Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Projekt składa się z dwóch następujących zadań:

Zadanie 1 „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I i III”

Planowana inwestycja będzie realizowana w trzech etapach przez dwóch inwestorów - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (Etap I i III) i Urząd Morski w Gdyni (Etap II, który nie jest poniżej opisany).

- Etap I: Przebudowanie obrotnicy nr 2 do średnicy 480 m w rejonie Basenu IX i związane z tym roboty budowlane wynikające z konieczności przeniesienia doku pływającego Stoczni Marynarki Wojennej. W celu wybudowania nowej obrotnicy nr 2 konieczne jest dokonanie rozbiórki Pirsu nr III (Nabrzeża Gościnnego) na długości ok. 240 m oraz głowicy Pirsu nr II na długości ok. 25 m, na terenie Stoczni MW. Dok pływający zostanie przeniesiony do istniejącej wnęki slipowej, znajdującej się w narożniku Nabrzeży Południowego II i Zachodniego. Z uwagi na charakterystykę istniejącej budowli oraz projektowanej niecki dokowej, konieczne będzie całkowite przebudowanie istniejącej wnęki z zachowaniem jedynie podobnego układu ideowego budowli. Ponadto wykonanie robót czerpalnych do rzędnej -13,50 m w nowym obszarze obrotnicy.

- Etap III: Wykonanie robót czerpalnych do rzędnej -16,00 m w Kanale Portowym oraz akwenach portowych (zwiększenie głębokości o 2,5 m z obecnej -13,5 m). Ponadto poszerzenie wejścia wewnętrznego portu od strony Ostrogi Oksywskiej (o ok. 20-50 m – wariantowo). W związku ze znacznym zwiększeniem głębokości w Kanale niezbędna jest także przebudowa przyległych do Kanału nabrzeży, których konstrukcje nie pozwalają na taką głębokość. Wykonanie prac czerpalnych do rzędnej -16,00 m może wymagać także przełożenia/zabezpieczenia kabli i rurociągów podwodnych.

Zadanie 2 „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - Etap II i III”

Planowany projekt będzie się składał z dwóch etapów:

- Etap II zakłada przebudowę Nabrzeża Indyjskiego – Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego na odcinku do 550 m od Nabrzeża Norweskiego z maksymalnym wyjściem na wodę do 7,5 m i do głębokości technicznej -15,5 m, w celu dostosowania nabrzeża dla obsługi statków o większych parametrach.

- Etap III dotyczyć będzie przebudowy Nabrzeża Helskiego – Przebudowa Nabrzeża Helskiego na długości 965 mb. mająca na celu osiągniecie głębokości technicznej przy nabrzeżu do -15,5 m oraz doposażeniu nabrzeża o torowisko suwnicy o rozstawie 30 m.

Zadanie 2, realizowane w latach 2014-2020 w ramach etapów II i III, będzie kontynuacją Etapu I tej inwestycji, który obejmuje przebudowę Nabrzeża Rumuńskiego i jest realizowany z perspektywy finansowej 2007-2013.

 

Urząd Morski w Gdyni zrealizuje w Zadaniu nr 1 Etap II projektu, tj. „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego”. Prace w tym etapie obejmą pogłębienie toru podejściowego do portu, do główek falochronu, tj. poza granicami portu gdyńskiego. Tor podejściowy prowadzi od pław GD przez pławy G1-G2 do wejścia głównego o szerokości 150m. Głębokość na torze podejściowym wynosić ma -17,00 m, a jego parametry będą przystosowane do obsługi statków o szerokości 58 m.

Pogłębienie toru podejściowego jest niezbędne, aby umożliwić wpływanie do Portu statkom o większym zanurzeniu. Podział prac w ramach zadania inwestycyjnego wynika z przepisów prawa, natomiast funkcjonalnie zadanie inwestycyjne stanowi jedno przedsięwzięcie, które powinno być realizowane w sposób spójny i przy ścisłej współpracy zaangażowanych podmiotów.

Zakres projektu obejmuje:

1.            Pogłębianie toru podejściowego do Portu Gdynia do rzędnej - 17,00 m (do główek falochronu);

2.            Poszerzenie toru podejściowego do 280 m (na długości 3734 m);

3.            Zabezpieczenie trasy światłowodu na projektowanej szerokości toru podejściowego;

4.            Zabezpieczenie/przebudowa wejścia do portu z pozostawieniem szerokości wejścia głównego 150 m.