A A A

Harmonogram – Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja

Planowany harmonogram inwestycji pn. “Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”

ROZBUDOWA DOSTĘPU KOLEJOWEGO DO ZACHODNIEJ CZĘŚCI PORTU GDYNIA – PRZEBUDOWA I ELEKTRYFIKACJA
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Lp.
Zadania
Lp. procesu
Procesy
Uwagi w zakresie stanu prac
1.
Przebudowa i elektryfikacja układu kolejowego w zachodniej części Portu Gdynia
1.1
Przygotowanie projektu (analizy, koncepcje, pozyskanie gruntów, ocena środowiskowa)
Proces zakończono
Q3-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
1.2
Przygotowanie dokumentacji projektowej
Proces zakończono.
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
1.3
Procedura przetargowa na roboty budowlane
Proces zakończono.
Umowę z Wykonawca robót podpisano w dniu 5.04.2019r.
Q2-Q4
Q1-Q2
1.4
Realizacja robót budowlanych
Przekazania terenu budowy nastąpiło w dniu 15.04.2019r.
Termin umowny zakończenia realizacji robót 05.01.2021r.
Z uwagi na niezakończenie robót przez PKP PLK S.A. na styku z projektem ZMPG S.A. termin umowny zakończenia realizacji robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydłużono do 14.06.2021r.
Dokonano odbioru końcowego robót i uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
Proces zakończono.
Q2-Q4
Q1-Q4
 Q1-Q2

 

Wszystkie dane objęte zamieszczonymi powyżej opracowaniami mają charakter wyłącznie informacyjno-poglądowy. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika niniejszej strony lub innych osób z tytułu dostępu i wykorzystywania informacji objętych zamieszczonymi powyżej opracowaniami, jak również z tytułu jakichkolwiek negatywnych skutków jakiejkolwiek decyzji lub działania (bądź zaniechania) podjętego na podstawie lub w związku z informacjami, zawartymi w zamieszczonych powyżej opracowaniach, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód zarówno majątkowych jak i niemajątkowych, bezpośrednich i pośrednich, w tym strat jak i utraconych korzyści, które mogą powstać z tej przyczyny. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian oraz usuwania informacji zawartych w powyższych opracowaniach w całości lub w dowolnej części w każdym czasie i z jakichkolwiek przyczyn. W związku ze zmianą lub usunięciem w/w informacji w stosunku do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni nie mogą być kierowane przez użytkowników niniejszej strony lub inne osoby jakiekolwiek roszczenia zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Żadna informacja zawarta w zamieszczonych powyżej opracowaniach nie stanowi oferty, zaproszenia do zawarcia umowy, ogłoszenia o zamówieniu, ani żadnego innego oświadczenia woli w rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego, jak również nie kreuje po stronie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, żadnego zobowiązania o charakterze prawnym.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy