A A A

Projekt studyjny pn.: „Water Innovation System Amplifier (WISA): Test-beds for water innovation”.

Projekt Water Innovation System Amplifier (WISA): Test-beds for water innovation jest projektem międzynarodowym, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg South Baltic 2014-2020.

16 maja 2019 roku w Palandze na Litwie Komitet Monitorujący UE składający się z przedstawicieli państw członkowskich oraz państw partnerskich (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii), wybrał dziewięć projektów, które otrzymają dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg South Baltic Programme 2014-2020. Wśród uhonorowanych znalazł się także projekt WISA nr STHB.02.02.00-SE-0153/18.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w grudniu 2018 roku złożył deklarację o chęci przystąpienia do projektutym samym stając się obok Politechniki Gdańskiej jednym z sześciu partnerów. Funkcję lidera przyjął na siebie Krinova Incubator and Science Park ze Szwecji.

Umowa partnerska (Partnership Agreement) z Krinova AB została podpisana przez ZMPG S.A. w dniu 20 listopada 2019 roku.

Projekt łączy współpracę Polski, Litwy i Szwecji. Głównym celem projektu jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń, dostających się wraz z wodą opadową i ściekami do Morza Bałtyckiego, co będzie miało pozytywny skutek, nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także dla społeczności nadmorskich. W projekcie wykorzystane zostaną opracowane przez Krinova Incubator and Science Park metody rozwoju ekologicznych technologii radzenia sobie z wodami opadowymi w portach i innych tego typu obszarach.

Równolegle zakupione zostaną przenośne urządzenia pomiarowe tzw. „samplery” i stworzone zostaną stanowiska testowe w obszarach objętych przez South Baltic Programme, które będą wykorzystywane po zakończeniu projektu. Zakupione urządzenia po zakończeniu projektu pozostaną do dyspozycji ZMPG S.A. i będą wykorzystywane do dalszych badań i analiz, niezbędnych przy nowych inwestycjach i codziennym funkcjonowaniu portu.

Projekt umożliwi określenie potencjalnego wpływu wód opadowych z terenów planowanych inwestycji na osiągnięcie celów środowiskowych, określonych zgodnie z ramową Dyrektywą Wodną dla jednolitych części wód „Zatoka Pucka Zewnętrzna”. Analiza zebranych wyników pozwoli w sposób adekwatny dobrać środki techniczne ochrony wód na terenie portu.

Udział ZMPG S.A. w projekcie WISA będzie kolejnym krokiem Portu Gdynia ukierunkowanym na ochronę środowiska morskiego, nowe technologie i zrównoważony rozwój, tym samym wpisując się w ideę zielonego portu „Green Port”.

W ramach realizacji projektu powołano zespół zadaniowy składający się ze specjalistów różnych komórek organizacyjnych Spółki. Zespół powołano na trzy letni okres realizacji projektu tj. do dnia 31 maja 2022 r., oraz dodatkowo na okres niezbędny na finansowe zamknięcie projektu tj. około 2 miesięcy po zakończeniu zadań merytorycznych.

Oczekiwane korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie:

  1. Wymiana doświadczeń z innymi bałtyckimi portami w tym m in. z portami Aahus (Szwecja) oraz Kłajpeda (Litwa),
  2. Dostęp do zasobów wiedzy instytucji naukowych – w tym  Politechniki Gdańskiej – w zakresie gospodarowania wodami opadowymi,
  3. Możliwość prowadzenia szczegółowej analizy wód opadowych w Porcie Gdynia pozwalającej na kontrolę pod kątem utrzymania czystości w trakcie operacji przeładunkowych oraz emisji zanieczyszczeń do wód opadowych w tym czasie,
  4. Możliwość przetestowania systemów oczyszczania wody i wyciągnięcia wniosków, co do przyszłych, stałych instalacji tego typu w Porcie Gdynia,
  5. Możliwość zachowania, na potrzeby dalszego użytkowania w Porcie Gdynia, sond i czujników pomiarowych,
  6. Wykonanie opracowania, określającego zależność składu chemicznego wód opadowych od rodzaju prowadzonej działalności,
  7. Zaproponowanie i przeanalizowanie potencjalnych rozwiązań związanych z  gospodarowaniem wodami opadowymi w projektowanym Porcie Zewnętrznym,
  8. Potencjalne zmniejszenie wpływu Portu Gdynia na środowisko morskie, w tym na  obszary Natura 2000.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronach internetowych:

https://www.southbaltic.eu/-/wisa

https://www.krinova.se/projekt/wisa-water-innovation-system-amplifier/

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy