Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

W dniu 18 czerwca 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu  nr POIS.03.02.00-00-0015/17-00 ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

Wsparcie udzielone będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego DZIAŁANIE: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi: 292 027 285,08 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 145 456 713,59 PLN

Kwota dofinansowania z UE: 116 837 137,67 PLN

Zakończenie realizacji projektu do końca IV kwartału 2021 r.