Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Rozbudowa układu torowego i przyjmowanie dłuższych składów pociągów wpłynie na zwiększenie efektywności pracy terminalu i ograniczenie jazd manewrowych pociągów z lokomotywami spalinowymi. Dodatkowo z uwagi na intermodalny charakter terminalu, przewiduje się zmniejszenie ruchu ciężkich pojazdów samochodowych (naczepy wraz z kontenerem przewożone będą koleją).

Projekt przyczyni się również do ograniczenia hałasu generowanego przez pojazdy samochodowe oraz składy towarowe przetaczane po istniejącym układzie torowym. Wyposażenie terenu terminalu w szczelne, betonowe nawierzchnie z ujęciem w system kanalizacji wód opadowych, wyposażony w urządzenia oczyszczające, eliminuje możliwość zanieczyszczenia gruntu, wód podziemnych i wód powierzchniowych, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska.

Projekt będzie gotowy do funkcjonowania bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia udziału ekologicznego transportu morskiego w ogólnych przewozach ładunków. Projekt służy zwiększeniu konkurencyjności Portu Gdynia w rejonie Morza Bałtyckiego i w VI Paneuropejskim Korytarzu TEN-T.