Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Dnia 27 grudnia 2013 roku została podpisana umowa nr POIS.07.04.00-00-028/13-00 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia” POIS.07.04.00-00-028/13 w ramach działania 7.4:Rozwój transportu intermodalnego, priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 74 621 334,60 PLN.

Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 60 239 878,54 PLN.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 30 119 939,27 PLN.

Prace budowlane będą realizowane w latach 2014-2015.