A A A

Zgodnie z art. 43g ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne operator systemu elektroenergetycznego prowadzi, w postaci elektronicznej, rejestr magazynów energii elektrycznej przyłączonych do jego sieci, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci, zgodnie z wzorem określonym w przepisach wykonawczych.

W przypadku gdy właściwym do dokonania wpisu do rejestru magazynów energii elektrycznej może być więcej niż jeden operator systemu elektroenergetycznego, wpisu do tego rejestru dokonuje operator wybrany przez posiadacza magazynu energii elektrycznej.

Wpisowi do rejestru magazynów energii elektrycznej  podlegają magazyny energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW.

Operator systemu elektroenergetycznego jest obowiązany wpisać magazyn energii elektrycznej do rejestru magazynów energii elektrycznej w terminie 14 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji lub otrzymania informacji przekazanej przez posiadacza magazynu.

Gdy magazyn energii elektrycznej wchodzi w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do sieci danego operatora systemu elektroenergetycznego, posiadacz tego magazynu jest obowiązany przekazać temu operatorowi informację (zgodnie z wzorem informacji podanym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 21.10.2021 roku w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej) zawierającą określone dane w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji.

Rejestr magazynów energii elektrycznej zawiera:

 1. oznaczenie posiadacza magazynu energii elektrycznej, w tym:
  1. imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej posiadacza magazynu energii elektrycznej,
  2. miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, siedzibę oraz jej adres,
  3. numer PESEL albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
 2. oznaczenie magazynu energii elektrycznej zawierające:
  1. określenie technologii wykorzystywanej do magazynowania energii elektrycznej,
  2. dane dotyczące łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej określonej w kW,
  3. dane dotyczące pojemności magazynu energii elektrycznej określonej w kWh,
  4. sprawność magazynu energii elektrycznej,
  5. maksymalną moc ładowania wyrażoną w kW,
  6. maksymalną moc rozładowania wyrażoną w kW,
  7. miejsce przyłączenia magazynu energii elektrycznej,
  8. wskazanie, czy magazyn energii elektrycznej stanowi część jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego;
 3. tytuł prawny do posiadanego magazynu energii elektrycznej.

Rejestr magazynów energii elektrycznej jest jawny i udostępniany przez operatora systemu elektroenergetycznego na jego stronie internetowej, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które zastrzegł posiadacz magazynu energii elektrycznej, lub podlegających ochronie danych osobowych.

Posiadacz magazynu energii elektrycznej powiadamia operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych zawartych w rejestrze w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych. Operator systemu elektroenergetycznego jest obowiązany do zaktualizowania tych danych w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

Informacje przygotowane na podstawie wzoru informacji, o której mowa w art. 43g ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, zgodnego z wzorem informacji podanym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 21.10.2021 roku w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej, mogą Państwo przesłać do nas za pomocą poczty elektronicznej na adres zup@port.gdynia.pl lub na nasz adres korespondencyjny.

Wzór informacji – Załącznik nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z 21.10.2021 roku w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej

Poniżej przedstawiamy wykaz magazynów energii przyłączonych do sieci ZMPG S.A. o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW.

Rejestr magazynow energii

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699