Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Spis treści

STRATEGIA ROZWOJU PORTU

W dniu 11 sierpnia 2014 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o zatwierdzeniu Strategii Rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku.

Strategia obejmuje okres, w którym przypadnie 100-lecie powstania Portu Gdynia i jest związana z unijnymi budżetami 2014-2020 i 2021-2027. Wskazuje na działania jakie muszą być zrealizowane, by poprawić pozycję portu Gdynia na południowym Bałtyku.

Port Gdynia jest obecnie nowoczesnym portem uniwersalnym, specjalizującym się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro, w oparciu o sieć połączeń multimodalnych z zapleczem, regularne linie żeglugowe bliskiego zasięgu oraz połączenia promowe.

Nowe wyzwania technologiczne, ekologiczne i gospodarcze determinują potrzebę dalszych zmian w funkcjonowaniu portu gdyńskiego. Realizacja sformułowanych w Strategii kierunków rozwoju ma umożliwić Gdyni utrzymanie charakteru portu uniwersalnego, zdolnego do obsługi największych statków zawijających na Bałtyk i kluczowego węzła transportowego w europejskim korytarzu transportowym Bałtyk- Adriatyk.

 

Wizję Portu Gdynia określono w Strategii następująco:

Port Gdynia jako uniwersalny port multimodalny, logistyczny węzeł transportowy korytarza północ – południe, zdolny do kreowania przewag rynkowych.

Tak sformułowana wizja wskazuje jednoznacznie na przyszłościowe aspiracje Portu Gdynia, który ma nadal pozostać portem uniwersalnym o silnej marce, obsługującym także rynki tranzytowe w relacji północ – południe. Port Gdynia ma także poczynić niezbędne działania, by stać się portem oceanicznym, obsługującym również tranzyt morski.  Wysoki poziom jakości funkcjonowania Portu Gdynia ma umocnić jego pozycję rynkową i sprawić, iż ugruntowana, silna marka portu będzie wyróżnikiem przyciągającym użytkowników.

Z wizji Portu Gdynia wynika misja. Misja wyznacza główne obszary aktywności wewnętrznej Portu Gdynia- w układzie wewnątrzportowym, ale również wskazuje formy i sposoby jego reakcji na zjawiska i procesy wynikające z otoczenia krajowego i międzynarodowego.

 

Misja Portu Gdynia to:

Konsekwentne działania w celu zapewniania warunków do zrównoważonego rozwoju sektora usługowego Portu Gdynia poprzez rozwój infrastruktury, zapewnienie sprawnego dostępu transportowego, wspieranie dobrych praktyk rynkowych, dbałość o dobro otoczenia społecznego oraz utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Misja podkreśla konieczność zapewnienia zrównoważonego rozwój sektora usługowego w Porcie Gdynia. Niezbędne będą działania gwarantujące nowoczesny potencjał Portu Gdynia poprzez dostosowanie infrastruktury do potrzeb rynkowych, pozyskanie niezbędnych terenów rozwojowych dla funkcji portowo – morskich, a także utrzymanie wysokiej efektywności i zdolności inwestycyjnej portu. Obok potencjału,  niezbędnym jest zapewnienie sprawnego dostępu morskiego, kolejowego i drogowego.

Dla spełnienia misji i celów Portu Gdynia konieczna jest właściwa współpraca z kontrahentami, a także dbałość o dobro otoczenia społecznego oraz utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Analiza wnętrza, otoczenia dalszego i bliższego, jak również określenie słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń pozwoliła na zdefiniowanie czterech priorytetów i wyodrębnienie celów działania dla Portu Gdynia.


 


 

 

CE logo