Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Realizacja projektu wpisuje się w szereg dokumentów strategicznych i stawianych przez nie celów, zarówno na poziomie wspólnotowym jak i krajowym, regionalnym i lokalnym.

Oto cele, do których realizacji przyczynia się projekt:

Budowa terminalu jest projektem o strategicznym znaczeniu dla społeczno ‐ gospodarczego rozwoju kraju i regionu a także dotyczy realizacji zadań publicznych.

Inwestycja przyczyni się do rozwoju połączeń typu "autostrady morskie" i będzie komplementarna z zakończonym niedawno projektem "Autostrada Morska Gdynia - Karlskrona". Zaoferowana będzie pełna dostępność transportowa do portu jako warunek rozwoju multimodalnej platformy logistycznej. Gdynia jest węzłem bazowym sieci TEN-T i portem Kategorii A. Miejsce Portu Gdynia jest związane, między innymi, z rolą jaką będzie odgrywał w Korytarzu Bałtyk-Adriatyk, jednym z 9 kluczowych Transeuropejskich Korytarzy Transportowych sieci TEN-T.

Nowy terminal zostanie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie kolejowego terminalu intermodalnego i będzie miał zapewniony efektywny dostęp drogowy.

Istotne jest również, że w ramach inwestycji wybudowane zostaną punkty odbioru ścieków statkowych oraz zasilania statków w energię elektryczną z lądu wraz z niezbędną infrastrukturą.

Wszystko to stworzy możliwości obsługi znacznie większych, wchodzących na rynek żeglugowy, promów pasażerskich: dł. ok. 245m, szer. ok. 30m, wys. ok. 50m, zanurzenie ok. 6,7m, GT ok. 64.000. Przewiduje się podwyższenie zdolności przeładunkowej Portu w zakresie obsługi przewozów ro-ro i promowych do 9,7 mln t. Także utrzymanie przez Port Gdynia uniwersalnego charakteru portu i posiadanych przewag rynkowych i dalszy zrównoważony rozwój na głównych bałtyckich rynkach ładunkowych: kontenerowym, ro-ro, w tym promowym. Stworzone zostaną możliwości pozyskania znaczących obrotów tranzytowych.

Na terenie nowego terminalu promowego, który, tak jak cały Port Gdynia, znajduje się w zasięgu morskiego przejścia granicznego w Gdyni (ustalonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.06.2001r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. nr 62 poz. 632)), utworzone zostanie stanowisko do kontroli granicznej i celnej samochodów ciężarowych przeładowywanych na terenie Portu Gdynia. Będzie to jedyne takie stanowisko na terenie portu. W momencie gdyby terminal zaczął obsługiwać trasy spoza ruchu wewnętrznego UE, wówczas zakłada się, że na terenie terminalu utworzony zostanie punkt kontroli granicznej.

Projekt przyczyni się do realizacji celu Strategicznych Wytycznych Wspólnoty "poprawa atrakcyjności państw członkowskich, regionów i miast poprzez poprawę dostępności, zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu usług i zachowanie ich potencjału środowiskowego".

Przedmiotowy projekt jest wskazany w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.) (dalej SRT) w pkt 7.3.3. „Lista projektów morskich” pod pozycją 12 oraz w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych pod pozycją nr 3.2-7 i będzie realizować zawarte tam cele.

Obejmuje on zarówno cele ogólne, główne UE, określone w Strategii Europa 2020, Białej Księdze Transportu (w tym w szczególności stworzenie do 2030 r. w pełni funkcjonalnej, ogólnounijnej, multimodalnej sieci bazowej TEN-T, co przyczyni się do utworzenia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych), KPR (Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020) oraz w Strategii Rozwoju Transportu), jak też cel strategiczny, transportowy, założony w SRT, dotyczący stworzenia nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej, poprawy sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym oraz zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności.

Natomiast w szczególności, spełniać będzie cel operacyjny, jakim jest uzupełnienie sieci TEN-T. Jeśli chodzi o przewozy towarowe, budowa nowego terminalu przyczyni się do najistotniejszej obecnie poprawy jakości i niezawodności usług, w tym zwiększenia prędkości handlowych, obsługi statków i zapewnienia odpowiednich parametrów infrastruktury oraz obniżenia kosztów dostępu do infrastruktury i stabilnej polityki taryfowej.

Wypełnienie celów Działania 3.2 „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

A: Transport morski

Budowa nowego terminalu promowego przyczyni się do poprawy konkurencyjności Portu Gdynia głównie poprzez skrócenie czasu pobytu promu w porcie z uwagi na znaczne skrócenie drogi do nabrzeża oraz sprawniejszą, efektywniejszą obsługę przeładunkową. Lepsze parametry nawigacyjne – czas pobytu promu w porcie (czas reda - reda) może ulec skróceniu o około 40 minut w trakcie jednego zawinięcia, przez co zawinięcia promów powodować będą znacznie mniejsze utrudnienia dla ruchu pozostałych jednostek, a także spowodują znaczące skrócenie czasu podroży, co daje z kolei bardzo duże oszczędności społeczne.

Nastąpi również poprawa bezpieczeństwa morskiego, poprzez inwestycję w infrastrukturę dostępu do portu od strony morza (nowe stanowisko promowe z dwupoziomową rampą przeładunkową, w dogodniejszej dla bezpiecznego manewrowania promem lokalizacji - wzrost bezpieczeństwa nawigacyjnego - i przeładunku) i lądu (kolejowy terminal intermodalny), infrastrukturę portową (bramki check-in nowego typu, zapewniające dokładną kontrolę ładunków wjeżdżających na prom). Nastąpi także uzupełnienie istniejących pachołów cumowniczych nowymi w lokalizacji zapewniającej optymalne parametry cumowania. Istniejące pachoły, tam gdzie jest to możliwe, pozostaną jako wyposażenie nabrzeża, a w miejscach kolizji zostaną zdemontowane. Rozwiązanie takie zapewnia większe bezpieczeństwo cumowania i odbijania w zróżnicowanych warunkach pogodowych.

Inwestycja ta zapewnia ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przez statki poprzez:

- zainstalowanie infrastruktury do odbioru ścieków sanitarnych ze statków, co przyczyni się do ograniczenia zrzutu ścieków do wód morskich, a co za tym idzie jednoznacznie wpłynie na poprawę środowiska morskiego;

- budowę dedykowanej kanalizacji kablowej do zasilania statków z lądu w energię elektryczną, co przyczyni się do eliminacji pracy agregatów prądotwórczych na statkach, ograniczy emisję hałasu oraz emisję substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne, w tym gazów cieplarnianych.

Przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana w sposób zapewniający całkowitą szczelność kanalizacji sanitarnej. W zakresie kanalizacji deszczowej, wody opadowe i roztopowe odprowadzone będą wylotami do basenu portowego, po uprzednim ich podczyszczeniu. Nawierzchnie nabrzeża zostaną uszczelnione. Odwodnienie i uszczelnienie torowisk spowoduje ograniczenie do minimum możliwości przypadkowego skażenia gruntu.

C: Transport intermodalny

Zrealizowany projekt budowy terminalu promowego, będzie umożliwiał  między innymi korzystanie z terminalu intermodalnego (kolej ↔ prom, droga ↔ prom) wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym infrastrukturą dostępową). Terminal ma obsługiwać przeładunek specjalistycznych kolejowych naczep intermodalnych, który dotychczas w Porcie Gdynia nie miał miejsca.

Inwestycja zlokalizowana będzie w sieci TEN-T. Na terminalu obsługiwane będzie  połączenie Gdynia – Karlskrona mające status Autostrady Morskiej.

Inwestycja nie będzie obejmowała prac remontowych, jak również nie będzie dotyczyła bieżącego utrzymania infrastruktury.