Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Końcówka 2013 roku była dla gdyńskiego portu niezwykle pomyślna. Sukcesem zakończyły się wieloletnie starania Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. o kolejne środki unijne na dalszy rozwój infrastruktury portowej.

 


Na ponad 210 mln zł opiewają łącznie cztery podpisane w końcówce grudnia 2013r. umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko inwestycji prowadzonych przez Zarząd Portu w różnych jego obszarach.

27 grudnia 2013 roku przedstawiciele ZMPG-a S.A. oraz Centrum Unijnym Projektów Transportowych podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia” w kwocie ponad 39 mln zł, co stanowi 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych. Całkowity koszt realizacji tego projektu to około 96 mln zł. Prace budowlane będą realizowane w latach 2014-2015. Realizacja przedsięwzięcia, zlokalizowanego w zachodniej części Portu Gdynia, spowoduje uporządkowanie układu torowego i zwiększenie możliwości przeładunkowych w zakresie wielkości przeładowywanych jednostek skonteneryzowanych. Rozbudowa układu torowego i przyjmowanie dłuższych składów pociągów wpłynie na zwiększenie efektywności pracy terminalu i ograniczenie jazd manewrowych pociągów z lokomotywami spalinowymi. Projekt przyczyni się zmniejszeniu ruchu ciężkich pojazdów samochodowych (naczepy wraz z kontenerem przewożone będą koleją), jak również do ograniczenia hałasu generowanego przez pojazdy samochodowe oraz składy towarowe przetaczane po istniejącym układzie torowym. Wyposażenie terenu terminalu w szczelne, betonowe nawierzchnie z ujęciem w system kanalizacji wód opadowych wyposażony w urządzenia oczyszczające, eliminuje możliwość zanieczyszczenia gruntu, wód podziemnych i wód powierzchniowych, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska.

Przedostatni dzień 2013 roku zaowocował z kolei podpisaniem trzech kolejnych umów o dofinansowanie gdyńskich przedsięwzięć portowych. Dwie z nich dotyczą inwestycji nabrzeżowych, w tym umowa o dofinansowanie w kwocie 48,7 mln zł (około 81% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych) „Przebudowy Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia” oraz umowa o dofinansowanie w kwocie nieco ponad 50 mln zł (około 85 % kwoty wydatków kwalifikowalnych) „Zagospodarowania rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia”.

Planowany całkowity koszt, przewidzianego do realizacji w latach 2013-2015 projektu „Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia”, to 85,7 mln zł. Obejmie on przebudowę nabrzeża portowego wraz z dostępem drogowo-kolejowym oraz budowę instalacji odbierającej ścieki ze statków. Roboty budowlane polegać będą w szczególności na przebudowie zachodniej części nabrzeża, która umożliwi cumowanie statków typu PANAMAX. Poprzez zastosowanie systemów podczyszczających wody opadowe oraz ograniczenie przedostawania się zanieczyszczeń do wód portowych projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska. Ułatwi on również zwiększenie udziału transportu kombinowanego w ogólnych przewozach ładunków poprzez lepsze dostosowanie terminalu masowego do przewozów kolejowych.

Z kolei „Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia” to jeden z najistotniejszych i najpoważniejszych – pod względem finansowym – projekt inwestycyjny ZMPG-a S.A. Koszt całkowity projektu, którego realizacja rozciąga się na lata 2013-2015, wynosi ponad 101 mln złotych (z tej kwoty wydatki kwalifikowalne to 59 mln zł). Przyznana kwota dofinansowania 50 mln zł to więc połowa całkowitych wydatków ponoszonych na tę inwestycję. Resztę kosztów inwestycji – podobnie jak w przypadku pozostałych, wymienionych tu projektów – pokryje ZMPG-a S.A. ze środków własnych. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w 2013 roku i potrwają do połowy 2015 roku. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych w zachodniej części portu. W ramach projektu planuje się zagospodarowanie wolnych gruntów w rejonie Nabrzeża Bułgarskiego poprzez budowę infrastruktury niezbędnej do obsługi towarów transportowanych drogą morską. Wymaga to m.in. budowy nabrzeży, dróg, placu manewrowo-składowego i infrastruktury sieciowej. Również i w tym przypadku, realizacja projektu sprzyja ograniczeniu negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, dzięki zwiększeniu udziału alternatywnych gałęzi transportu, tj. przewozów drogą morską oraz uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej.

Trzecia z umów podpisanych 30 grudnia ur. dotyczy dofinansowania w kwocie ponad 72,5 mln zł (co stanowi prawie 85 % kwoty wydatków kwalifikowalnych) projektu pn. „Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia”. Całkowity koszt realizacji tego projektu to ok. 112,5 mln zł. Prace budowlane zostały podzielone na dwie fazy. Realizacja I fazy przebiegała w latach 2008-2010, natomiast fazę II rozpoczęto w roku 2011 i właśnie rozpoczęły się działania związane z odbiorem robót budowlanych. Projekt ten ma pierwszorzędne znaczenie dla udrożnienia całego układu drogowego we wschodniej części Portu Gdynia, a ponadto jego ważnym elementem jest przygotowanie infrastruktury kolejowej w rejonie Nabrzeża Polskiego (II strefa) do obsługi intermodalnej. Projekt zawiera również elementy infrastruktury parkingów dla pojazdów zmierzających do terminali portowych.

Inwestycje realizowane dzięki środkom unijnym są ważnym elementem planów rozwojowych określonych w strategii rozwoju Portu Gdynia. Służąc rozwojowi przeładunków różnych grup towarowych wpływają niewątpliwie na wzrost konkurencyjności portu w Regionie Morza Bałtyckiego. Jednocześnie stanowią znakomity przykład rozwoju niezagrażającego jakości środowiska naturalnego, a wręcz sprzyjają poprawie istotnych parametrów jego funkcjonowania (jak np. zmniejszenie zanieczyszczeń wód portowych i Zatoki Gdańskiej, obniżenie emisji hałasu czy też natężenia ruchu drogowego).