A A A

Pomiary poziomu hałasu w środowisku w roku 2015

Obowiązek wykonania pomiarów hałasu przez zarządzającego portem wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substnacji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. nr 140, poz. 824 z późn. zm.).

Pomiary zostały wykonane w dniach od 27.10 do 29.10.2015 r. przez firmę HYDROACUSTIC Piotr Hilszer podczas normalnych prac załadunkowo – rozładunkowych oraz transportowych na terenie całego Portu Gdynia.

Większość prac związana z emisją hałasu do środowiska prowadzona jest w rejonie poszczególnych nabrzeży w znacznym oddaleniu od terenów podlegających ochronie przed hałasem.

Uzyskane wyniki pomiarów i obliczeń wskazują na przekroczenia wartości dopuszczalnych na granicach terenów podlegających ochronie przed hałasem jedynie w kilku punktach: w rejonie BCT Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Sp. z o.o., w rejonie ulicy Arkadiusza Rybickiego i Alei Jana Pawła II oraz ulicy Węglowej.

Jednakże, klimat akustyczny na terenach wokół portu kształtowany jest nie tylko hałasem z portu, ale także hałasem pochodzącym z innych źródeł, przede wszystkim komunikacyjnych. Dotyczy to szczególnie obszaru wokół BCT Bałtyckiego Terminala Kontenerowego Sp. z  o.o.

MATERIAŁY
Okresowe pomiary hałasu powodowane pracą Portu Gdynia w porze dziennej
Hałas mapa pora dzienna punkty w środku portu
Okresowe pomiary hałasu powodowane pracą Portu Gdynia w porze nocnej
Hałas mapa pora nocna punkty w środku
Okresowe pomiary poziomu hałasu w środowisku powodowanego pracą portu morskiego w Gdyni
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699