A A A

Konferencja otwierająca

W dniu dzisiejszym , tj.2 sierpnia br., w ramach promocji projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia”, odbyła się w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. konferencja otwierająca.
Projekt ten realizowany przez Zarząd Portu uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych, w ramach działania 7.2. Rozwój Transportu Morskiego, w priorytecie VII Transport Przyjazny Środowisku, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności została podpisana 12 lipca 2012 w Warszawie, w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT). Dofinansowana inwestycja jest zlokalizowana we wschodniej części Portu Gdynia na obszarze przewidzianym pod rozwój funkcji przeładunkowych w systemie Ro-Ro.

Koszt całkowity projektu, którego realizacja rozciąga się na lata 2009-2013, wynosi ponad 119 milionów złotych.

Z tej kwoty wydatki kwalifikowalne wynoszą niecałe 53 miliony złotych. Przyznana, zgodnie z umową, kwota dofinansowania z UE to prawie 45 milionów złotych. Resztę kosztów inwestycji pokryje ZMPG-a S.A. ze środków własnych. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w czerwcu 2009 r. i potrwają do końca 2013 r.

Projekt „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia” polega na rozbudowie infrastruktury w celu zwiększenia możliwości przeładunkowych we wschodniej części portu, co pozwoli na utrzymanie pozycji konkurencyjnej gdyńskiego portu w regionie Morza Bałtyckiego.

W ramach przedsięwzięcia planuje się bardziej efektywne zagospodarowanie istniejącej powierzchni przy nabrzeżach portowych oraz zapewnienie sprawniejszego przeładunku transportowanych drogą morską towarów. Wymaga to m.in. przebudowy znajdujących się na wschodnim obszarze portu układów drogowych i kolejowych oraz wyburzenia niektórych obiektów. Projekt zakłada m.in.: wybudowanie dróg o długości około 0,8 km, przebudowanie dróg na odcinku 1,2 km, wybudowanie linii kolejowych w układach transportowych portu o długości około 0,7 km oraz przebudowane linii kolejowych na odcinku 2 km. W ramach tego projektu zrealizowana została również przebudowa rampy ro-ro, obejmująca budowę górnej rampy oraz przebudowę dolnej rampy i urządzeń cumowniczych.

Infrastruktura portowa powstała w wyniku realizacji tego projektu będzie udostępniana przez ZMPG-a S.A. użytkownikom portu na zasadzie ogólnodostępności. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju transportu na Morzu Bałtyckim w ramach sieci transeuropejskich (TEN-T). Sprzyja również ograniczeniu negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, dzięki zwiększeniu udziału alternatywnych gałęzi transportu, tj. przewozów drogą morską i kolejową, w stosunku do transportu drogowego.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699