A A A

English Version

 

“System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych” (MPSS)

Beneficjent:
Zarząd
Morskiego 
Portu Gdynia S.A.

Koszt projektu:
6 715 051,63 zł

Projekt realizowany w ramach programu POLNOR 2019 Call, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, uzyskał dofinansowanie w wysokości:
5 454 456,03 zł

 • 85% środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • 15%  z budżetu państwa polskiego

Podążając ścieżką rozwoju oraz innowacji, w celu realizacji strategii ukierunkowanej na eko i smart port, ZMPG-a S.A. wraz z Partnerami projektu pn. „System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych” realizuje
przedsięwzięcie mające na celu weryfikację zasadności wykorzystania platformy bezzałogowej jako nośnika dla specjalistycznej aparatury pomiarowej.
Projekt powstał w wyniku zaangażowania podmiotów z Polski oraz Norwegii i realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum składające się z 5 pięciu podmiotów:

 1. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. – lider,
 2. Politechnika Gdańska – partner,
 3. Uniwersytet Morski w Gdyni – partner,
 4. Norwegian Institute of Water Research – partner,
 5. Miros AS. – partner.

Przedsięwzięcie związane jest z obecnymi trendami w zakresie rozwoju sektora platform bezzałogowych, panującymi w branży morskiej na całym świecie.

Wyniki przeprowadzanych testów, określą stopnień miarodajności prowadzonych w ten sposób badań batymetrycznych oraz automatycznego poboru prób wody. Na podstawie danych uzyskanych w trakcie realizacji projektu, powstaną modele 3D uwzględniające predykcję przemieszczania się określonych substancji takich jak np. rozlewy ropopochodne. Testy w rzeczywistym środowisku potencjalnego użytkownika, dostarczą szereg praktycznych spostrzeżeń oraz pozwolą na szybsze doskonalenie wdrażanych proekologicznych rozwiązań. W oparciu o analizy, raporty oraz obserwację, w końcowej fazie przedsięwzięcia, ZMPG-a S.A. stworzy dokument zawierający rekomendacje w zakresie funkcjonowania jednostek bezzałogowych w portach morskich, który zostanie skierowany do różnych instytucji państwowych zajmujących się niniejszą tematyką.

Projekt rozpoczyna się w dniu 1 lutego 2021 r. i potrwa trzy lata. W pierwszym etapie, zostanie przeprowadzony montaż specjalistycznej aparatury pomiarowej m.in. stacji pogodowej czy radaru wykrywającego rozlewy ropopochodne. Urządzenia te mają za zadanie zebrać jak najwięcej danych dot. stanu wody oraz przekazywać je w czasie rzeczywistym odbiorcy. Kolejnym krokiem jest wyłonienie, w drodze przetargu, wykonawcy w zakresie świadczenia usług niezbędnych do realizacji założeń projektu. Wymagane elementy, które musi zapewnić dostawca zewnętrzny, to m.in. specjalistyczna aparatura pomiarowa, której nośnikiem jest platforma bezzałogowa sterowana z lądu, z możliwością samodzielnego poruszania się po zadanej trasie. Kolejne zadanie realizowane w ramach projektu zakłada integrację danych oraz opracowanie przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Kolejny etap prac zakłada wykorzystanie jednostki bezzałogowej jako nośnika sprzętu do prowadzenia pomiarów batymetrycznych oraz pobierania prób wody. Dzięki analizie wyników badań powstaną profile fizyko-chemiczne wody oraz modele dna. Pozostałe zadania dotyczą m.in. integracji danych, tworzenia modeli 3D wraz z predykcją oraz zarządzania.

Celem projektu jest określenie możliwości uzyskania od jednostek administracji państwowej akredytacji badań przeprowadzanych za pomocą nawodnych platform bezzałogowych oraz rekomendacje w zakresie ujednolicenia standardów technicznych w tym obszarze. Projekt dzieli się na 6 głównych zadań.

Korzyści płynące z realizacji projektu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa poprzez określenie warunków brzegowych w aspekcie bezpieczeństwa poruszania się jednostek bezzałogowych względem innych statków oraz infrastruktury portowej,
 • zwiększenie konkurencyjności oraz umożliwienie podjęcia prac wdrożeniowych poprzez określenie warunków brzegowych w aspekcie infrastruktury portowej niezbędnej do obsługi jednostek bezzałogowych,
 • stworzenie raportów, stanowiących istotny wkład merytoryczny dla dopiero kształtujących się przepisów prawnych w sektorze jednostek bezzałogowych,
 • zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie ujednoliconych zasad wykorzystania platform bezzałogowych na terenach portowych we współpracy z Urzędem Morskim oraz Kapitanatem Portu w Gdyni,
 • zwiększenie zakresu realizacji założeń Unii Europejskiej dotyczących ochrony klimatu oraz ochrony wód Bałtyku poprzez wdrożenie ekologicznego systemu monitoringu i obserwacji terenów portowych,
 • zwiększanie innowacyjności portu,
 • wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom rozwijających się sektorów branży morskiej,
 • budowanie przewagi konkurencyjnej ( technologicznej ),
 • zwiększanie poziomu ekologiczności,
 • zwiększenie udziału Polski w tworzeniu sektora jednostek bezzałogowych na świecie,
 • zwiększanie świadomości i wiedzy otoczenia na temat jednostek bezzałogowych.

Dofinansowanie

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., w dniu 1 lutego 2021 r., podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.” System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych”.

Umowa numer NOR/POLNOR/MPSS/0037/2019-00, będzie realizowana do dnia 1 lutego 2024 r. Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzą: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Norwegian Institute of Water Research, Miros AS oraz  ZMPG S.A jako lider.

Wartość projektu :  6 715 051,63 zł

W ramach umowy przyznano łączne dofinansowanie w wysokości: 5 454 456,03 zł –  w tym :

 • 85% środków pochodzi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • 15% z środków pochodzi z budżetu państwa polskiego.

Realizacja

Rozpoczęcie projektu 1.02.2021r.

Czas realizacji: 1.02.2021 r. – 1.02.2024 r.

Kierownik Projektu: Beata Szymanowska

Koordynator Projektu: Anna Salomon

Lider Zadania 1: Eirik Tenningen, Miros AS

Lider Zadania 2: prof. Marzanna Popek, Uniwersytet Morski w Gdyni

Lider Zadania 3: dr Andrzej Chybicki, Politechnika Gdańska

Lider Zadania 4: dr Magdalena Kempa, Norwegian Institute of Water Research

Lider Zadania 5: dr Andrzej Chybicki, Politechnika Gdańska

Lider Zadania 6: Beata Szymanowska, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Wyniki badań

 

mapka MPSS

osady MPSS I II III IV

Specyfikacja pomiarów_MPSS

template_MPSS_osady

template_MPSS_wody

woda MPSS I II III IV

Hydrodron_xyz

Wyniki modelowania (w ramach WP4) Appendix 1 | Appendix 2

Innowacyjne metody badań akwenów portowych z wykorzystaniem bezzałogowych platform nawodnych [zobacz publikację]

 

Kontakt

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9

81-337 Gdynia

Koordynator Projektu: Anna Salomon, tel.: + 48 58 627 40 22; mpss@port.gdynia.pl
Kierownik Projektu: Beata Szymanowska, tel.: +48 58 621 54 93; mpss@port.gdynia.pl