Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Projekt polega na budowie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury podziemnej i naziemnej, pracami rozbiórkowymi i odtworzeniowymi.

 

Lokalizacja projektu

 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Portu Gdynia, we wschodniej części Gdyni i obejmuje nabrzeże Francuskie, Belgijskie, Polskie oraz ciąg ul. Polskiej i plac XXVII.

 

Zakres przedmiotowy projektu

 

Prace związane z inwestycją realizowane będą w dwóch fazach.


W ramach Fazy 1 planuje się:

  1. Budowę na nabrzeżach Francuskim i Belgijskim instalacji zrzutowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków pasażerskich;
  2. Budowę układu nr 1 – sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do odbioru, ze studni zbiorczej instalacji zrzutowej Nab. Francuskiego, ścieków sanitarnych ze statków pasażerskich cumujących przy Nab. Francuskim, wraz z włączeniem w zespół zbiorników retencyjno-wyrównawczych na placu XXVII przy ul. Polskiej;
  3. Budowę układu nr 2 – sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do odbioru ścieków sanitarnych z promów cumujących przy Nab. Polskim, wraz z włączeniem w zespół zbiorników retencyjno-wyrównawczych;
  4. Budowę zespołu zbiorników retencyjno-wyrównawczych na placu XXVII przy ul. Polskiej wraz z ich podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Gdynia;
  5. Budowę studni zlewnej, włączonej w zespół zbiorników retencyjno-wyrównawczych, przygotowanej do zrzutu ścieków sanitarnych pochodzących z jednostek pływających obsługiwanych przez wozy asenizacyjne, cysterny i przenośne zbiorniki należące do portowego operatora.

W ramach Fazy 2 planuje się:

  1. Budowę mechaniczno-chemicznej podczyszczalni ścieków sanitarnych usytuowanej na placu XXVII przy ul. Polskiej wraz z zagospodarowaniem terenu zajętego pod obiekty podczyszczalni i terenu przynależnego obiektom;
  2. Budowę awaryjnego podłączenia istniejącego układu grawitacyjno-tłocznego kanalizacji sanitarnej zlewni przepompowni PS-1, obsługującego obiekty stacjonarne na terenie Portu Gdynia, do zespołu zbiorników retencyjno-wyrównawczych;
  3. Przebudowę układu parkingu dla samochodów ciężarowych na pozostałej części placu XXVII, nie zajętej pod obiekty podczyszczalni ścieków.

 

Termin realizacji projektu

 

Rozpoczęcie realizacji projektu: IV kwartał 2019 r.

Zakończenie realizacji projektu do końca IV kwartału 2021 r