Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (dalej: „ZMPG S.A.”) zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego oraz doradztwa w zakresie zarządzania aktywami.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) dalej zwana „Pzp” oraz Regulamin Udzielania Zamówień ZMPG S.A.
 2. Zapytanie ofertowe ma na celu wybór podmiotów świadczących odpłatnie usługi doradztwa inwestycyjnego oraz doradztwa w zakresie zarządzania aktywami.
 3. Zapytanie ofertowe ma charakter otwarty.
 4. Postępowanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
 • I etap – ocena złożonych ofert pod względem formalnym tj. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie III,
 • II etap – wybór najkorzystniejszej oferty.
 1. Zapytanie ofertowe podlega zamieszczeniu na:
 2. Po zamieszczeniu ogłoszenia w sposób opisany w pkt I. 6, ZMPG S.A. może poinformować znane sobie podmioty świadczące przedmiotowe usługi o ogłoszeniu zapytania ofertowego.
 3. Oferty z napisem: „Oferta na zapytanie ofertowe  z dnia 23.12.2016 roku” należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 18 stycznia 2017 roku do godziny 14:45 w siedzibie ZMPG S.A, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, pokój 310 (3 piętro – główne wejście do budynku).
 4. ZMPG S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w każdym terminie.
 5. Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego udzielają: p. Aleksandra Bora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz p. Piotr Nowak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

II. Obowiązki wybranego podmiotu

Bieżąca współpraca z ZMPG S.A. mająca na celu optymalną realizację polityki inwestycyjnej.

III. Warunki udziału dla Oferentów

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają poniższe wymagania i złożą wymagane dokumenty. Wszelkie dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.

Wymagania formalne

 1. Posiadanie licencji doradcy inwestycyjnego w myśl Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. nr 183 poz. 1538) lub innych kwalifikacji w dziedzinie zarządzania aktywami (stopień naukowy z dziedziny ekonomii lub finansów, CFA).

Wymagane doświadczenie

 1. Zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, udział w projektach oraz sporządzanie pisemnych opinii i ekspertyz z zakresu zarządzania aktywami.

ZMPG S.A. może żądać od Oferenta wyjaśnień co do złożonych dokumentów i oświadczeń.

 

IV. Złożenie oferty

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

Oferent przedstawia tylko 1 ofertę zawierającą stawkę za 1 godzinę pracy.

 

V. Punktacja ofert przez Komisję ZMPG S.A.

 1. Punktacja ofert, za:
 • Kwalifikacje – 40%
 • Doświadczenie – 40%
 • Stawka za 1 godzinę pracy – 20%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wybór Doradców na podstawie najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.