Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Rada Nadzorcza spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,

działając na podstawie § 26, pkt 4) i § 30 Statutu Spółki, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w brzmieniu mającym zastosowanie na dzień podejmowania uchwały

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Wiceprezesa Zarządu / Dyrektora ds. Finansów i Zarządzania Finansami

 

 I. Opis stanowiska i wymagań:

1. Kandydacina stanowisko Wiceprezesa Zarządu / Dyrektora ds. Finansów i Zarządzania Finansami, do którego obowiązków należy prowadzenie polityki Spółki w zakresie finansów, powinni spełniać łącznie poniższe warunki

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. spełniać inne, niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 5. posiadać bardzo dobrą znajomość języka polskiego;
 6. posiadać dobrą znajomość języka angielskiego.

2. Kandydatem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu / Dyrektora ds. Finansów i Zarządzania Finansami nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej grupy kapitałowej;
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Zagadnienia będące przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny wszystkich kandydatów:

 1. wiedza kandydata z zakresu działalności spółki oraz sektora, w którym spółka działa;
 2. znajomość przez kandydata zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, zasad wynagradzania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2017 poz. 2190 z późn. zm.), znajomość zasad nadzoru właścicielskiego oraz grup kapitałowych;
 4. doświadczenie kandydata do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

4. Niezależnie od zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny wszystkich kandydatów, wymaga się znajomości zagadnień związanych ze stanowiskiem,  o które ubiega się kandydat, w szczególności wiedzy w następującym zakresie:

  • rachunkowości i rachunkowości zarządczej,
  • kształtowania i realizacji strategii finansowej firmy,
  • znajomości polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego,
  • optymalizacji struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego, oceny projektów inwestycyjnych,
  • praktycznej znajomości systemów finansowych,
  • finansów spółek i zarządzania finansami,
  • ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej,
  • audytu i kontroli finansowej spółek,
  • bezpieczeństwa, w odniesieniu do zapisów ustaw, między innymi o: zarządzaniu kryzysowym, antyterroryzmie i cyberbezpieczeństwie,
  • znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego.

II. Zgłoszenia kandydatów i proces wyboru/selekcji:

1. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w Dziale Organizacyjnym (pok. nr 215 - II piętro) w siedzibie spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie do dnia 1 lipca 2019 r. do godz. 14.00. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą lub przesyłką ku­rierską z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu / Dyrektora ds. Finansów i Zarządzania Finansami – NIE OTWIERAĆ”.

2. W przypadku przesłania ofert pocztą lub przesyłką ku­rierską decyduje data wpływu do Spółki.

3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

a) list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV z podaniem adresu do korespondencji, e-mailowego i telefonu kontaktowego);

b) odpisy dokumentów potwierdzających:

 • posiadanie studiów wyższych lub ich uzyskanie za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
 • co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia).

Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;

c) oświadczenia:

 • o posiadaniu studiów wyższych lub ich uzyskaniu za granicą, uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
 • o posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • o posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • o niekaraniu za przestępstwa umyślne oraz o tym, że nie zostało wszczęte przeciw kandydatowi postępowanie karne/karnoskarbowe/dyscyplinarne,
 • o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • o niepełnieniu funkcji społecznego współpracownika posła, społecznego współpracownika senatora, lub społecznego współpracownika posła do Parlamentu Europejskiego,
 • o niezatrudnieniu w biurach poselskich, senatorskich, poselsko – senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • o niewchodzeniu w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań,
 • o niezatrudnieniu przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę i nieświadczeniu przez kandydata pracy na ich rzecz na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • o niepełnieniu funkcji z wyboru zakładowej organizacji związkowej ani zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • o tym, że aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki,
 • zawierające informację dotyczącą wskazania czy kandydat wykonuje/nie wykonuje innej działalności, która jest konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej przez Spółkę,
 • zawierające informację, czy kandydat uczestniczy/nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu,
 • zawierające informację, czy kandydat figuruje/nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • o znajomości języka obcego (ze wskazaniem stopnia jego znajomości),
 • o zgodzie, w przypadku wyboru kandydata na stanowisko podlegające postępowaniu, na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;

d) kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. są zobowiązani do złożenia Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać informację o spełnieniu tego obowiązku (na wzorze ustalonym w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów);

e) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej, niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

4. Otwarcie zgłoszeń zostanie dokonane w dniu 2 lipca 2019 r. o godz. 14:00.

5. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci, których oferty nie będą podlegały rozpatrzeniu, zostaną powiadomieni pisemnie, a złożone dokumenty zostaną im zwrócone.

6. Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej przez Radę Nadzorczą. O terminie spotkania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez kandydata do dnia 4 lipca 2019 r. Spotkania kandydatów z Radą Nadzorczą odbędą się w siedzibie Spółki w dniu 6 lipca 2019 r. od godz. 10:00, w sali 220.

7. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów w każdym czasie, bez podania przyczyn.

8. Podstawowych informacji o Spółce, wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, zawierający oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności, udziela Dział Organizacyjny (pok. nr 215 - II piętro) w siedzibie Spółki, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, w terminie do dnia 1 lipca 2019 r. w godz. od 8.00 do 14.00, w zakresie:

 • przedmiotu działalności Spółki,
 • wyników działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, dla którego zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe przez Walne Zgromadzenie.

9. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza powiadomi telefonicznie i pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez kandydata.

10. Zgłoszenia kandydatów odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną odesłane kandydatom listem poleconym.

11. Niezgłoszenie się kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w postępowaniu.

12. Mając na celu realizację zapisów art. 26 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, kandydat może zostać zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni dodatkowych oświadczeń wynikających z ww. ustawy.

13. W przypadku wyboru i powołania na członka Zarządu, Zarządzający będzie podlegał ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej, określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

14. W przypadku wyboru i powołania z członkiem Zarządu będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

15. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyrazi zgody na powołanie w skład Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko członka Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

16. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania, mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej RODO, informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000082699, posiadająca numer NIP 958-13-23-524.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem, Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Finansów i Zarządzania Finansami, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami prawa.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych — ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w zgłoszeniu przesłanym/złożonym zgodnie z ogłoszeniem Rady Nadzorczej o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska: Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem, Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Finansów i Zarządzania Finansami jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania kwalifikacyjnego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania i w celach archiwalnych.