Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółki akcyjnej. Kompetencje Walnego Zgromadzenia są określane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Walne Zgromadzenie stanowi o najważniejszych sprawach Spółki. Akcjonariusze mogą podejmować decyzje tylko na Walnych Zgromadzeniach.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzanie jest obligatoryjne i powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie Spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane. 


 

 

CE logo