Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

(po obniżeniu kapitału zakładowego 24 listopada 2010 roku)

AKCJONARIUSZ

Akcje serii A

Akcje serii B

LICZBA akcji serii A+B

% udział akcji
w kapitale zakładowym

LICZBA głosów na WZ

% udział
w ogólnej liczbie głosów

SKARB PAŃSTWA

Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

 

5 100

oznaczone numerami
od 000000001
do 000005100

11 165 380

11 170 480

99,4830%

11 170 480

99,3097%

GMINA GDYNIA

Urząd Miasta Gdyni
Al. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

 

4 900

oznaczone numerami
od 000005101
do 000010000

nie posiada

4 900

0,0436%

24 500

0,2178%

AKCJONARIUSZE IMIENNI

nie posiadają

53 150

53 150

0,4734%

53 150

0,4725%

Razem akcje serii:

10 000

11 218 530

 

 

 

 

Ogólna liczba akcji/głosów:    

11 228 530

100%

11 248 130

100%

Kapitał zakładowy w złotych

100 000

112 185 300

112 285 300

 

 

 

 • akcje serii A, objęte przez Skarb Państwa i Gminę Gdynia, oznaczone numerami od 000000001 do 000010000
  są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie pierwszeństwa przy podziale majątku w przypadku likwidacji Spółki
  w taki sposób, że z kwoty uzyskanej w wyniku likwidacji wpłaca się na wszystkie akcje kwotę nominalną, a nadwyżkę dzieli się pomiędzy właścicieli akcji uprzywilejowanych, proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji
  (§10 ust.1 Statutu Spółki)
 • na jedną akcję przypada 1 głos, poza akcjami Gminy Gdynia, gdzie na jedną akcję przypada 5 głosów (§10 ust.2 Statutu Spółki: akcje serii A o numerach od 000005101 do 000010000 stają się akcjami uprzywilejowanymi co do głosu
  w ten sposób, że w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia akcji przez Skarb Państwa, na jedną akcję przypadać będzie 5 (pięć) głosów)
 • kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 11.228.530 akcje imienne o wartości nominalnej 10 złotych każda, w tym akcje serii A w liczbie 10.000 i akcje serii B w liczbie 11.218.530 (§8 ust.1 Statutu Spółki)
 • w posiadaniu akcjonariuszy imiennych pozostało jeszcze 53.150 akcji, co stanowi 0,4734% ogólnej liczby akcji
 • zbycie akcji może nastąpić wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia (§11 ust.1 zdanie 2 Statutu Spółki)

 

Kapitał zakładowy

Spółka akcyjna o firmie Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. została utworzona 30 listopada 1999 r. na mocy ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz.U.2010.33.179 j.t.) przez Skarb Państwa i Gminę Gdynia (Akt Notarialny – Repertorium A Nr 24582/1999). Zawiązana Spółka od dnia 01 stycznia 2000r. rozpoczęła funkcjonowanie jako podmiot zarządzający w porcie morskim w Gdyni.

Kapitał akcyjny spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wynosił 100.000 złotych i dzielił się na 10.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 złotych każda, które objęli akcjonariusze:

 1. Skarb Państwa – 5.100 akcji serii A, pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 51.000 złotych,
 2. Gmina Gdynia – 4.900 akcji serii A, pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 49.000 złotych.

Pełne kompetencje określone w ustawie o portach i przystaniach morskich powołana Spółka uzyskała z dniem 31 maja 2000r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku, w wyniku inkorporacji spółki Port Gdynia Holding S.A. przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. W następstwie połączenia spółek nastąpiło podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki przejmującej o kwotę 131.004.360 złotych w drodze emisji 13.100.436 akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 10 złotych każda, z przeznaczeniem dla Skarbu Państwa – akcjonariusza przejmowanej spółki (Akt Notarialny z 25 maja 2000r. – Repertorium A Nr 8825/2000). Akcje serii B oznaczone nr od 000000001 do 013100436 objął Skarb Państwa. Spółka Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. stała się pełnym następcą prawnym spółki Port Gdynia Holding S.A.
Po inkorporacji uległ zmianie udział posiadania akcji Gminy Gdynia na promilowy, tj. 0,04%, jednocześnie od 01.06.2000r. akcje Gminy Gdynia stały się akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia akcji przez Skarb Państwa (na jedną akcję przypada 5 głosów).

Z ogólnej liczby akcji emisji połączeniowej 13.100.436 wydzielono, z przeznaczeniem dla uprawnionych pracowników (zatrudnionych na dzień 19.11.1991 r.), 15% pulę w liczbie 1.965.065 akcji. W okresie od 22 września 2000 r. do 21 marca 2001r. zostały udostępnione nieodpłatnie uprawnionym pracownikom akcje imienne serii B (oraz w styczniu i maju 2004 roku, spadkobiercom, w wyniku zakończonego postępowania spadkowego). Akcjonariusze imienni odebrali 1.935.431 akcji. Nieobjęte pozostały 29.634 akcje (powody nieobjęcia: nie zgłoszenie się uprawnionych pracowników w terminie przewidzianym ustawą; brak możliwości przydzielenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa; śmierć uprawnionych pracowników).

 

Spółka Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przeprowadziła dwa procesy nabywania od akcjonariuszy imiennych akcji serii B w celu umorzenia (nabyte od akcjonariuszy imiennych akcje, jako akcje własne Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. nie dawały prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 364 §2 KSH)):

  1. realizacja uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 11 września 2003 roku 
   w okresie od 3 listopada 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. Spółka nabyła od akcjonariuszy w celu umorzenia 1.867.463 akcje serii B, co stanowiło 14,2441% ogólnej liczby akcji.
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2005 r. uchwaliło obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 18.674.630 złotych, przez umorzenie 1.867.463 akcji imiennych serii B.
  2. realizacja uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 25 sierpnia 2008 roku
   w okresie od 3 listopada 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. Spółka nabyła od akcjonariuszy w celu umorzenia 14.443 akcje serii B, co stanowiło 0,1285% ogólnej liczby akcji.
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28 czerwca 2010 r. uchwaliło obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 144.430 złotych, przez umorzenie 14.443 akcji imiennych serii B.


Przyjęte uchwałami Walnego Zgromadzenia warunki i sposób umorzenia były tożsame w obu zastosowanych procesach. Wynagrodzenie brutto przysługujące akcjonariuszowi wynosiło 10 złotych za każdą akcję zgłoszoną do umorzenia.

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego:

 1. 18 listopada 2005 roku (sygnatura sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/13206/5/843) z kwoty 131.104.360 złotych do kwoty 112.429.730 złotych, poprzez umorzenie 1.867.463 akcji imiennych serii B.
 2. 24 listopada 2010 roku (sygnatura sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/018431/10/344) z kwoty 112.429.730 złotych do kwoty 112.285.300 złotych, poprzez umorzenie 14.443 akcji imiennych serii B.

 

Kapitał zakładowy spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (od 24 listopada 2010 roku) wynosi 112.285.300 złotych.