 • przewodnictwo elektrolityczne;
 • utlenialność;
 • metale: żelazo, mangan, magnez, arsen, bar, chrom ogólny, cyna, cynk, kadm, kobalt, miedź, molibden, nikiel, ołów, potas, sód, rtęć;
 • nieorganiczne: wapń, chlorki, siarczany, cyjanki, fluorki, amoniak, azotyny, azotany, wodorowęglany;
 • sucha pozostałość (substancje rozpuszczone)
 • oraz dodatkowo dla Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o. o. i CTL “Trans-Port” Sp. z o. o.:
 • zw. węglowodorowe: benzyna suma (C6-C12), olej mineralny (C12-C35);
 • węglowodory aromatyczne: benzen, etylobenzen, toluen, ksylen, styren, suma BTEX.

 

Oceny jakości wód dokonano w oparciu o kryteria zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U.  z 2008 r., nr 143, poz. 896).

 

 

Z wieloletnich pomiarów w rejonie ujęcia wody przy ul. J. Wiśniewskiego wynika, że jakość dolnej warstwy wodonośnej w rejonie ujęcia wodnego jest zadawalająca i nie wykazuje wpływu czynników antropogenicznych. Natomiast  w środkowej i stropowej warstwie wodonośnej obserwowany jest wpływ antropologiczny.

W rejonie Portowego Ujęcia Wody w Gdyni badaniami objęto:

 • stropową część górnej czwartorzędowej warstwy wodonośnej – otwory P-3a (2) i P-4a (5), zafiltrowane na głębokości około 2,9-4,9m;
 • środkową część górnej czwartorzędowej warstwy wodonośnej – otwory P-3b (1) i P-4b (4), zafiltrowane na głębokości  około 17,3-20,4m;
 • dolną czwartorzędową warstwę wodonośną – otwór P-3c (3) i studnia IV (II), zafiltrowane na głębokości około 37 do 48m (ujęcia wody pitnej).

 

Rok Studnia IV P-3a P – 4a P-3b P-4b P-3c
2006 wiosna II V V III II II
jesień II V V III III II
2007 wiosna II IV V III III II
jesień II IV V III III II
2008 wiosna II IV V III II II
jesień II V V III II II
2009 wiosna II III V III III II
jesień II IV V III II II
2010 wiosna II III V III II II
jesień II III V III V II
2011 wiosna II IV V III III II
jesień II IV V III II II
2012 wiosna II IV V IV III II
jesień II V V V III II
2013 wiosna III IV V IV IV II
jesień III V V III III II
I

– bardzo dobra

II

– dobra

III

– zadowalającą

IV

– niezadowalająca

V

– zła

 

Przeprowadzane analizy  w roku 2013 wykazują, że wodę w studni eksploatacyjnej można zaliczyć do klasy II, tj. jakość dobra. Tylko zawartość żelaza  w obu seriach występuje w stężeniach odpowiadającym klasie III – jakość zadowalająca. Ogólny stan chemiczny badanych wód można uznać zgodnie z rozporządzaniem Ministra Środowiska z 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. nr 143, poz. 896) jako dobry.  Należy jednak podkreślić, że  wody podziemne w badanym rejonie mają naturalnie wysokie stężenie żelaza.

Wyniki wykonanych badań wykazały, że w 2013 r. w monitorowanych piezometrach ogólny stan chemiczny wód podziemnych można uznać za słaby zgodnie z ww. rozporządzeniem. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, iż wyniki wieloletniego monitoringu wód podziemnych w rejonie ujęcia nie wykazują istotnych zmian chemizmu.

 

CTL Północ Sp. Z o.o.

Jakość wód podziemnych w rejonie CTL “TRANS PORT” Sp. Z o.o. nie budzi zastrzeżeń. Stan jakości w piezometrach P-1 i P-2 można ocenić jako dobry (II klasa). Ocena jakości wody w rejonie P-3 jest niemożliwa ze względu na uszkodzenie piezometru.

 

 

Rok

P-1 (12)

P-2 (11)

P – 3 (10)

2006 wiosna II IV II
jesień IV III IV
2007 wiosna II II III
jesień II II X
2008 wiosna II II III
jesień II II III
2009 wiosna II III III
jesień II II X
2010 wiosna II II X
jesień II II X
2011 wiosna II II X
jesień II II X
2012 wiosna II II X
jesień II II X
2013 wiosna II II X
jesień III II X
I

– bardzo dobra

II

– dobra

III

– zadowalającą

IV

– niezadowalająca

V

– zła

 

Przeprowadzane analizy  w roku 2013 wykazują, że w piezometrach P-1 i P-2 ogólny stan chemiczny wód podziemnych można uznać zgodnie z rozporządzaniem Ministra Środowiska z 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. nr 143, poz. 896) jako dobry oraz nie wykazuję zmian chemizmu wód w stosunku do lat poprzednich.

Bałtycka Baza Masowa

Wyniki wykonanych analiz wykazują dużą zmienność. Wpływ na stosunkowo niską jakość miała zawartość manganu i amoniaku. Ponadto negatywny wpływ na stan wody w rejonie Bałtyckiej Bazy Masowej mają azotyny, azotany i potas.

 

 

Rok

P-1 (13)

P-2 (14)

2006 wiosna V IV
jesień IV IV
2007 wiosna III IV
jesień III IV
2008 wiosna IV IV
jesień IV IV
2009 wiosna IV IV
jesień IV III
2010 wiosna III III
jesień III II
2011 wiosna IV IV
jesień V IV
2012 wiosna IV V
jesień V V
2013 wiosna IV IV
jesień V V
I

– bardzo dobra

II

– dobra

III

– zadowalającą

IV

– niezadowalająca

V

– zła

 

WestWay Terminal Sp. z o.o.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699