Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 1. Akcjonariusz, którego dane ujawnione są w Rejestrze powinien niezwłocznie, nie później jednak niż, w terminie 3 dni roboczych od jej zaistnienia, zawiadomić Dom Maklerski o każdej zmianie danych jego dotyczących, w szczególności danych osobowych, identyfikacyjnych i kontaktowych.
  - 10 ust.9, §21 ust.1
 2. Akcjonariusz lub osoba upoważniona do działania w jego imieniu, składając Dyspozycje, obowiązani są okazać pracownikowi Domu Maklerskiemu dokument tożsamości (paszport, dowód osobisty lub kartę pobytu) oraz udostępnić niezbędne informacje zgodnie z postanowieniami art. 36 i 37 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w celu umożliwienia identyfikacji i weryfikacji tożsamości.
  - 3 ust.5, §11 ust.4, §12 ust.16, §21 ust.3
 3. Wszelkie dokumenty niezbędne do dokonania odpowiednich wpisów w Rejestrze, Akcjonariusz zobowiązany jest przedłożyć w formie wymaganej przez przepisy prawa, w oryginale lub urzędowo poświadczonej kopii lub, o ile przewidują to przepisy prawa oraz zostało to uzgodnione z Domem Maklerskim, za pomocą elektronicznych nośników informacji. Oryginały lub urzędowo poświadczone kopie składane są w Domu Maklerskim do wglądu. Na żądanie Domu Maklerskiego Akcjonariusz obowiązany jest, przed dokonaniem wpisu w Rejestrze, przedłożyć dodatkowe dokumenty lub informacje. - 3 ust.1 i 2
 4. W przypadku dokonywania przez Akcjonariusza czynności dotyczącej Rejestru, w tym składania Dyspozycji, przez pełnomocnika, dokument pełnomocnictwa musi być przedstawiony Domowi Maklerskiemu. Pełnomocnictwo powinno mieć formę aktu notarialnego lub formę pisemną
  z podpisem notarialnie poświadczonym. Ponadto pełnomocnictwo udzielone poza granicami Polski powinno być zaopatrzone w klauzulę apostille przez organ właściwy według prawa miejsca udzielenia pełnomocnictwa albo – w przypadku pełnomocnictw udzielonych w państwie niebędącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (DZ.U. z 2005 nr 112, poz. 938) – uwierzytelnione przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny. - 3 ust.3
 5. Jeżeli Akcjonariusz przedkłada Domowi Maklerskiemu dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski, powinny one zostać, na żądanie Domu Maklerskiego, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. - 3 ust.4
 6. Osoba składająca Dyspozycję wpisu do Rejestru jest obowiązana określić treść żądania oraz przedłożyć dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu, a także – jeżeli Dyspozycja nie dotyczy wszystkich akcji przysługujących danemu Akcjonariuszowi – określić ilość, serię i numer akcji, których Dyspozycja dotyczy, a także dane Akcjonariusza, o których mowa w 10 ust. 2 pkt 5) Regulaminu. Jeżeli wpis dotyczy wpisania nowego Akcjonariusza lub obciążenia Akcji, Dyspozycja powinna zawierać także informacje, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 6) i 7) Regulaminu dotyczące osoby, na której rzecz przeniesienie lub obciążenie Akcji ma nastąpić. - §12 ust.3
 7. W przypadku żądania przez Akcjonariusza wydania świadectwa rejestrowego, Dyspozycja wydania świadectwa rejestrowego powinna zostać złożona osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, pisemnie za pomocą dedykowanej aplikacji lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres wskazany na Stronie internetowej. - 15 ust.2
 8. W przypadku złożenia przez Akcjonariusza Dyspozycji ustanowienia blokady Akcji, Dyspozycja ta powinna określać w szczególności: ilość i oznaczenie Akcji, zakres blokady, termin lub warunek odwołania blokady, cel, w jakim blokada jest ustanawiana. - 17 ust.3
 9. W przypadku złożenia przez Akcjonariusza Skargi, o której mowa w 25 ust. 1 Regulaminu, Skarga ta powinna zawierać informacje pozwalające w sposób niewątpliwy ustalić tożsamość Skarżącego (imię i nazwisko/firmę podmiotu), numer rejestru, zastrzeżenie Skarżącego, jak i jego roszczenie.
 10. Wpisanie do Rejestru Akcjonariuszy adresu poczty elektronicznej, wymaga wyrażenia zgody przez Akcjonariusza w formie pisemnej na komunikację w stosunkach ze Spółką i Domem Maklerskim przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. - 10 ust.2 pkt 5) i 6), §10 ust.4, §11 ust.2 pkt 3a), §11 ust.3, §13 ust.2 i 5, §15 ust.8
 11. Dostęp do Rejestru Akcjonariuszy za pomocą dedykowanej aplikacji wymaga zawarcia przez Akcjonariusza z Domem Maklerskim odpowiedniej umowy. - 10 ust.8 w zw. z § 4 ust.8 Umowy

Wyrażenia pisane powyżej wielką literą są używane w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie.

Tekst Regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez DM BOŚ S.A. dostępny jest tutaj:
REGULAMIN PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.


 


 

 

CE logo