Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

Instrukcja planowania i realizacji procesów inwestycyjno-remontowych
oraz Regulamin udzielania zamówień
w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY I USŁUG - obowiązujący od dnia 01.03.2021 r.
  zał. 1 Regulamin pracy komisji przetargowej
  zał. 2 Oświadczenie członka komisji przetargowej
  zał. 3 Treść ogłoszeń i specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  zał. 4 Warunki udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia
  zał. 5 Dodatkowa aukcja
  zał. 6 Protokół z negocjacji składników cenotwórczych dla robót od 200-500 tys zł netto
  zał. 7 Protokół z postępowania (wzór)
  zał. 1 do protokołu - Oświadczenie zamawiającego
  zał. 2 do protokołu - Zbiorcze zestawienie ofert
  zał. 3 do protokołu - Zbiorcze zestawienie postąpień wiążących
  zał. 4 do protokołu - Streszczenie oceny i porównania ofert
  zał. 5 do protokołu - Zbiorcza ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usług - obowiązujący do dnia 28.02.2021 r.
  zał. 1 Regulamin pracy komisji przetargowej
  zał. 2 Oświadczenie członka komisji przetargowej
  zał. 3 Treść ogłoszeń i specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  zał. 4 Warunki udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia
  zał. 5 Dodatkowa aukcja
  zał. 6 Protokół z negocjacji składników cenotwórczych dla robót od 200-500 tys zł netto
  zał. 7 Protokół z postępowania (zamówienia nieunijne)
  zał. 8a Protokół postępowania o udzielenie zamówienia unijnego
  zał. 8b Protokół postępowania o udzielenie zamówienia unijnego - przetarg nieograniczony, zapytanie o cenę
  zał. 8c Protokół postępowania o udzielenie zamówienia unijnego - przetarg ograniczony negocjacje z ogłoszeniem
  zał. 8d Protokół postępowania o udzielenie zamówienia unijnego - tryb z wolnej ręki
  zał. 1 do protokołu - Oświadczenie zamawiającego
  zał. 2 do protokołu - Zbiorcze zestawienie ofert
  zał. 3 do protokołu - Zbiorcze zestawienie postąpień wiążących
  zał. 4 do protokołu - Streszczenie oceny i porównania ofert
  zał. 5 do protokołu - Zbiorcza ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Instrukcja planowania i realizacji procesów inwestycyjno-remontowych
  zał. 1 Wniosek o realizację
  zał. 2 Protokół przekazania terenu budowy / wykonywania robót
  zał. 3 Protokół konieczności
  zał. 4 Protokół wykonania / odbioru i przekazania do eksploatacji / robót
  zał. 5 Zalącznik do protokołu odbioru robót
  zał. 6 Protokół końcowego odbioru robót
  zał. 7 Rozliczenie całościowe umowy
  zał. 8 Protokół z przeprowadzonej likwidacji fizycznej środka trwałego
  zał. 9 Protokół przekazania do eksploatacji środka trwałego
  zał. 10 Protokół z rozpatrzenia i odbioru dokumentacji projektowej
  zał. 11 Protokół z okresowego przeglądu stanu technicznego obiektu
  zał. 12 Kwalifikowanie projektów / inwestycji - poziom I 
  zał. 13 Kwalifikowanie grup wydatków - poziom II
  zał. 14 Kwalifikowanie płatności - poziom III
  zał. 15 Schemat graficzny obiegu faktur w zakresie realizacji procesów inwestycyjno-remontowych
  zał. 16 Lista sprawdzająca w ramach projektu

Regulamin i instrukcja do pobrania - wszystko w jednym pliku (zip)
 


 

 

CE logo