A A A

Okres realizacji: 2016-2019 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne na stronie: http://tentacle.eu/


TENTacle w kontekście polityki transportowej UE

 

 

Korytarze sieci bazowej TEN-T stanowią nowy instrument polityki transportowej Unii Europejskiej, mający na celu zwiększanie mobilności, intermodalności i interoperacyjności głównych arterii komunikacyjnych w Europie. Region Morza Bałtyckiego przecinają trzy duże korytarze sieci bazowej, tj. korytarz kraje skandynawskie – Morze Śródziemne, korytarz Morze Północne – Bałtyk oraz korytarz Bałtyk – Adriatyk.

Oczekuje się, że wspólne działanie służące wyeliminowaniu do roku 2030 fizycznych, technicznych, operacyjnych i administracyjnych „wąskich gardeł”, istniejących obecnie w obrębie korytarzy sieci bazowej, będzie realizowane przy zaangażowaniu ze strony różnorodnych grup interesariuszy.

 

 

Utworzenie wyżej wymienionych trzech korytarzy niesie z sobą ogromny, niewykorzystany dotąd potencjał w zakresie stymulowania pozytywnych efektów w Regionie Morza Bałtyckiego, wychodzących poza sektor transportu oraz obszary geograficzne znajdujące się na trasie korytarzy.

Otwarcie sieci na szerszą grupę interesariuszy oraz objęcie ich zasięgiem większego obszaru geograficznego wymaga jednak podjęcia licznych wyzwań. Wynikają one m. in. z niskiej świadomości i niedostatecznego zrozumienia korzyści płynących z utworzenia korytarzy sieci bazowej w kontekście wyzwań związanych z dostępnością i łącznością na określonych terytoriach. Są to kwestie, na których działania TENTacle skupią się w nadchodzących latach. Realizacja prac na poziomie transgranicznym i międzysektorowym pozwoli na:

 

Zwiększenie możliwości interesariuszy w zakresie wykorzystania potencjału korytarzy sieci bazowej na rzecz dobrobytu,  zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej w Regionie Morza Bałtyckiego 

 

Działania regionalne

Siedem modelowych działań pilotażowych na różnych obszarach pozwoli ukazać możliwe sposoby wzmacniania pozytywnych efektów oddziaływania korytarzy sieci bazowej w różnych lokalizacjach i kontekstach rozwoju. Działania te zostaną podjęte (1) w obrębie węzła i na obszarach tranzytowych (usytuowanych wzdłuż korytarza sieci bazowej), (2) na obszarach oddziaływania korytarzy (usytuowanych w pobliżu jednego lub kilku korytarzy sieci bazowej) oraz (3) na obszarach wyłączonych (usytuowanych w większej odległości od wymienionych trzech korytarzy sieci bazowej). Na każdym z wymienionych obszarów odniesiemy się do kluczowych problemów związanych z rozwojem, które można rozwiązać poprzez utworzenie lepszych połączeń fizycznych i/lub funkcjonalnych z korytarzami sieci bazowej.

 

Interakcja z grupami docelowymi (obejmującymi władze lokalne/regionalne, przedsiębiorstwa i ich klastry, grupy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, sieci transgraniczne, itd.) pozwoli dostarczyć produkty możliwe do odtworzenia, w tym plany działań, transportu i inwestycji, ukierunkowane na wspieranie wzrostu i rozwoju regionalnego:

  • Fehmarnbelt: impuls do rozwoju regionu – prognozy wielkości transportu, najlepsze praktyki, zalecenia
  • Węzeł transportowy Gdynia: Badania poprzedzające inwestycję – tzw. „wąskie gardła ostatniej mili”, zarządzanie ruchem, rozwiązania organizacyjne
  • Blekinge: Zweryfikowany plan transportu – badania poprzedzające inwestycję, wskaźniki międzyregionalnej mobilności pasażerów oraz rozwiązania z zakresu technologii informacyjnych
  • Region Vidzeme: Plan inwestycji w obszarze mobilności – inwestycje w dostęp do korytarza sieci bazowej oraz planowanie ruchu i zagospodarowania przestrzenego, ośrodki logistyczne
  • Obszary nadgraniczne w Środkowej Skandynawii: Systemy dostępu – dostęp do połączeń kolejowych pomiędzy obszarami metropolitarnymi oraz tworzenie klastrów przemysłowych
  • Lahti – Karelia Północna: poprawa dostępu do korytarza sieci bazowej – interoperacyjność, rynki pracy, innowacje technologiczne i systemowe
  • Pomorze Zachodnie – Skåne: Wspieranie łańcucha dostaw – transgraniczne modele biznesowe, wsparcie polityczne, w tym poprzez EUWT

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA., oprócz współpracy z Miastem Gdynia przy analizach dotyczących eliminacji wąskich gardeł ostatniej mili w Gdyni oraz integracji węzła transportowego Gdynia z siecią bazową TEN-T, będzie realizować „Koncepcję usprawnienia zarządzania ruchem drogowym do Portu Gdynia w zakresie technicznym i organizacyjnym”.

 

Powyższe zadanie ma przyczynić się do umożliwienia realizacji,  zawartego w Strategii rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku, kierunku działania „stworzenie we współpracy z interesariuszami portu systemu optymalizacji obsługi i ruchu samochodów ciężarowych do/z terminali przeładunkowych Portu Gdynia”, w ramach celu szczegółowego 3.3 -Efektywny dostęp drogowy.

 

Partnerzy projektu

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy