Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Przedsiębiorstwo Portowe ‘’SIEĆ’’ Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia
REGON: 191251610, KRS: 0000066530, NIP: PL 958 08 86 484

działając w imieniu i z upoważnienia Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym  na zakup i dostawę 5 przełączników sieciowych Dell wraz z osprzętem spełniających poniższą specyfikację:

 1. Przełączniki Dell

Dell EMC S5248F-ON Switch, 48x25GbE SFP28, 4x100GbE QSFP28 2x100GbE QSFP-DD, IO to PSU, 2xPSU, OS10 – 3 (trzy) sztuki,

Dell EMC Switch S4112T, 12 x 10GBaseT, 3 x 100GbE QSFP28, IO to PSU, 2 x AC PSU, OS10 – 2 (dwie) sztuki.

 1. Optyka

Dell Networking Transceiver 40GbE QSFP+ LR4 10km Reach on SMF – Customer Kit – 4 (cztery) sztuki

 1. Kable

Dell Networking Cable QSFP+ to QSFP+, 40GbE Passive Copper Direct Attach Cable, 1 Meter – 1 (jedna) sztuka,

Dell Networking Cable QSFP+ to QSFP+, 40GbE Passive Copper Direct Attach Cable, 5 Meters – 1 (jedna) sztuka,

Dell Networking Cable, 100GbE, QSFP28 to QSFP28, Passive Copper Direct Attach, 0,5 Meter – 5 (pięć) sztuk,

Dell Networking Cable, 2x100GbE, QSFP28-DD to QSFP28-DD, Active Optical Cable, No FEC, 5 Meters – 2 (dwie) sztuki,

 1. Gwarancja i wsparcie techniczne: Base Warranty, Lifetime Limited Hardware Warranty, Basic Hardware Service Parts Only, 3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w zapieczętowanej kopercie opisanej tytułem "DELL EMC Switch 2021" do dnia 23 czerwca 2021 r. do godziny 13:00 w Przedsiębiorstwie Portowym "SIEĆ" Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia, pok. 104, oferty spełniającej następujące wymagania:

Istotne warunki realizacji dostawy:

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  • 1.1. złożą następujące dokumenty:
   1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosowny dokument powinien przedłożyć każdy z oferentów,
   2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków,
   3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. w tym wspólników spółki cywilnej, właściwe zaświadczenie powinien przedłożyć każdy z oferentów lub wspólników spółki cywilnej;
 1. Oferta i wymagane dokumenty złożone zostaną w zapieczętowanej kopercie z napisem
  „DELL EMC Switch 2021” w siedzibie Portowego Przedsiębiorstwa Sieć Sp. z o.o.
 2. Wyspecyfikowanie cen jednostkowych poszczególnych produktów oraz całkowitej ceny przedmiotu zapytania w PLN.
 3. Sprzęt sieciowy dostarczony w ramach przedmiotu zamówienia musi być:

sprzętem fabrycznie nowym,

nieużywanym wcześniej w innych projektach,

sprzedawanym w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta,

wyprodukowanym nie wcześniej niż na 6 miesięcy od daty dostarczenia urządzeń,

musi reprezentować model z bieżącej linii produkcyjnej (tj. najnowszy model/typ dostępny na rynku).

 1. W terminie do 15 dni roboczych od podpisania protokołu odbioru końcowego Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu wystawionego przez producenta sprzętu potwierdzającego zarejestrowania kontraktu serwisowego u producenta sprzętu. Dokument musi zawierać numery seryjne urządzeń oraz okres świadczenia usługi, rodzaj wsparcia technicznego oraz reżimy czasowe.
 2. Dostarczone urządzenia przetargu nieograniczonego pochodzić będą z polskiego kanału dystrybucyjnego i będą posiadać pakiet usług gwarancyjnych producenta obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Przedstawienie opisu warunków świadczenia serwisu gwarancyjnego i usług pomocy technicznej.
 4. Faktura musi być wystawiona na użytkownika końcowego - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
 5. Gwarancja, licencje i rejestracja użytkownika końcowego musi być wystawiona na Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
 6. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyn.
 7. Kryteria wyboru oferty: 100% cena.
 8. Termin ważności oferty – 30 dni od daty złożenia ostatecznej oferty.
 9. Termin dostawy – do czterech tygodni od daty złożenia zamówienia.
 10. Termin płatności - 21 dni od daty otrzymania faktury i dostawy przedmiotu przetargu nieograniczonego potwierdzonej protokołem odbioru przez ZMPG.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz.: 11:00 w siedzibie Działu Informatyki i Telekomunikacji Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A, ul. Kwiatkowskiego 60/A1/110.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

 • Tomasz Olszak tel. 58/ 6274722, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

 

CE logo