Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Nadrzędnym celem planowanego projektu było podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury transportowej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska.

Celami pośrednimi było:

  1. Wzrost konkurencyjności Portu Gdynia w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez działania służące rozwojowi przeładunków w technologii Ro-Ro na obszarze obecnie wykorzystywanego w tym celu Terminalu.
  2. Zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków poprzez lepsze dostosowanie Terminalu Ro-Ro do przewozów kolejowych.

W ostatnich latach nastąpił wzrost znaczenia przewozu ładunków typu ro-ro w ogólnym bilansie przeładunków portowych. Wychodząc naprzeciw tendencjom ogólnoświatowym oraz chcąc utrzymać pozycję konkurencyjną gdyńskiego portu, Zarząd Spółki ZMPG S.A. podjął decyzję o realizacji inwestycji zapewniającej dalszą rewitalizację konwencjonalnego rejonu drobnicowego oraz konsekwentny rozwój technologii ro-ro. Realizacja inwestycji przyczyniła się do dalszego rozwoju portu gdyńskiego w ofercie dotyczącej tej technologii.

Projekt był zgodny z celami osi priorytetowej POIS 2007-2013, dotyczył przebudowy i budowy infrastruktury wewnątrzportowej i dostępowej do portu od strony lądu i morza.

Wąskie gardła i problemy na obszarze projektu Rozbudowy infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro:

Zasadniczym problemem rozwojowym regionu jest niska jakość systemu transportowego. Zachodnie i wschodnie obszary województwa wymagają poprawy dostępności i jakości połączeń transportowych z ośrodkami gospodarczymi województwa, głównie z aglomeracją trójmiejską. Stan techniczny dróg i obiektów inżynieryjnych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych jest zły, a poziom bezpieczeństwa ruchu trudny do zaakceptowania. Linie kolejowe są od lat niedoinwestowane, co wpływa na ich wyeksploatowanie. Wydłużający się czas podróży dodatkowo obniża konkurencyjność kolei względem przewozów drogowych. Dlatego inwestycja w Terminalu Ro-Ro w swoim zakresie obejmowała punktowe przygotowanie systemu transportu kolejowego do obsługi intermodalnej towarów oraz przygotowanie wysokiej jakości sieć dróg wewnętrznych.

Powodem kompleksowej realizacji całego projektu była pilna potrzeba wykonania następujących zadań:

  • przebudowa ulicy Rumuńskiej i placów manewrowo-składowych, przebudowa ulicy Dokerów;
  • przebudowa układu torowego (przy ul. Dokerów oraz ul. Indyjskiej) z dostosowaniem do technologii intermodalnych;
  • budowa drogi technologicznej łączącej plac XXVI oraz place A i B z ulicami Rotterdamską i Janka Wiśniewskiego (ulice łączące Terminal z drogami krajowymi);
  • budowa placów manewrowo-składowych po mag. nr 20, R i bunkrze.
 

Drugim ważnym argumentem wykonania prac budowlanych było wejście nowego armatora i zmiana struktury przeładunków (wzrost przewozów naczep), co powodowało zmiany priorytetów zgłaszanych przez Terminal i armatorów (w tym typów i parametrów statków). Dlatego też m.in. zaistniała potrzeba powiększenia placów manewrowych dla zestawów drogowych i naczep (plac XXVI).

W zakresie projektu unijnego zawarte były, oprócz ww. zadań, następujące elementy: przebudowa placów (XIXA, XX, XXII, XXIII, XXV), wyburzanie magazynów (20, R, bunkier) i budowa w ich miejsce nowych placów, budowa górnej rampy ro-ro przy Nabrzeżu Rumuńskim wraz z modernizacją linii cumowniczej, przebudowa torów kolejowych w II strefie Nabrzeże Stanów Zjednoczonych.

Wymienione elementy oraz szczególnie istotne połączenie drogowe Terminalu z placami na zapleczu (plac XXVI, plac XXVIIb, place na posesji Polska 28 i 30 (A i B) służą już (po realizacji projektu) obsłudze ruchu technologicznego Terminalu Ro-Ro, kierowanego z rejonu Basenu V na place manewrowo-składowe. Głównym placem odstawczym dla naczep jest plac XXVI. Plac XXVIIb służy jako tzw. parking "0" dla pojazdów zmierzających do Terminalu Ro-Ro i obecnie ruch ciężarówek po zjechaniu z ul. Wiśniewskiego (po skomunikowaniu obszaru wybudowaną nową drogą technologiczną), odbywa się w układzie wewnętrznym portu (poprzez ul. Rotterdamską). Również część ruchu ciężarówek w tym kierunku jest obecnie (po realizacji projektu) kierowana z ul. Wiśniewskiego drogą technologiczną, czyli z pominięciem przejazdu przez skrzyżowanie na Węźle Solidarności, będącym głównym skrzyżowaniem dla ruchu osobowego w kierunku centrum miasta Gdyni.

Produkty wynikające z projektu:

  1. Wybudowane drogi w układach transportowych portów morskich: 0,78 km.
  2. Przebudowane drogi w układach transportowych portów morskich: 1,20 km.
  3. Wybudowane linie kolejowe w układach transportowych portów morskich: 0,66 km.
  4. Przebudowane linie kolejowe w układach transportowych portów morskich: 2,00 km.