A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. we współpracy partnerskiej z Enamor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, jako Liderem, i Akademią Morską w Gdyni, jako Partnerem, realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.

 

Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna

w rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu

przez firmę Enamor Sp. z o.o. z Gdyni”

 

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 01.01 Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 01.01.01 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Opis projektu:

Projekt polega na stworzeniu prototypu systemu monitorowania obciążenia nabrzeży i umocnień dna w basenach portowych, wywołanych oddziaływaniem strumieni zaśrubowych pędników i sterów strumieniowych statków. System monitorowania obciążeń będzie umożliwiał pomiar ciśnień dynamicznych, a następnie transmisję danych i alarmowanie o przekroczeniu zadanych wartości granicznych. Innowacyjność projektu polegać będzie na opracowaniu niestosowanego dotąd systemu monitorowania obciążeń umocnień dna akwenu przy nabrzeżu portowym w sposób pośredni, na podstawie pomiaru ciśnień na ściance nabrzeża dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii informatycznych, mechatroniki, hydromechaniki, praktycznej wiedzy w zakresie hydrotechniki i eksploatacji infrastruktury portowej. W ramach realizacji projektu zostaną rozwiązane i zrealizowane zadania, które umożliwią uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurencją. Zostanie opracowana architektura systemu docelowego i komercyjne rozwiązanie systemu pomiarowego, systemów IT transmisji danych i alarmowania. System zostanie przetestowany w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych w Porcie Gdynia.  Po realizacji projektu planuje się wdrożenie produktu finalnego na rynek polski i zagraniczny.

Okres realizacji projektu:

01.04.2017 r. – 30.04.2020 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie, budowa i wdrożenie na rynek systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków.

 

Partnerzy projektu:

 
 

Ogólna wartość projektu: 873.075,34 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 835.245,34 PLN
Wartość dofinansowania: 561.614,27 PLN

 

Raporty:
Raport zbiorczy z realizacji projektu

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699