A A A

Projekt “MOSES” (Motorway of the Sea European Style)

Projekt był realizowany w ramach VI Programu Ramowego UE. Projekt rozpoczął się 01 czerwca 2007r, a planowanym termin zakończenia był maj 2010. Niestety, począwszy od 14 grudnia 2008r. Komisja Europejska wstrzymała realizację i finansowania projektu ze względu na niezadowolenie z przebiegu i kierunku prac prowadzonych w projekcie przez partnerów projektu.

Podstawowym celem projektu było przygotowanie planu działań, szczegółowych kryteriów oraz tworzenia warunków i innowacyjnych metod dla rozwoju Autostrad Morskich jako części Trans-Europejskich Korytarzy Transportowych (TEN-T).

Koncepcja  MOSES miała przyczynić się również do wzrostu wykorzystania Żeglugi Bliskiego Zasięgu (Short Sea Shipping) w Unii Europejskiej o 30% do roku 2020. Prace, które zostały wykonane w projekcie miały koncentrować się głównie na  tworzeniu, testowaniu, wdrażaniu, kontroli oraz oszacowaniu ekonomicznych, technicznych, operacyjnych oraz prawno-organizacyjnych warunków umożliwiających rozwój autostrad morskich. Wyniki projektu miały zostać adoptowane przez Komisję Europejską jako podstawę do rozwoju i wdrażania autostrad morskich we Europie.

W projekcie uczestniczyły 41 partnerów z 15 krajów, w tym firmy konsultingowe, uczelnie, porty, przewoźnicy morscy. Liderem i koordynatorem projektu była firma MARINTEK z Norwegii. Ponadto  DG TREN Komisji Europejskiej sprawował nadzór nad projektem.

Projekt był podzielony na 4 podprojekty (Sub-Projects -SP), w których poszczególne działania miały zostać wykonane w 52 Pakietach Roboczych (52 Work Packages).

SP 1 – Zarządzenie projektem

SP2 – Budowa Koncepcji Biznesowych

SP 3 – Testowanie i wdrażanie Koncepcji Biznesowych

SP 4 – Monitoring, Kontrola, Usprawnienie oraz integracja koncepcji

MOSES był projektem kompleksowym, ambitnym i  posiadającym zasięg ogólno-europejski. Port Gdynia był jednym z głównych portów z Regionu Morza Bałtyckiego, który uczestniczył w projekcie, w którym wyniki projektu miały zostać testowane i wdrażane. Biorąc pod uwagę starania Portu Gdynia o nadanie statusu  Motorway of the Sea, aktywny naszego udziału w projekcie był istotny.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699