Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Podążając ścieżką rozwoju oraz innowacji, w celu realizacji strategii ukierunkowanej na eko i smart port, ZMPG-a S.A. wraz z Partnerami projektu pn. „System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych” realizuje
przedsięwzięcie mające na celu weryfikację zasadności wykorzystania platformy bezzałogowej jako nośnika dla specjalistycznej aparatury pomiarowej.
Projekt powstał w wyniku zaangażowania podmiotów z Polski oraz Norwegii i realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum składające się z 5 pięciu podmiotów:

  1. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. - lider,
  2. Politechnika Gdańska - partner,
  3. Uniwersytet Morski w Gdyni - partner,
  4. Norwegian Institute of Water Research - partner,
  5. Miros AS. - partner.

Przedsięwzięcie związane jest z obecnymi trendami w zakresie rozwoju sektora platform bezzałogowych, panującymi w branży morskiej na całym świecie.

Wyniki przeprowadzanych testów, określą stopnień miarodajności prowadzonych w ten sposób badań batymetrycznych oraz automatycznego poboru prób wody. Na podstawie danych uzyskanych w trakcie realizacji projektu, powstaną modele 3D uwzględniające predykcję przemieszczania się określonych substancji takich jak np. rozlewy ropopochodne. Testy w rzeczywistym środowisku potencjalnego użytkownika, dostarczą szereg praktycznych spostrzeżeń oraz pozwolą na szybsze doskonalenie wdrażanych proekologicznych rozwiązań. W oparciu o analizy, raporty oraz obserwację, w końcowej fazie przedsięwzięcia, ZMPG-a S.A. stworzy dokument zawierający rekomendacje w zakresie funkcjonowania jednostek bezzałogowych w portach morskich, który zostanie skierowany do różnych instytucji państwowych zajmujących się niniejszą tematyką.

Projekt rozpoczyna się w dniu 1 lutego 2021 r. i potrwa trzy lata. W pierwszym etapie, zostanie przeprowadzony montaż specjalistycznej aparatury pomiarowej m.in. stacji pogodowej czy radaru wykrywającego rozlewy ropopochodne. Urządzenia te mają za zadanie zebrać jak najwięcej danych dot. stanu wody oraz przekazywać je w czasie rzeczywistym odbiorcy. Kolejnym krokiem jest wyłonienie, w drodze przetargu, wykonawcy w zakresie świadczenia usług niezbędnych do realizacji założeń projektu. Wymagane elementy, które musi zapewnić dostawca zewnętrzny, to m.in. specjalistyczna aparatura pomiarowa, której nośnikiem jest platforma bezzałogowa sterowana z lądu, z możliwością samodzielnego poruszania się po zadanej trasie. Kolejne zadanie realizowane w ramach projektu zakłada integrację danych oraz opracowanie przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Kolejny etap prac zakłada wykorzystanie jednostki bezzałogowej jako nośnika sprzętu do prowadzenia pomiarów batymetrycznych oraz pobierania prób wody. Dzięki analizie wyników badań powstaną profile fizyko-chemiczne wody oraz modele dna. Pozostałe zadania dotyczą m.in. integracji danych, tworzenia modeli 3D wraz z predykcją oraz zarządzania.


Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej