A A A

Planowany harmonogram inwestycji pn. “Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia”

BUDOWA INFRASTRUKTURY PORTOWEJ DO ODBIORU ŚCIEKÓW ZE STATKÓW W PORCIE GDYNIA
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Lp.
Zadania
Lp. procesu
Procesy
Uwagi w zakresie stanu prac
1.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, przepompownią oraz monitoringiem ścieków
1.1
Przygotowanie projektu (analizy, koncepcje, pozyskanie gruntów, ocena środowiskowa)
Proces zakończono
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q2
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1
1.2
Przygotowanie dokumentacji projektowej
Proces zakończono. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
Q1-Q4
Q1-Q2
Q3-Q4
Q1-Q4
Q1-Q3
1.3
Procedura przetargowa na roboty budowlane
Proces zakończono. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 14.11.2019r.
Q2-Q4
1.4
Realizacja robót budowlanych
Przekazanie terenu budowy nastąpi w dniu 26.11.2019r. Termin umowny zakończenia realizacji robót do 14.11.2020r. Ostatecznie termin umowny zakończenia realizacji robót wydłużono do 15.12.2020r. Realizacja robót została zakończona w terminie umownym. Z uwagi na opóźnienie w pozyskiwaniu zaktualizowanej decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydłużono do 31.08.2021r. W sierpniu 2021r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Proces zakończono.
Q4
Q1-Q4
Q1-Q3
2.
Budowa instalacji do uzdatniania ścieków ze statków do zrzutu do sieci miejskiej
2.1
Przygotowanie projektu (analizy, koncepcje, pozyskanie gruntów, ocena środowiskowa)
Proces zakończono
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q2
Q4
Q1-Q4
Q1
2.2
Procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane
Proces zakończono.
Q3-Q4
 Q1
2.3
Przygotowanie dokumentacji projektowej
Proces zakończono. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
Q1-Q4
 Q1
2.4
Realizacja robót budowlanych
Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 5.08.2020r. Przekazanie terenu budowy nastąpiło w dniu 27.08.2020r. Termin umowny zakończenia realizacji robót: do 5.11.2021r. Ostatecznie termin umowny zakończenia realizacji robót wydłużono do 23.12.2021r., a termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydłużono do 28.02.2022r. Realizacja robót została zakończona w terminie umownym. W lutym 2022r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Proces zakończono.
Q2-Q4
 Q1-Q4
Q1

 

Wszystkie dane objęte zamieszczonymi powyżej opracowaniami mają charakter wyłącznie informacyjno-poglądowy. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika niniejszej strony lub innych osób z tytułu dostępu i wykorzystywania informacji objętych zamieszczonymi powyżej opracowaniami, jak również z tytułu jakichkolwiek negatywnych skutków jakiejkolwiek decyzji lub działania (bądź zaniechania) podjętego na podstawie lub w związku z informacjami, zawartymi w zamieszczonych powyżej opracowaniach, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód zarówno majątkowych jak i niemajątkowych, bezpośrednich i pośrednich, w tym strat jak i utraconych korzyści, które mogą powstać z tej przyczyny. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian oraz usuwania informacji zawartych w powyższych opracowaniach w całości lub w dowolnej części w każdym czasie i z jakichkolwiek przyczyn. W związku ze zmianą lub usunięciem w/w informacji w stosunku do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni nie mogą być kierowane przez użytkowników niniejszej strony lub inne osoby jakiekolwiek roszczenia zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Żadna informacja zawarta w zamieszczonych powyżej opracowaniach nie stanowi oferty, zaproszenia do zawarcia umowy, ogłoszenia o zamówieniu, ani żadnego innego oświadczenia woli w rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego, jak również nie kreuje po stronie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, żadnego zobowiązania o charakterze prawnym.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699